www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych


Monitoring klimatu

Systemy do monitoringu warunków środowiskowych są niezbędne w miejscach takich jak:

 • monitoringu warunków środowiskowych w systemach jakości ISO-9000, HACCP, GMP, GDP,
 • monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach produkcyjnych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w magazynach zakładów przemysłowych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w handlu (w szczególności w branży spożywczej),
 • monitoringu warunków środowiskowych w przechowalnictwie,
 • monitoringu warunków środowiskowych w hurtowniach farmaceutycznych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach kontroli jakości,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach wzorcujacyh,
 • monitoringu warunków środowiskowych w laboratoriach badawczych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w magazynach jednostek wojskowych,
 • monitoringu warunków środowiskowych w kościołach i muzeach (ochrona zabytków),
 • monitoringu warunków środowiskowych w stacjach meteorologicznych.

Przyrządy pomiarowe produkcji LAB-EL są dostarczane z indywidualnymi świadectwami wzorcowania z laboratoriów następujących instytucji:

 • Laboratorium Wzorcującego Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL (akredytacja PCA),
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie (dla ciśnieniomierzy, akredytacja PCA),
 • Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dla anemometrów, akredytacja PCA w trakcie uzyskiwania),
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dla przyrządów meteorologicznych),
 • Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie (dla urządzeń stosowanych w wojsku).

Pełna oferta LAB-EL oraz podstawowe dane techniczne poszczególnych urządzeń są dostępne w internecie na stronie: http://www.label.pl/. Z przykładowym zastosowaniem naszych przyrządów w meteorologii można zapoznać się na stronie internetowej stacji meteorologicznej: http://www.meteo.waw.pl/

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania najczęściej stosowanych konfiguracji systemów do monitoringu klimatu.

Monitoring klimatu w jednym punkcie - urządzenia stacjonarne

Do nadzoru klimatu w jednym punkcie najczęściej stosowany jest termohigrometr (wilgotnościomierz i termometr)  LB-701 z panelem odczytowym LB-705 wyposażony w wewnętrzną pamięć rejestrującą wyniki pomiaru.
Termohigrometr LB-701 posiada cylindryczną, plastikową obudowę niewielkich rozmiarów, dzięki czemu daje się łatwo umieścić w obszarze kontrolowanym. Może być np. zawieszony nad stanowiskiem metrologicznym w laboratorium albo umieszczony w komorze klimatycznej. Termohigrometr jest połączony z panelem odczytowym LB-705 kablem o długości około 1 m. Odległość ta może być zwiększona dodatkowym przedłużaczem maksymalnie do około 15 m, bez wpływu na dokładność pomiarów, dzięki cyfrowej transmisji pomiędzy termohigrometrem LB-701 a dołączonym panelem odczytowym.
Panel odczytowy jest przystosowany do zawieszenia na ścianie (np. laboratorium, komory klimatycznej itp.). Dzięki dużym, czytelnym wyświetlaczom LED wyniki pomiaru są widoczne z dużej odległości.

W przypadku, gdy na stanowisku pomiarowym są niezbędne funkcje regulacyjne, należy zastosować termohigrometr  LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725. Panel odczytowy LB-705  (albo panel sterująco-odczytowy LB-725)  może być dołączony do dowolnego komputera PC poprzez jego port RS-232 (COM). Przyrząd jest dostarczany w zestawie z oprogramowaniem (pod systemy DOS oraz Windows 95/98) umożliwiającym bieżące monitorowanie pomiarów oraz odczyt historii pomiarów z pamięci przyrządu (pamięć posiadają panele: LB-705PR i LB-725). Dostarczany z przyrządem kabel łączący go z portem RS-232 komputera ma typowo długość około 2 m i może być przedłużony do około 20 m.  W celu wzorcowania do laboratorium przekazywany jest tylko termohigrometr LB-701 (łatwo odłączalny od panelu odczytowego). W przypadku, gdy wymagany jest pomiar tylko temperatury (bez wilgotności), do współpracy z powyższymi panelami można zastosować sondę LB-701T, która jest dostępna w wersji do pomiaru temperatury powietrza albo pomiaru różnych mediów, stosownie do wymagań zamawiającego.

Możliwe jest tez użycie koncentratora LB-480 lub LB-489, który jest standardowo wyposażone w interfejs Eternetowy, co pozwala na tworzenie systemów z wykorzystaniem sieci komputerowej istniejącej w miejscu instalacji i znaczne uproszczenie instalacji. Do konwertera można dołączyć bezpośrednio kilka termistorów (jako proste czujniki temperatury) lub przyrządów LAB-EL, np. termohigrometr LB-710, termohigrobarometr LB-715 itp.

Monitoring klimatu w jednym punkcie - urządzenia przenośne i przewoźne w samochodach

Urządzenia do monitoringu temperatury w środkach transportu przedstawiono dodatkowo w osobnej ulotce.

Kontrolę klimatu w dowolnym punkcie można przeprowadzić przyrządem przenośnym LB-701 z panelem LB-706, zasilanym bateryjnie lub z dodatkowego zewnętrznego zasilacza napięcia lub źródła 12..24V. Przyrząd posiada wyświetlacz i wbudowaną pamięć wyników pomiarów oraz interfejs umożliwiający przepisanie wyników pomiarów do komputera PC i stworzenie protokołu pomiarów.

Do kontroli warunków klimatycznych w transporcie przeznaczone są miniaturowe rejestratory temperatury LB-516T lub LB-516A (bez wyświetlacza) i  LB-520T (z wyświetlaczem) albo miniaturowy rejestrator wilgotności i temperatury LB-520 (z wyświetlaczem). Urządzenia te posiadają bardzo dużą pamięć wyników pomiarów i zasilanie bateryjne wystarczające na kilka lat pracy (bez zmiany baterii). Odczyt danych następuje po podłączeniu rejestratorów do komputera PC. Wykorzystując te miniaturowe rejestratory można zbudować również jednopunktowy lub wielopunktowy stacjonarny system nadzoru klimatu w tych zastosowaniach, w których prowadzenie okablowania stałego nie jest korzystne. Te miniaturowe rejestratory szczególnie polecane są do aptek, hurtowni farmaceutycznych i spożywczych itp.

LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników PT1000 lub PT100 oraz 4 czujniki stanu typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu chłodni lub innych zdarzeń. Wartości mierzonych temperatur jak i stany wejść cyfrowych prezentowane są wyświetlaczu LCD. Z każdym kanałem temperatury oraz z każdym wejściem cyfrowym można skojarzyć progi alarmowe po przekroczeniu których rejestrator sygnalizować będzie alarm przez przerywany sygnał dźwiękowy i optyczny jak również uaktywnione zostanie wyjście alarmowe służące do dołączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego. Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć wyników pomiarów temperatur oraz stanów wejść cyfrowych. Dane gromadzone w pamięci można przenieść do komputera klasy PC lub mogą być  wydrukowane na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej.

Miniaturowy rejestrator temperatury LB-516T pozwala na rejestrację w trudnych warunkach pracy. Może być zastosowany do kontroli przechowywania i transportu produktów wrażliwych na temperaturę otoczenia.

Monitoring klimatu  - z transmisją alarmów i pomiarów przez SMS i GPRS - małe systemy

Kontrolę klimatu (temperatury i wilgotności albo 2 temperatur) w dowolnym punkcie można przeprowadzić przyrządem przenośnym LB-707 (współpracującym z odpowiednimi czujnikami) zasilanym bateryjnie lub z dodatkowego zewnętrznego zasilacza napięcia lub źródła 12..24V. Przyrząd posiada wyświetlacz i wbudowaną pamięć wyników pomiarów oraz interfejs umożliwiający przepisanie wyników pomiarów do komputera PC i stworzenie protokołu pomiarów. Przyrząd posiada wbudowany modemem telefonii komórkowej GSM do transmisji radiowej przez co może być wykorzystany w dowolnym miejscu.

Miernik jest przeznaczony do monitorowania parametrów klimatu w pomieszczeniach, komorach, lodówkach jak również temperatury ciał stałych i cieczy (w zależności od konstrukcji obudowy sondy). Może być wykorzystany jako rejestrator w transporcie, bądź urządzenie dokumentujące przebieg procesu magazynowania. Panel umożliwia wielodniową rejestrację parametrów z możliwością późniejszego odczytu, a przy wykorzystaniu rejestracji przez GPRS śledzenie na bieżąco wyników pomiarowych z każdego miejsca, gdzie występuje pokrycie sygnałem GSM (np. samochód w trasie). Przyrząd może nadzorować temperaturę oraz wilgotność i wysyłać komunikaty ostrzegawcze do telefonów komórkowych zainteresowanych osób. Panel może również monitorować stan zasilania innych urządzeń: wysyłać alarmy o zaniku zasilania sieciowego.

Monitoring klimatu równolegle w wielu punktach z transmisją alarmów i pomiarów przez SMS i GPRS - duże systemy

Do nadzoru klimatu kontrolowanego równolegle w wielu punktach dużego obiektu najczęściej stosowane są koncentratory  LB-480, LB-489 i LB-476, do których dołączone są termohigrometry (wilgotnościomierze i termometry) lub inne mierniki w ilości wynikającej z potrzeb użytkownika systemu. Koncentrator można umieścić się w dowolnym miejscu dzięki transmisji danych przez sieć Ethernet. W pomieszczeniu osoby odpowiedzialnej za nadzór klimatu umieszcza sie komputera PC z oprogramowaniem monitorującym SCADA LBX, za pośrednictwem którego będzie dokonywany odczyt historii wyników pomiarów z systemu. Termohigrometry umieszcza się w pomieszczeniach kontrolowanych. W zależności od wymagań użytkownika, stosuje się różne wersje termohigrometrów albo termometrów:

 • LB-710, LB-710A, LB-710AL (różne wersje, z wyświetlaczami lub bez) pomiar temperatury i wilgotności powietrza w oddalonych pomieszczeniach,
 • LB-710T, LB-710AT - pomiar temperatury w oddalonych pomieszczeniach,
 • LB-710T - pomiar temperatry w zbiornikach z meiami, w lodówkach i zamrażarkach,
 • LB-701 z panelem LB-705 - w przypadku, gdy jest wymagany dodatkowy odczyt bieżącej temperatury i wilgotności z dużym, czytelnym wyświetlaczem w miejscu pomiaru (np. pomieszczenia laboratoriów wzorcujacyh i badawczych),
 • LB-701 z panelem LB-725 - w przypadku, gdy jest wymagany dodatkowy odczyt bieżącej temperatury i wilgotności oraz regulacja w miejscu pomiaru (np. komory klimatyczne),
 • LB-701T z panelem LB-705 albo LB-725 - w przypadku, gdy wymagany jest pomiar (i ewentualnie regulacja) tylko temperatury,
 • LB-720C - termohigrometr LB-710 z panelem LB-722C - w przypadku, gdy jest wymagany dodatkowy odczyt i regulacja w miejscu pomiaru (np. w osuszanych magazynach).

Termohigrometry (albo termometry) mogą być oddalone na dużą odległość od koncentratorów. Są z nim połączone przy pomocy dwużyłowego przewodu dowolnego typu, przy czym istotne jest, aby rezystancja pętli przewodu łączącego była mniejsza od 100 ohm. W praktyce oznacza to, że przy zastosowaniu przewodu telefonicznego (np. typu YTKSY-1x2x0,5) odległość pomiędzy termohigrometrem a koncentratorem  może wynosić do 500 m. Przy wymaganej większej odległości stosuje się przewody o większym przekroju żył.

Do koncentratora  LB-480 i LB-476 może być dołączony sygnalizator alarmowy, który zwraca uwagę obsługi systemu na przekroczenie granicznych temperatur i/lub wilgotności w nadzorowanych pomieszczeniach. Progi alarmowe w koncentratorze są programowane indywidualnie dla każdego termohigrometru.

Koncentratory LB-480, LB-476 i LB-489 są opcjonalnie lub standardowo wyposażone w interfejs Eternetowy, co umożliwia tworzenie systemów z wykorzystaniem sieci komputerowej istniejącej w miejscu instalacji i znaczne uproszczenie instalacji.

Koncentratory LB-480 może posiadać wbudowany modemem telefonii komórkowej GSM do transmisji radiowej danych przez GPRS i sygnałów alarmowych przez SMS, przez co może być wykorzystany w dowolnym miejscu.

Przykładowe rozwiązania dużych systemów omówiono szczegółowo w opisie systemu pomiarowego bazującego na koncentratorach.

W celu wzorcowania, do laboratorium przekazywane są tylko termohigrometry LB-701 (łatwo odłączalne od paneli odczytowych) oraz termohigrometry LB-710.

Monitoring klimatu równolegle w wielu punktach - małe systemy

Do nadzoru klimatu kontrolowanego równolegle w kilku punktach małego obiektu najczęściej stosowany jest koncentratory LB-480, LB-489 i LB-476, do którego dołączone są termohigrometry lub inne mierniki w ilości wynikającej z potrzeb użytkownika systemu: od jednego do kilku sztuk. Termohigrometry umieszcza się w pomieszczeniach kontrolowanych. W zależności od wymagań użytkownika, stosuje się różne wersje termohigrometrów, podobnie jak to przedstawiono w rozdziale: Monitoring klimatu równolegle w wielu punktach - duże systemy.

Istnieje dodatkowa możliwość dołączenia do konwertera LB-480 i LB-489 dowolnego zestawu różnych przyrządów pomiarowych pracujących z wykorzystaniem cyfrowej pętli prądowej (w skrócie: S300, takich jak np.:  LB-705, LB-710, LB-710T, LB-711, LB-715, LB-716, LB-716D, LB-720, LB-720C, LB-724, LB-725, LB-746 itp.) oraz deszczomierza (np.  ARG-100 ), co pozwala na tworzenie konfiguracji przyrządów pomiarowych zależnej od potrzeb użytkownika. Koncentratory LB-480 i LB-489 są standardowo wyposażone w interfejs Eternetowy, co umożliwia tworzenie systemów z wykorzystaniem sieci komputerowej istniejącej w miejscu instalacji i znaczne uproszczenie instalacji.

Do monitoringu małych obiektów można wykorzystać także termograf LB-530.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego

W wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja ciśnienia atmosferycznego. W przypadku jednostanowiskowej kontroli stosuje się barometr laboratoryjny LB-750. W przypadku małych i dużych systemów można wykorzystać barometr LB-750 albo (tańszy) LB-716. Wyniki ich pomiarów mogą być monitorowane poprzez konwerter koncentratory LB-480 i LB-489. W przypadku, gdy wymagany jest jednocześnie pomiar trzech parametrów: ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury można zastosować terohigrobarometr LB-701/LB-706B albo LB-715.


Pomiar podciśnienia lub nadciśnienia

W wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja podciśnienia lub nadcisnienia panujacego pomiedzy pomieszczeniami, w których różnica ciśnien zapewnia się odpowiednia klase czystoścui powierza. Problem ten wystepuje w szczegółności w zakładach produkcji farmaceutycznej.  W przypadku wymagnania takiej kontroli stosuje się cisnieniomierze różnicowe LB-716AD.


Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (poprawnie: ditlenku węgla)

W wielu przypadkach wymagany jest pomiar i rejestracja stężenia dwutlenku węgla (poprawnie: ditlenku węgla), w szczególności w pomieszczeniach biurowych, konferencyjnych, inwentarskich itp. Dostępnych jest kilka wersji takich mierników przewidzianych do integracji z oferowanymi systemami pomiarowymi. Najprostszym z nich jest LB-853 posiadający wyjście pomiarów w standardzie 0..10V i dwa przekaźniki alarmowe. Mierniki LB-852 i LB-854 posiadają dodatkowo wyjście pomiarów w standardzie  S300.  Miernik CO2 LB-856 jest oferowany z wbudowanym interfejsem Ethernet, pozwalający na prosta integracje z siecią komputerową.

Dedykowane oprogramowanie

Do komunikacji z urządzeniami oferowane jest zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program SCADA LBX, lub z systemem Linux - program PSM, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do wybranych urządzeń dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • dostęp do nastaw,
 • zapis wyników pomiarów na plik.
Dobry klimat sprzyja
See also
Zobacz również
STORE-LOGGER STORE-LOGGER
Aplikacja STORE-LOGGER na system ANDROID jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu mikroklimatu (temperatury, wilgotności względnej powietrza, otwarcia drzwi) w pomieszczeniach, w których przechowywane są produkty wrażliwe na warunki klimatyczne.
TRANS-LOGGER TRANS-LOGGER
System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain. Bezprzewodowa łączność z czujnikami, 4 czujniki temperatury i otwarcia drzwi, raporty warunków dostawy na drukarkę, raporty CSV i PDF wysyłane mejlem z rejestratora kierowcy, lokalizacja GPS, transmisja GSM do centralnej bazy danych
Monitoring Monitoring
W dokumencie przedstawiono podstawowe wersje systemów pomiarowych do monitorowania mikroklimatu zbudowane w oparciu o koncentratory.
Ocena produktu
Monitoring
Termometry, higrometry, barometry - jednopunktowe i wielopunktowe systemy do monitorowania mikroklimatu w pomieszczeniach, magazynach, hurtowniach.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •