Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » Odczyty

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: odczyty bieżących danych

Bieżące dane i odczyty prezentowane są w oknie danych z regulatora LB-760A. Dostęp do tego okna jest możliwy z menu urządzenia LB-760A, pierwsze polecenie "Dane"
Jeżeli okno zostało już otwarte i następnie przysłonięte przez inne okna, można się do niego dostać ponownie wywołując z menu urządzenia polecenie "Dane", które nie otworzy kolejnego okna tylko przesunie na wierzch otwarte już wcześniej istniejące okno danych.
Każdy regulator LB-760A ma swoje własne i niezależne okno danych (ekran zbiorczy na którym zebrane są odczyty z wszystkich regulatorów jest tylko jeden). Jednocześnie w oknie głównym programu może być otwarta dowolna ilość okien danych dla poszczególnych regulatorów.

Na pasku tytułowym wyświetlana jest nazwa serwera i nazwa regulatora ustawiona w programie dla danej hali.

Regulator LB-760A - dane

Odczyty

Odczyty pogrupowane są w kilka ramek, które łączą związane ze sobą elementy. Jeżeli któreś z pól nie ma aktualnej wartości (jak np. brak odczytu temperatury), to w tym polu wyświetlane są poziome kreski.

Stan - aktualny stan regulatora

 • Data i czas - odczyt z zegara czasu rzeczywistego w regulatorze LB-760A
 • Faza - aktualnie realizowana faza uprawy
 • Podfaza - aktualnie realizowana podfaza
 • Czas trwania fazy - ile czasu regulator pracuje w obecnie włączonej fazie

Pamięć - stan pamięci rejestracji danych w regulatorze

 • Zapełnienie - ilość zgromadzonych rekordów danych w pamięci regulatora (ten odczyt typowo wynosi 100%, gdyż po zapełnieniu pamięci regulator dalej prowadzi rejestrację, usuwając najstarsze rekordy a na ich miejsce zapisując nowe - tym samym rejestracja nie jest wstrzymywana, utrzymując cały czas 100% zapełnienie. Mniejsze zapełnienie możliwe jest tylko po skasowaniu zawartości pamięci, do czasu ponownego jej zapełnienia, jak również w niektórych przypadkach po załadowaniu nowego programu do regulatora.)
 • Dane od .. do - zakres czasu, jakiego dotyczą zarejestrowane w pamięci regulatora dane
 • Odczytane - program LBX może prowadzić automatyczny odczyt pamięci rejestracji z regulatora, sprawiając że dane są dostępne bezpośrednio w programie bez potrzeby ich każdorazowego odczytu z regulatora. Jeżeli odczyt automatyczny nie jest włączony, to w tym polu jest informacja o odczycie ręcznym. Jeżeli odczyt automatyczny jest włączony, to tutaj wyświetlane jest aktualne zaawansowanie tego odczytu. Po włączeniu programu, gdy w pamięci regulatora nazbierały się nowe dane, są one odczytywane i wtedy w tym polu wyświetlana jest informacja o ilości odczytanych już danych, po przeczytaniu wszystkich danych wskaźnik ten utrzymuje się na 100%, gdyż program ma już odczytane wszystkie dane a nowo pojawiające się odczytuje na bieżąco.)

Wartości zadane

 • RH - zadana wartość wilgotności względnej w danej fazie
 • T powietrza - zadana wartość temperatury powietrza względnej w danej fazie
 • T podłoża - zadana wartość temperatury podłoża względnej w danej fazie
 • CO2 - zadana wartość stężęnia CO2 względnej w danej fazie

Pomiary - bieżące wartości odczytane z wejść pomiarowych

Jeżeli któryś z prezentowanych pomiarów wyświetlany jest na czerwono, oznacza to alarm dotyczący danego odczytu. Alarm może być spowodowany przekroczeniem ustawionego progu alarmowego lub brakiem odczytu z sondy.

 • Wilgotność powietrza - wilgotność względna obliczona z pomiarów dokonywanych sondą psychrometryczną (termometrem suchym i mokrym)
 • T powietrza (termometr suchy) - właściwa temperatura powietrza
 • T powietrza (termometr mokry) - pomocniczy odczyt temperatury termometru mokrego w psychrometrze
 • T punktu rosy - obliczona temperatura punktu rosy w powietrzu (inaczej temperatura wykraplania wody z powietrza), bezwzględna miara wilgotności
 • Masa wilgoci - bezwzględna miara zawartości wilgoci w powietrzu (gramów wody na kilogram suchego powietrza)
 • Entalpia - miara energii powietrza wilgotnego, zależna zarówno od temperatury jak i ilości wilgoci w powietrzu
 • T nagrzewnicy - temperatura termometru za nagrzewnicą w kanale klimatyzatora (czerwony termometr)
 • T chłodnicy - temperatura termometru za chłodnicą w kanale klimatyzatora (niebieski termometr)
 • T podłoża śr. - średnia temperatura podłoża wyliczona z dostępnych wyników indywidualnych sond temperatury podłoża
 • T podłoża 1..4 - tempertury czterech indywidualnych sond podłoża

Poniżej ramki pomiarów wyświetlana jest informacja o działaniu zewnętrznego powietrza. Jeżeli nie ma dostępnych wszystkich niezbędnych pomiarów, to informacja ta nie jest dostępna, informuje o tym odpowiedni komunikat. Jeżeli wszystki dane są dostępne, to wyliczany jest stopień wpływu zewnętrznego powietrza na parametry powietrza w hali uprawowej.

Wyjścia - aktualny stan wyjść wykonawczych regulatora

Wyjścia regulatora to: nawilżanie, osuszanie, grzanie, chłodzenie, nagrzewnica wstępna, chłodnica wstępna, para, wentylacja, otwarcie klapy powietrza. Jeżeli dane wyjście nie jest skonfigurowane do działania, to pozostaje wygaszone.

Po prawej stronie odczytu każdego wyjścia (oprócz chłodzenia 2) jest informacja o trybie pracy tego wyjścia: zielone A - tryb automatyczny, czerwone R - tryb sterowania ręcznego.

Zależnie od wersji regulatora, programu w nim zawartego i ustawionej konfiguracji wyjść, niektóre wyjścia nie są dostępne. Mimo to program realizuje odpowiednie funkcje, zaś stan tych funkcji prezentowany jest tutaj jako stan tych wyjść.
Przykładowo, typowo nie jest używane wyjście osuszania, które realizowane jest przez klimatyzację przez schłodzenie i podgrzanie powietrza. W takim wypadku wyjście osuszania pokazane tutaj informuje o mocy osuszania jaką regulator zaaplikował pośrednio za pomocą metody osuszania przez klimatyzację.

Pasek przycisków

W dolnej części okna powyżej pasku statusu znajduje się pasek przycisków, które służą do szybkiego dostępu do niektórych częściej używanych poleceń z menu dotyczących tego urządzenia. O funkcji poszczególnych przycisków informuje ikonka oraz podpowiedź pojawiająca się po najechaniu wskaźnikiem myszy nad dany przycisk.

Pasek statusu

Dolna krawędź okna to pasek statusu, w którym wyświetlana jest informacja na temat stanu komunikacji i połączenia z regulatorem LB-760A. Komunikat "Połączenie: OK" informuje o tym że regulator działa poprawnie, inne komunikaty wyświetlane w kolorze czerwonym informują o błędach.