Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » Pomiary

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: pomiary dokonywane przez regulator

Regulator LB-760A może jednocześnie mierzyć następujące wielkości:

  • wilgotność względną powietrza,
  • temperaturę powietrza,
  • temperaturę podłoża w czterech punktach,
  • temperaturę kanału klimatyzacyjnego (osobno chłodnicy i nagrzewnicy),
  • stężenie CO2.

Pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności względnej powietrza odbywa się przy pomocy specjalnie zaprojektowanej do tego celu sondy psychrometrycznej, wykorzystującej zasadę pomiaru temperatury termometru suchego i mokrego. Zakres pomiaru obejmuje wilgotności od 0,0 % do 100,0 %, jest on jedynie ograniczony zakresem pomiaru temperatury powietrza - wilgotność jest wyliczana na podstawie wyników pomiaru temperatury termometru suchego i mokrego wyłącznie wtedy, gdy te temperatury mieszczą się w stosownym zakresie pomiaru (0,0 - 50,0 °C). Rozdzielczość pomiaru wilgotności wynosi 0,1 %, dokładność pomiaru jest natomiast rzędu 1 % (w zakresie 10...30 °C i 80...100 % RH) i 3 % w pozostałym zakresie. Niedogodnością pomiaru wilgotności przy pomocy sondy psychrometrycznej jest konieczność uzupełniania zbiornika z wodą nawilżającą termometr mokry, zaletą jest natomiast szeroki zakres pomiaru.
UWAGA: Regularne uzupełnianie zbiorniczka z wodą w sondzie psychrometrycznej jest warunkiem poprawnego pomiaru wilgotności - termometr mokry MUSI być faktycznie mokry.

Sonda psychrometryczna posiada opcjonalna dodatkową osłonę z wbudowanym wentylatorem zapewniającym wymuszony i stały przewiew powietrza. Jej zastosowanie pozwala na podniesienie dokładności pomiaru wilgotności.

Pomiar temperatury powietrza

Pomiar temperatury powietrza odbywa się przy pomocy wyżej opisanej sondy psychrometrycznej - za aktualną temperaturę powietrza uznawany jest wynik pomiaru termometru suchego. Zakres pomiaru temperatury powietrza wynosi 0,0 - 100,0 °C, rozdzielczość pomiaru to 0,1 °C, a dokładność pomiaru jest rzędu 0,1 °C (w zakresie 10...30 °C) i 0,3 °C w pozostałym zakresie.

Pomiar temperatury podłoża

Pomiar temperatury podłoża odbywa się przy pomocy specjalnie zaprojektowanych do tego celu sond pomiarowych, o kształcie umożliwiającym bardzo łatwe umieszczenie w podłożu. Możliwe jest jednoczesne dołączenie do regulatora trzech (LB-760) lub czterech (LB-760A) indywidualnych sond temperatury podłoża, co umożliwia pomiar w kilki różnych punktach podłoża. Regulator pozwala na "podejrzenie" każdej z temperatur, wylicza również ich średnią arytmetyczną. Zakres pomiaru dla każdej z sond temperatury podłoża wynosi, jak wyżej, 0,0 - 100,0 °C, rozdzielczość pomiaru to 0,1 °C, a dokładność jest rzędu 0,1 °C (w zakresie 10...30 °C) i 0,3 °C w pozostałym zakresie.
Do pracy regulatora nie jest wymagane dołączenie wszystkich trzech/czterech sond (jednak jest zalecane w celu uzyskania precyzyjniejszej kontroli). Wystarczy dołączenie mniejszej ilości sond, a regulator sam rozpozna, które sondy są dołączone. Do obliczenia średniej arytmetycznej uwzględni tylko te pomiary, które się w rzeczywistości odbywają (w przypadku sondy psychrometrycznej, jeśli nie jest ona dołączona, to nie uzyskamy wyniku pomiaru ani wilgotności, ani temperatury powietrza).
Sondy do podłoża są oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

Pomiar temperatur kanału klimatyzacyjnego

Pomiar temperatur kanału klimatyzacyjnego możliwy jest tylko w wersji regulatora LB-760A. Do tego celu służy specjalna sonda z dwoma czujnikami, które należy zainstalować za chłodnicą (oznaczona kolorem niebieskim) i za nagrzewnicą (oznaczona kolorem niebieskim) w kanale klimatyzacyjnym. Sonda ta umożliwia bardziej ekonomiczne sterowanie grzaniem i chłodzeniem, oraz daje możliwość kontroli procesu osuszania powietrza poprzez chłodzenie aż do wykroplenia wody, a następnie ogrzanie do wymaganej temperatury. Zakres pomiaru temperatur kanału klimatyzacyjnego wynosi 0,0 - 50,0 °C, rozdzielczość pomiaru to 0,1 °C, a dokładność pomiaru jest rzędu 0,2 °C.

Pomiar stężenia CO2

Pomiar stężenia CO2 nie jest w rzeczywistości realizowany przez regulator LB-760 - wykorzystuje on do tego celu zewnętrzny, specjalizowany miernik (np. LB-850 LAB-EL). Wynik pomiaru z zewnętrznego miernika jest odczytywany przez regulator poprzez wejście analogowe 0-10V (zewnętrzny miernik stężenia CO2 jest wyposażony w takie wyjście). Zakres pomiaru i jego dokładność zależna jest w zasadzie wyłącznie od zastosowanego miernika (przy zastosowaniu wspomnianego wyżej miernika uzyskać można zakres pomiaru do 10.000 ppm, z dokładnością rzędu 50 ppm). Dostępne są dwa sposoby organizacji pomiaru:

  • LOKALNA - pomiar z użyciem indywidualnych mierników stężenia CO2 dla każdej hali (metoda stosowana dla jednej hali),
  • SYSTEMOWA - pomiar z użyciem jednego miernika stężenia CO2 dla grupy hal.

Do sterowania klapą dopływu świeżego powietrza oraz do systemowego pomiaru stężenia CO2 niezbędne jest działanie komputera sterującego PC. Komputer ten dokonuje odczytu wyniku pomiaru parametrów stężenia CO2 i powietrza zewnętrznego i rozsyła je do wszystkich regulatorów. W przypadku zakłóceń w pracy programu sterującego na komputerze PC wyniki pomiarów nie będą rozsyłane, a regulatory zachowają się następująco:

  • przez 30 minut regulatory utrzymują ostatni wynik pomiaru parametrów zewnętrznego klimatu,
  • przez 120 minut regulatory utrzymują ostatni wynik pomiaru stężenia CO2.

W przypadku zaniku pomiaru stężenia CO2 klapa powietrza pozostaje w położeniu odpowiadającym ostatniemu wynikowi procedury regulacyjnej.

W metodzie systemowej pomiaru CO2 możliwe jest użycie większej ilości mierników CO2 (np. dwóch) - do każdego z mierników doprowadzane jest powietrze tylko z niektórych hal (np. przy dwudziestu halach pierwszy miernik może mierzyć stężenie CO2 z hal 1-10, natomiast drugi miernik z hal 11-20). Przy tylko dwóch miernikach stężenia CO2 daje nam to dwukrotnie szybszy pomiar.

Dodatkowy zawór doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz hali pozwala na bieżące sprawdzanie poprawności działania zaworów i miernika CO2 poprzez obserwację wyniku pomiaru powietrza świeżego, który powinien być równy 400 +/- 100 ppm w prawidłowo działającej instalacji.

Regulator LB-760A - pomiary

Schemat blokowy instalacji do systemowej metody pomiaru stężenia CO2

Rejestracja wyników pomiarów

Regulator przez cały czas swojego działania zapamiętuje w wewnętrznej pamięci wyniki pomiarów, oraz pewne dodatkowe informacje (np. wartości zadane parametrów). Umożliwia to odczytanie ich przez komputer, a następnie ich analizę - np. sporządzenie wykresów. Wyniki są rejestrowane co pewien czas - okres rejestracji jest parametrem, który ustawia użytkownik. Częstsza rejestracja wyników powoduje uzyskanie dokładniejszych charakterystyk, ale ze względu na skończoną wielkość pamięci w której zapisywane są dane, krótszy będzie wtedy okres czasu, za jaki wyniki będą rejestrowane. Odwrotnie - rzadsza rejestracja wyników wydłuża okres czasu, za jaki możemy uzyskać dane. Typowo, podczas normalnej eksploatacji, okres pomiarów powinien wynosić 10 minut. W czasie testów i doboru parametrów PID regulatora okres rejestracji można skrócić minimalnie do 10 sekund w celu lepszego obserwowania zmian. Należy jednak pamiętać, że zbyt częste pomiary powodują nadmierną liczbę danych, co spowalnia działanie funkcji graficznych wyświetlających wykres oraz nadmiernie zwiększa wielkość plików z danymi w komputerze (co nie jest zalecane przy normalnej pracy systemu).