Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » Ustawienia zaawansowane

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane to rzadziej zmieniane ustawienia regulatora, dotyczące trybu pracy i sposobu regulacji. Dostęp do tych ustawień możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia zaawansowane". Okno ustawień składa się z kilku zakładek, na których pogrupowane sa różne ustawienia dotyczące trybu pracy, zakresu sygnałów wyjściowych, alarmów, dopływu powietrza oraz parematrów regulacji temperatury, wilgotności i stężenia CO2.

Tryb pracy

Regulator LB-760A - ustawienia zaawansowane

W zakładce tej ustawia się tryb sterowania wszystkimi sygnałami wyjściowymi. Osobno dla każdego z wyjść można ustawić tryb sterowania:

 • sterowanie ręczne - w trybie sterowania ręcznego dane wyjście zostaje ustawione na wartość podaną w polu sterowanie ręczne
 • sterowanie automatyczne - w trybie sterowania automatycznego regulator sam ustala wartość sygnału wyjściowego zależnie od pomiarów i wartości zadanych, natomiast wartość ustawiona dla sterowania ręcznego nie ma znaczenia.

Tryb sterowania ręcznego można wykorzystywać podczas testowania pracy urządzeń wykonawczych lub podczas awaryjnego sterowania pracą urządzeń wykonawczych (np. w przypadku uszkodzenia czujników).

Zakres wyjść

Regulator LB-760A - zakres wyjść

W zakładce tej ustawia się dopuszczalny zakres zmian dla każdego sygnału wyjściowego regulatora. Ustawić można zarówno wartość minimalną jak i maksymalną - jeżeli regulator wyliczy sterowanie poniżej lib powyżej ustawionych wartości minimum i maksimum, to zostaną one odpowiednio powiększone lub pomniejszone do wartości ustawionych tutaj. Zakres sterowania wyjściami ma znaczenie zarówno w przypadku trybu sterowania ręcznego jak i automatycznego dla danego wyjścia - w trybie ręcznym ustawienie danego wyjścia przez użytkownika może więc zostać zmienione przez zakresy ustawione tutaj.

Zawężenie zakresu jest najczęściej stosowane do funkcji "Powietrze", gdyż pozwala np. w okresie zimowym ograniczyć maksymalne otwarcie klapy dopływu świeżego powietrza.

Alarmy

Regulator LB-760A - alarmowanie

W zakładce tej programowane są wartości dopuszczalnych odchyłek pomiaru danej wielkości od jej wartości zadanej. Przekroczenie przez dowolny pomiar dopuszczalnej odchyłki spowoduje sygnalizację alarmu. Alarm sygnalizowany jest w programie przez podświetlenie odpowiednich wartości na czerwono, regulator zaś sygnalizuje alarmy mruganiem odpowiednich odczytów na wyświetlaczu oraz włączeniem przekaźnika alarmowego.

Temperatura powietrza, temperatura podłoża, wilgotność, CO2

Dla każdego pomiaru można ustawić dwie odchyłki:

 • odchyłka górna - sygnalizacja przekroczenia wartości mierzonej POWYŻEJ wartości zadanej o określoną wartość
 • odchyłka dolna - sygnalizacja przekroczenia wartości mierzonej PONIŻEJ wartości zadanej o określoną wartość

Czasy alarmu

 • Opóźnienie przed następnym alarmem po skasowaniu poprzedniego alarmu - czas na jaki sygnał alarmu zostaje zablokowany po ingerencji użytkownika (np. po dowolnej zmianie nastaw regulatora). Ma to za zadanie umożliwić stabilizację nowych warunków pracy po dokonanych zmianach.
 • Minimalny czas trwania alarmu po którym włączona zostaje jego sygnalizacja - czas, przez jaki musi trwać co najmniej dany alarm, aby został zasygnalizowany. Alarmy trwające krócej niż ustawiony czas nie są sygnalizowane.

Powietrze

Regulator LB-760A - ustawienia powietrza

W zakładce tej programuje się parametry związane z dopływem powietrza.

Dopływ powietrza

Ponieważ część pieczarkarni nie posiada dostatecznie wydajnych urządzeń chłodzących albo nie posiada ich w ogóle, dlatego w można wybrać dodatkowo priorytet dla regulacji dopływu świeżego powietrza, którego regulacja będzie wówczas dokonywana na podstawie pomiaru wybranego parametru: poziomu CO2, wilgotności (osuszanie) albo temperatury (chłodzenie).

Regulacja świeżym powietrzem temperatury i wilgotności w hali jest możliwa tylko wtedy, jeżeli jest dokonywany pomiar zewnętrznych warunków klimatycznych termohigrometrem LB-710.

Priorytet CO2: Jeżeli entalpia powierza zewnętrznego będzie mniejsza od entalpii w hali, to aktualne zadane CO2 zostanie zmniejszone o dopuszczalne zmniejszenie zadanego stężenia CO2 (w programie LBX, okno Ustawienia podstawowe, zakładka Wspólne) w stosunku do CO2 zadane (zaprogramowanego w oknach poszczególnych Faz uprawy), w wyniku czego więcej zewnętrznego zimnego powietrza znajdzie się w hali. Gdy entalpia zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to aktualne zadane CO2 będzie równe CO2 zadane. Porównanie dotyczy entalpii, gdyż jest ona miarą która zawiera pełną informację o energii zawartej w powietrzu, na którą składa się nie tylko temperatura, ale i wilgotność. Dzięki temu możliwe jest np. chłodzenie hali powietrzem o temperaturze większej niż temperatura w hali, ale o wilgotności odpowiednio mniejszej od wilgotności w hali.

Priorytet wilgotności: Jeżeli masa wilgoci powierza zewnętrznego będzie mniejsza od masy wilgoci w hali, to w przypadku wymagania osuszania hali najpierw zostanie otwarta klapa powietrza (w zakresie sterowania wyjściami od minimum do maksimum), z wydajnością proporcjonalną do wymaganej mocy osuszania, a dopiero w dalszej kolejności zostanie podany sygnał do otwarcia chłodnicy. Gdy masa wilgoci zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to klapa pozostanie w położeniu minimum, a sygnał osuszania będzie uruchamiał tylko chłodnicę (w trybie osuszania przez klimatyzację).

Priorytet temperatury: Jeżeli entalpia powierza zewnętrznego będzie mniejsza od entalpii w hali, to w przypadku wymagania chłodzenia hali najpierw zostanie otwarta klapa powietrza (w zakresie sterowania wyjściami od minimum do maksimum), z wydajnością proporcjonalną do wymaganej mocy chłodzenia, a dopiero w dalszej kolejności zostanie podany sygnał do włączenia chłodnicy. Gdy entalpia zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to klapa pozostanie w położeniu minimum, a sygnał chłodzenia będzie uruchamiał tylko chłodnicę.

 • Histereza odchyłek – różnica w procentach pomiędzy progiem decyzyjnym zależnym od różnicy pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną: entalpią lub masą wilgoci w powietrzu przy różnych priorytetach. Histereza ta ma na celu wyeliminowanie ciągłych zmian pozycji klapy w pobliżu równości parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Priorytet sterowania dopływem świeżego powietrza - wybór pomiaru wpływającego na dopływ świeżego powietrza. Możliwa jest stabilizacja jednego z poniższych parametrów:
  • CO2 – stężenia CO2 (standardowo w pieczarkarniach)
  • wilgotność – wilgotność względna, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do osuszania (o ile zewnętrzna zawartość wilgoci jest mniejsza od wewnętrznej)
  • temperatura – temperatura, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do chłodzenia (o ile entalpia zewnętrzna jest mniejsza od wewnętrznej)
 • Dopuszczaj dopływ powietrza tylko gdy nie są przekroczone odchyłki T i RH – opcja pozwalająca dopuszczać otwarcie dopływu świeżego powietrza przy priorytecie CO2 tylko w przypadku gdy parametry powietrza na hali są w granicach dopuszczalnych odchyłek. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, to klapa jest otwierana niezależnie od temperatury i wilgotności na hali, jeżeli opcja jest włączona to dopływ powietrza jest otwierany wyłącznie gdy temperatura i wilgotność na hali nie odbiegają od wartości zadanych bardziej niż ustawione odchyłki, w przeciwnym wypadku klapa jest zamykana:
  • Dopuszczalna odchyłka T – dopuszalna odchyłka dla temperatury
  • Dopuszczalna odchyłka RH – dopuszalna odchyłka dla wilgotności

Nagrzewnica wstępna powietrza zewnętrznego

Sterowanie nagrzewnicą wstępną pozwala na realizację wstępnego ogrzania powietrza zewnętrznego zanim trafi ono na chłodnicę w tunelu klimatyzacyjnym. Sterowanie polega na stopniowym włączaniu nagrzewnicy wstępnej gdy temperatura powietrza zewnętrznego się obniża. Ustawiane są dwa parametry: temperatura rozpoczącia włączania i temperatura pełnego włączenia - gdy temperatura powietrza zewnętrznego się obniża i osiągnie pierwszy próg, rozpoczyna się proces włączania nagrzewnicy wstępnej, która jest otwierana proporcjonalnie aż do pełnego otwarcia, gdy temperatura powietrza zewnętrznego obniży się do wartości temperatury pełnego otwarcia. Włączenie sterowania nagrzewnicą wstępną dostępne jest w ustawieniach sprzętowych.

 • T rozpoczęcia włączania - wartość temperatury powietrza zewnętrznego przy której rozpoczyna się włączanie nagrzewnicy wstępnej (przy obniżaniu się temperatury)
 • T pełnego włączenia (100%) - wartość temperatury powietrza zewnętrznego przy której nagrzewnica wstępna zostaje włączona na pełną moc

Zabezpieczenia klimatyzacji

 • Odcięcie obiegu powietrza przy zbyt niskiej temperaturze obwodu klimatyzacji - opcja włączająca odcinanie dopływ i obieg powietrza gdy temperatura w tunelu klimatyzacyjnym (za chłodnicą lub nagrzewnicą) jest zbyt niska
  • T otwarcia dopływu powietrza zewnętrznego – powyżej tej temperatury regulator pozwala na nieograniczone otwarcie dopływu świeżego powietrza, zgodnie z wynikiem uzyskanym z procedur regulacyjnych, poniżej tej temperatury regulator stopniowo (proporcjonalnie) przymyka dopływ świeżego powietrza, aż do temperatury zamknięcia dopływu świeżego powietrza
  • T zamknięcia dopływu powietrza zewnętrznego – poniżej tej temperatury regulator całkowicie zamyka dopływ świeżego powietrza, powyżej tej temperatury stopniowo (proporcjonalnie) otwiera ten dopływ, aż do temperatury otwarcia dopływu świeżego powietrza
  • T wyłączenia wentylacji – poniżej tej temperatury regulator wyłącza obieg powietrza, zatrzymując wentylator
 • Wymuszenie obiegu wody lodowej przy temperaturze chłodnicy poniżej zadanego progu – opcja ta pozwala włączyć wymuszony obieg chłodziwa w układzie chłodzenia, gdy temperatura chłodnicy obniży się poniżej zadanej temperatury, co zapobiega zamarznięciu chłodnicy w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mogłaby zamrozić chłodnicę (dotyczy wyłączenie sterowania chłodnicą wodną)
 • Wyłączenie chłodnicy freonowej przy zbyt niskiej temperaturze - opcja włączająca zabezpieczenie chłodnicy freonowej polegające na stopniowym zmniejszaniu mocy chłodzenia gdy temperatura chłodnicy osiąga zbyt niską temperaturę. Działanie jest stopniowe, chłodnica jest wyłączana proporcjonalnie pomiędzy ustawionymi temperaturami rozpoczęcia wyłączania i pełnego wyłączenia.
 • Wyłączenie funkcji osuszania przez klimatyzację w przypadku niedostatecznej wydajności nagrzewicy po czasie - zabezpieczenie hali przed przechłodzeniem w wyniku działania osuszania przez chłodzenie (wykraplanie wody na chłodnicy, osuszanie przez klimatyzację). Wychodzimy tu bowiem z założenia, że ważniejsze jest utrzymanie w hali właściwej temperatury, niż zmniejszanie wilgotności. Zjawisko takie może wystąpić np. gdy temperatura wody gorącej jest zbyt niska. Funkcja ta działa w sposób następujący: mierzony jest czas zaistnienia jednocześnie trzech warunków:
  • osuszanie przez chłodzenie jest włączone
  • wyjście sygnału grzania ma wartość 100%
  • temperatura za nagrzewnicą jest mniejsza niż temperatura zadana powietrza
  Jeżeli czas łącznego trwania tych warunków przekroczy wartość zaprogramowanego czasu, to blokowane jest osuszanie przez chłodzenie. Zanik dowolnego z powyższych warunków łącza osuszanie przez klimatyzację i rozpoczyna proces pomiaru czasu od nowa. Bezpieczną wartością parametru jest 600 sekund (10 minut).

Regulacja

Regulator LB-760A - ustawienia regulacji

W zakładce tej programuje się parametry PID regulatora związane z procesami regulacji temperatury, wilgotności i stężenia CO2. Szczegóły odnośnie doboru nastaw znajdują się w osobnym opisie.

T - temperatura, RH - wilgotność

Każde z wyjść regulatora (grzanie, chłodzenie, nawilżanie, osuszanie) ma następujący własny zestaw parametrów:

 • OZK - odchyłka zmiany kierunku – jeżeli różnica między wartością zmierzoną i zadaną przekroczy tą wartość, a aktualny kierunek działania regulacji jest przeciwny do kierunku przekroczenia, regulator zmienia natychmiast kierunek działania na przeciwny
 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID

Zmiana kierunku przy długotrwałym błędzie

Jeżeli regulator nie daje rady doregulować dokładnie odpowiedniej wartości, zaś utrzymujący się błąd jest stosunkowo niewielki (mniejszy niż ustawione odchyłki natychmiastowej zmiany kierunku), to regulator może zmienić kierunek działania jeżeli dany błąd utrzymuje się dostatecznie długo.

 • T – błąd (odchyłka) temperatury
 • RH – błąd (odchyłka) wilgotności
 • Czas – czas trwania ciągle utrzymującego się błędu, który spowoduje zmianę kierunku działania regulatora

CO2

 • Kp - wzmocnienie – parametr określający skalę reakcji regulatora na różnicę pomiędzy wartością zmierzoną a zadaną stężenia CO2

Przywróć ustawienia domyślne

Przycisk ten służy do przywrócenia wszystkich nastaw regulacji PID na wartości domyślne, które w typowych warunkach dają dobre działanie procedur regulacji. Nastawy zostaną przywrócone dopiero po zamknięciu całego okna ustawień zaawansowanych przyciskiem "Ok", tak więc można się wycofać z tej akcji, jeżeli zostanie ona wybrana a nie jest pożądana.