Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » Ustawienia sprzętowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: ustawienia sprzętowe

Ustawienia sprzętowe to najrzadziej zmieniane ustawienia regulatora, dotyczące głównie jego konfiguracji. Dostęp do tych ustawień możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia sprzętowe". Okno ustawień składa się z kilku zakładek, na których pogrupowane sa różne ustawienia dotyczące wejść pomiarowych, wyjść przekaźnikowych, wyjść analogowych oraz sposobu pomiaru stężenia CO2.

Ogólne

Regulator LB-760A - ustawienia

Pomiar parametrów powietrza

 • Źródło pomiaru: psychrometr - źródłem pomiaru parametrów powietrza jest sonda psychrometryczna, typowa do zastosowania w hali uprawy pieczarek
 • Źródło pomiaru: LB-710 - źródłem pomiaru parametrów powietrza jest termohigrometr LB-710, możliwy do zastosowania przy mniejszych wilgotnościach powietrza

Stabilizacja RH

 • Stabilizowana wilgotność: w/g odczytu bieżącego - bieżący wynik pomiaru wilgotności względnej RH jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania i osuszania
 • Stabilizowana wilgotność: przewidywana - wynik obliczonej wilgotności bezwzględnej (temperatury punktu rosy) jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania i osuszania. Dzięki temu, jeżeli w hali panuje nieco inna temperatura niż temperatura zadana, to regulacja nawilżania i osuszania jest sterowana tak, żeby po dojściu do właściwej temperatury w hali uzyskać wymaganą wilgotność względna RH. W efekcie końcowym powinno to dać spokojniejszą regulację nawilżania i osuszania, jednak przy różnicy temperatury zmierzonej w stosunku do zadanej sprawia to że wilgotność również nie osiąga wartości zadanej, dopóki temperatura się nie ustabilizuje

Rejestracja danych

 • Okres rejestracji - parametr określający co jaki okres czasu regulator dokonuje zapisu bieżących danych w swojej pamięci rejestracji

Grzanie i chłodzenie

 • Nagrzewnica wstępna - włączenie sterowania nagrewnicą wstępną, która ogrzewa powietrze zewnętrzne przed doprowadzeniem do klapy dopływu i mieszania powietrza. Dodatkowe nastawy sterujące progiem włączenia i wyłączenia nagrzewnicy wstępnej znajdują się w ustawieniach zaawansowanych na zakładce "powietrze".
 • Chłodnica wstępna - regulator potrafi sterować układem wykonawczym chłodzenia gdy jest on dwustopniowy, z urządzeniem o większej i mniejszej wydajności. Włączenie tej opcji aktywuje sterowanie drugim wyjściem chłodzenia, które jest traktowane jako mniej wydajne chłodzenie wstępne. Sterowanie chłodzeniem wstępnym polega na:
  • dla wyliczonej mocy chłodzenia od 0 do 50%, chłodnica wstępna jest otwierana od 0 do 100%, chłodnica główna jest wyłączona,
  • dla wyliczonej mocy chłodzenia od 50 do 100%, chłodnica wstępna jest cały czas włączona na 100%, zaś chłodnica główna otwiera się stopniowo od 0 do 100%.
 • Chłodzenie freonowe - włączenie tej funkcji sygnalizuje regulatorowi że chłodnica główna jest freonowa. Zmienia to sposób sterowania tą chłodnicą: wyłączona jest funkcja wymuszania obiegu chłodzenia przy zbyt niskiej temperaturze, włączana jest za to funkcja stopniowego wyłączania chłodzenia przy zbyt niskiej temperaturze. Odpowiednie nastawy znajdują się w ustawieniach zaawansowanych na zakładce "powietrze".

Wejścia pomiarowe

Regulator LB-760A - wejścia pomiarowe

Zakładka "Wejścia pomiarowe"

Obecność sond temperatury

Zakładka ta pozwala na włączenie/wyłączenie poszczególnych sond pomiarowych. Sonda włączona oznacza że jest z niej dokonywany pomiar, ewentualny brak pomiaru wynikający z braku lub uszkodzenia sondy sygnalizowany jest jako alarm. Sonda wyłączona oznacza deklarację że danej sondy nie ma i nie należy braku tego pomiaru traktować jako sytuacji alarmowej.

Przekaźniki

Regulator LB-760A - przekaźniki

Funkcje przekaźników

Dla każdego wyjścia przekaźnikowego regulatora ustalona jest jego podstawowa funkcja (domyślna), wynikająca z opisu danego wyjścia. Jednak każdy z przekaźników może zostać skonfigurowany do tego aby działać jako dowolne inne wyjście regulatora. W ten sposób możemy uzyskać na wyjściu sygnały których w domyślnej konfiguracji regulatora nie ma - jak np. para lub chłodzenie 2.

Okres sterowania współczynnikiem wypełnienia

Sygnał wyjściowy regulatora z zakresu 0-100% zamieniany jest na sterowanie przekaźnikiem w sposób zwany regulacją współczynnika wypełnienia - oznacza to że zmiana sygnału realizowana jest przez zmianę czasu włączenia/wyłączenia przekaźnika. Zmiana ta odbywa się w odpowiednim cyklu czasowym, który ma swój okres powtarzania. Dla każdego wyjścia osobno jest dostępna wartość określająca ten czas.

Wyjścia analogowe

Regulator LB-760A - wyjścia analogowe

Funkcje wyjść analogowych

Podobnie jak dla wyjść przekaźnikowych, każde z wyjść analogowych ma swoją podstawową domyślną funkcję, zgodną z opisem danego wyjścia na regulatorze. Jednak każde z wyjść analogowych może zostać skonfigurowane do tego aby działać jako dowolne inne wyjście regulatora. W ten sposób możemy uzyskać na wyjściu sygnały których w domyślnej konfiguracji regulatora nie ma - jak np. para lub chłodzenie 2.

Dodatkowo dla każdego wyjścia jest wybór zakresu napięć wyjściowych: 0-10V lub 2-10V odpowiadający zmianie sygnału sterującego 0-100%, pozwalając sterować siłownikami które występują w różnych wersjach.

Pomiar CO2

Regulator LB-760A - ustawienia pomiaru co2

Na tej zakładce konfiguruje się sposób pomiaru stężenia CO2 przez regulator.

Pomiar CO2

 • Tryb pomiaru CO2 - wybór sposobu pomiaru stężęnia CO2 dla tego regulatora:
  • bez pomiaru - brak pomiaru stężęnia CO2 dla tego regulatora
  • lokalny - regulator ma dołączony bezpośrednio miernik stężęnia CO2, który mierzy stężenie CO2 wyłącznie na tej jednej hali
  • systemowy - regulator bierze udział w systemowym pomiarze stężęnia CO2, gdzie jeden miernik CO2 dokonuje cyklicznego pomiaru dla większej ilości hal
 • Kierunek regulacji CO2 dopływem powietrza - wybór kierunku działania procedury regulacji stężenia CO2, wynikający z otwarcia dopływu powietrza:
  • zmniejszanie - dopływ powietrza powoduje zmniejszanie stężęnia CO2 na hali
  • zwiększanie - dopływ powietrza powoduje zwiększanie stężęnia CO2 na hali
 • Numer regulatora mierzącego CO2 w trybie systemowym - numer regulatora w systemowym pomiarze stężenia CO2 do którego dołączony jest miernik CO2 mierzący stężenie CO2 na hali obsługiwanej przez ten regulator
 • Czas pomiaru stężenia CO2 w trybie systemowym - czas pomiaru stężenia CO2 na hali obsługiwanej przez ten regulator, czas ten wynika z potrzeby zassania przez pompę powietrza z danej hali do miernika
 • Numer regulatora, do którego dołączony jest miernik CO2 dla którego ten regulator włącza zawór pomiaru stężenia CO2 zewnętrznego powietrza - jeżeli wykorzystywany jest pomiar stężenia CO2 w powietrzu zewnętrznym, to dla regulatora który włącza zawór dopływu powietrza zewnętrznego należy ustawić ten parametr na numer regulatora do którego dołączony jest miernik CO2 do którego trafia powietrze zewnętrzne. Dla pozostałych regulatorów które nie włączają dopływu powietrza zewnętrznego należy ten parametr ustawić na 0
 • Minimalny okres analizy danych CO2 - co jaki czas procedura regulacji stężenia CO2 dokonuje aktualizacji. Ten czas musi być ustawiony na nie mniej niż pełen obieg pętli systemowego pomiaru stężenia CO2, aby dokonywać aktualizacji dla kolejnych nowych wyników zamiast tego samego wyniku z ostatniego pomiaru

Miernik CO2

Wybór typu miernika CO2 dotyczy tylko tego regulatora, do którego jest dołączony taki miernik - w systemowym pomiarze CO2 należy dokonać tej konfiguracji tylko w tym regulatorze który ma dołączony miernik, poniższe ustawienia w pozostałych regulatorach nie mają znaczenia.

 • Typ miernika - wybór typu dołączonego miernika CO2
 • Kalibracja domyślna - interpretacja wyniku z miernika zgodna z typową charakterystyką danego miernika
 • Kalibracja własna - interpretacja wyniku z miernika zgodna z wyznaczeniem jego charakterystyki za pomocą odpowiednich pomiarów w punktach charakterystycznych
 • Procedura kalibracyjna - przycisk ten pozwala na uruchomienie procedury kalibracji miernika CO2. Wymagana jest tu możliwość zapewnienia dwóch stężeń CO2 o znanych wartościach, dostatecznie różnych od siebie aby kalibracja była wystarczająco dokładna. Procedura kalibracji nie dotyczy miernika typu FUJI ZFP9AB41.