Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » LB-760A: ustawienia sprzętowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: ustawienia sprzętowe

Po prawidłowym zainstalowaniu programu LBX opisanym w punkcie 2 można przystąpić do konfiguracji sprzętowej regulatorów. Konfiguracja ta jest ściśle związana ze sposobem dołączenia urządzeń wykonawczych do regulatorów, dlatego powinna być wykonana tylko podczas instalacji systemu i nie powinna być zmieniana podczas normalnej pracy systemu. Zalecane jest, aby czynność tą wykonał doświadczony serwisant, gdyż nieprawidłowe ustawienia spowodują wadliwą pracę regulatora.

Aby ustawić konfigurację sprzętową należy:

 • wybrać funkcję "Urządzenia" z górnej linii menu,
 • wybrać konfigurowane urządzenie (np. "P1"),
 • z rozwiniętej listy wybrać "Konfiguracja..." (t.j. "Konfiguracja sprzętowa"),
 • otworzy się okno "P1 – konfiguracja" (rys. 6), w którym na kolejnych zakładkach należy wybrać odpowiednie ustawienia,
 • po zaprogramowaniu nastaw – kliknąć przycisk "OK" (zapisanie danych do regulatora) lub "Anuluj" (nie zapisanie danych).

Zakładka "Ogólne"

W poszczególnych ramkach tej zakładki ustawia się:

 • Ramka "Pomiar parametrów powietrza" służy do wyboru rodzaju czujnika pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w hali (poprzez postawienie kropki w odpowiednim wierszu – kliknięcie myszką w odpowiedni opis):
 • "psychrometr" – standardowo dla hal hodowli pieczarek,
 • termohigrometr "LB-710" – dla innych zastosowań (np. magazyny o niskiej wilgotności).
 • Ramka "Stabilizacja RH" pozwala wybrać sposób stabilizowania wilgotności:
 • "w/g odczytu bieżącego" – wynik pomiaru wilgotności względnej RH jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania / osuszanie,
 • "przewidywana" – wynik obliczonej wilgotności bezwzględnej (temperatury punktu rosy) jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania / osuszania. Dzięki temu, jeżeli w hali panuje nieco inna temperatura niż temperatura zadana, to regulacja nawilżania / osuszania jest sterowana tak, żeby po dojściu do właściwej temperatury w hali uzyskać wymaganą wilgotność względna RH. W efekcie końcowym powinno to dać spokojniejsza regulację nawilżania / osuszania.
 • Ramka "Rejestracja danych" – pozwala na zaprogramowanie w regulatorze okresu rejestracji wyników pomiarów. Typowo stosowany jest okres 600 sekund (10 minut).

Zakładka "Wejścia pomiarowe"

Zakładka ta pozwala na programowe wyłączenie dowolnych sond pomiarowych, o ile nie są one nieobecne (np. uszkodzone) lub nie są wykorzystywane (w szczególnych sytuacjach). Wyłączenie sondy następuje po usunięciu "ptaszka" ("V") z odpowiedniego wiersza (kliknięciem myszki).

Zakładka "Przekaźniki"

W ramce "Funkcje przekaźników" tej zakładki konfiguruje się sposób dołączenia określonych sygnałów sterujących regulatora (widocznych w ramce "Wyjścia" okna "Pomiary") do określonych przekaźników, oznaczonych odpowiednimi nazwami w dokumentacji instalacji sprzętowej. Standardowo, po zaprogramowaniu pierwszy raz regulatorów programem w wersji 6.x (do WINDOWS) wszystkie przekaźniki są sterowane odpowiadającym im funkcjom, np. przekaźnik "nawilżanie" jest sterowany sygnałem "nawilżanie". Można wykonać dowolne przyporządkowanie przekaźników do sygnałów. W tym celu należy myszką kliknąć na przycisk ze strzałką odpowiedniego okienka, a następnie wybrać (myszką lub kursorami ze strzałkami góra/dół) z rozwiniętej listy odpowiedni sygnał sterujący i kliknąć go myszką (lub zatwierdzić klawiszem "Enter").

Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre przekaźniki nie istnieją (np. "para", a w regulatorze LB-760A - "osuszanie"), co nie przeszkadza w tym, aby np. sygnał "para" podłączyć do przekaźnika "światło", a wówczas zawór parowania będzie można sterować przekaźnikiem "światło".

W ramce "Okres sterowania współczynnikiem wypełnienia" programuje się okres w jakim sygnał sterujący wykorzystywany do przekaźników symuluje prace proporcjonalną (płynna regulację). Przykładowo, jeżeli sygnał "nawilżania" będzie równy 20%, to przy okresie równym 60 sekund, sygnał "nawilżania" ( i połączony z nim przekaźnik) będzie włączony przez 12 sekund i wyłączony przez 48 sekund. Okres należy dobrać tak, aby regulowany nim parametr nadmiernie się nie wahał.

Zakładka "Wyjścia analogowe"

W tej zakładce konfiguruje się sposób dołączenia określonych sygnałów sterujących regulatora (widocznych w ramce "Wyjścia" okna "Pomiary") do określonych wyjść analogowych (proporcjonalnych), oznaczonych odpowiednimi nazwami w dokumentacji instalacji sprzętowej. Standardowo, po zaprogramowaniu pierwszy raz regulatorów programem w wersji 6.x (do WINDOWS) wszystkie wyjścia są sterowane odpowiadającym im funkcjom, np. wyjście "nawilżanie" jest sterowane sygnałem "nawilżanie". Można wykonać dowolnego przyporządkowania wyjść do sygnałów. W tym celu należy myszką kliknąć na przycisk ze strzałką odpowiedniego okienka, a następnie wybrać (myszką lub kursorami ze strzałkami góra/dół) z rozwiniętej listy odpowiedni sygnał sterujący i kliknąć go myszką (lub zatwierdzić klawiszem "Enter").

Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre wyjścia analogowe nie istnieją (np. "para"), co nie przeszkadza w tym, aby np. sygnał "para" podłączyć do wyjścia "nawilżanie", a wówczas wyjściem nawilżania będzie można sterować siłownikiem od zaworu parowania.

Dla każdego z wyjść programuje się zakres napięć wyjścia analogowego, tak by zakresowi sygnału 0...100% odpowiadał zakres zmiany napięcia na wyjściu: 0...10V albo 2...10V. Zakres ten należy ustawić zgodnie z danymi technicznymi współpracującego urządzenia wykonawczego (siłownika lub falownika). Aktualny wybór jest oznaczony kropką, a programowanie następuje po kliknięciu myszka w odpowiedni wiersz.

Zakładka "Pomiar CO2"

W ramce "Pomiar CO2" tej zakładki programuje się:

 • "Tryb pomiaru CO2:" – "bez pomiaru", "lokalny" lub (standardowo) "systemowy".
 • "Kierunek regulacji CO2 dopływem powietrza:" – "zmniejszanie" (dla pieczarkarni) lub "zwiększanie" (dla szklarni).
 • "Numer regulatora mierzącego CO2 w trybie systemowym:" – należy wpisać z klawiatury (i zatwierdzić klawiszem "Enter") numer regulatora, do którego dołączony jest detektor (miernik) dwutlenku węgla.
 • "Czas pomiaru stężenia CO2 w trybie systemowym:" – należy wpisać z klawiatury (i zatwierdzić klawiszem "Enter") czas w sekundach, po którym stabilizuje się wynik pomiaru dwutlenku węgla przy pomiarze z tej hali, do której dołączony jest ten regulator.

W ramce "Miernik CO2" tej zakładki wybiera się typ użytego miernika dwutlenku węgla: FUJI typu ZFP9AB41 albo inny (np. GAZEX). Dla miernika FUJI w programie dokonuje się linearyzacji sygnału wyjściowego, dzięki czemu wynik w programie zgadza się z odczytem ze skali miernika FUJI. Dla innego miernika (z wyjściem liniowym) podaje się wynik pomiaru stężenia odpowiadający napięciu równemu 10 V na analogowym wyjściu napięciowym miernika (dla pomiaru 0 ppm sygnał wyjściowy miernika powinien być równy 0 V).