Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-760A » LB-760A: ustawienia zaawansowane

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-760A: ustawienia zaawansowane

Dostęp do ustawień zaawansowanych regulatora możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia zaawansowane". Okno z ustawieniami zawiera kilka zakładek.

Zakładka "Tryb pracy"

W zakładce tej ustawia się odpowiednio tryb sterowania sygnałami wyjściowymi regulatora:

 • "Sterowanie ręczne" – sygnał wyjściowy będzie miał stałą wartość taką, jaka została wpisana do okienka "Sterowanie ręczne ... %",
 • "Sterowanie automatyczne" – sygnał wyjściowy będzie miał wartość wynikająca z procedur regulacji automatycznej.

Wybór trybu sterowania jest zaznaczony kropką w odpowiedniej linijce, a wybór następuje po kliknięciu myszką w odpowiedni wiersz. Tryb ręczny można wykorzystywać podczas testowania pracy urządzeń wykonawczych lub podczas awaryjnego sterowania pracą urządzeń wykonawczych (np. w przypadku uszkodzenia czujników).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że po zainstalowaniu nowego programu 6.x. w regulatorach tryb pracy jest ustawiony na "Sterowanie ręczne" i (po właściwym zaprogramowaniu innych nastaw) wymaga przestawienia na "Sterowanie automatyczne" (rys. 7).

Zakładka "Zakres wyjść"

W zakładce tej ustawia się dopuszczalny (maksymalny) zakres, w którym może zmieniać się wartość każdego sygnału wyjściowego regulatora. Zawężenie zakresu jest najczęściej stosowane do funkcji "Powietrze", gdyż pozwala np. w okresie zimowym ograniczyć maksymalne otwarcie klapy dopływu świeżego powietrza.

Zakładka "Alarmy"

W zakładce tej programowane są wartości dopuszczalnych odchyłek pomiaru danej wielkości od jej wartości zadanej. Przekroczenie przez dowolny pomiar dopuszczalnej odchyłki spowoduje aktywizację sygnału alarmowego.

W okienku "Opóźnienie alarmu" programuje się czas, na który sygnał alarmu zostaje zablokowany po ingerencji użytkownika (np. po dowolnej zmianie nastaw regulatora). Może to dać regulatorowi czas na ustabilizowanie się nowych warunków pracy.

Zakładka "RH"

W zakładce tej (rys. 8) programuje się parametry PID regulatora związane procesem nawilżania lub osuszania. Sposób doboru tych parametrów został opisany w dokumentacji regulatorów LB-760/LB-760A "Część I – Instrukcja użytkowania" (na stronach 15...17). Dobór odpowiednich parametrów PID wymaga pewnej wprawy i może być dokonywany tylko przy obserwacji na wykresach zachowań się regulacji parametrów w halach w większym okresie czasu. Początkującym użytkownikom proponujemy pozostawienie ustawień fabrycznych lub skorzystanie z pomocy serwisu instalacyjnego.

W ramce "Nawilżanie" występują nastawy związane z nawilżaniem, a mianowicie:

 • "OZK (%):" – odchyłka dolna szybkiego wyłączenia nawilżania (włączenia osuszania), typowo 10%..20%,
 • "P" – współczynnik proporcjonalny regulacji nawilżania, typowo 400,
 • "I" – współczynnik całkowy regulacji nawilżania, typowo 20,
 • "D" – współczynnik różniczkowy regulacji nawilżania, typowo 200,
 • "td (s)" – czas uśredniania różniczki nawilżania, typowo 120s.

W ramce "Suszenie" występują nastawy związane z suszeniem, a mianowicie:

 • OZK (%)" – odchyłka górna szybkiego wyłączenia osuszania (włączenia nawilżania), typowo 10%..20%,
 • "P" – współczynnik proporcjonalny regulacji osuszania, typowo 400,
 • "I" – współczynnik całkowy regulacji osuszania, typowo 20,
 • "D" – współczynnik różniczkowy regulacji osuszania, typowo 200,
 • "td (s)" – czas uśredniania różniczki osuszania (td), typowo 120s.

W ramce "Zmiana kierunku przy długotrwałym błędzie" występują nastawy związane z nawilżaniem i suszeniem, a mianowicie:

 • "odchyłka (%)" – odchyłka opóźnionej zmiany kierunku regulacji, typowo 2%,
 • "t (s)" - czas opóźnienia zmiany kierunku, typowo 240s.

Ustawienie złych nastaw spowoduje skakanie regulacji np. ciągłe przełączanie pomiędzy nawilżaniem a osuszaniem. Przy prawidłowym ustawieniu parametrów PID sygnał sterujący danej funkcji powinien mieć stałą wartość i zmieniać się w krótkim okresie czasu (np. 30 minut) maksimum o 5...15%. Typowym błędem użytkownika jest ustawianie zbyt małych "OZK" odchyłek zmiany kierunku (których przekroczenie powoduje natychmiastowe przełączenie pomiędzy przeciwstawnymi funkcjami np. grzanie – chłodzenie). Zalecane wartości podano w dokumentacji regulatorów LB-760/LB-760A "Część I – Instrukcja użytkowania".

Zakładka "T"

W zakładce tej programuje się parametry PID regulatora związane z grzaniem i chłodzeniem. Sposób doboru tych parametrów został opisany w dokumentacji regulatorów LB-760/LB-760A "Część I – Instrukcja użytkowania" (na stronach 15...17). Dobór odpowiednich parametrów PID wymaga pewnej wprawy i może być dokonywany tylko przy obserwacji na wykresach zachowań się regulacji parametrów w halach w większym okresie czasu. Początkującym użytkownikom proponujemy pozostawienie ustawień fabrycznych lub skorzystanie z pomocy serwisu instalacyjnego.

Ustawienie złych nastaw spowoduje skakanie regulacji np. ciągłe przełączanie pomiędzy grzaniem a chłodzeniem. Przy prawidłowym ustawieniu parametrów PID sygnał sterujący danej funkcji powinien mieć stałą wartość i zmieniać się w krótkim okresie czasu (np. 30 minut) maksimum o 5...15%.

W ramce "Grzanie" występują nastawy związane z grzaniem, a mianowicie:

 • "OZK (oC)" – odchyłka dolna szybkiego wyłączenia grzania (włączenia chłodzenia), typowo 2,5oC,
 • "P" – współczynnik proporcjonalny regulacji grzania, typowo 2500,
 • "I" – współczynnik całkowy regulacji grzania, typowo 2500,
 • "D" – współczynnik różniczkowy regulacji grzania. typowo 2500,
 • "td (s)" - czas uśredniania różniczki grzania, typowo 120s.

W ramce "Chłodzenie" występują nastawy związane z chłodzeniem, a mianowicie:

 • "OZK (oC)" - odchyłka górna szybkiego wyłączenia chłodzenia (włączenia grzania), typowo 2,5oC,
 • "P" – współczynnik proporcjonalny regulacji chłodzenia, typowo 2500,
 • "I" – współczynnik całkowy regulacji chłodzenia, typowo 50,
 • "D" – współczynnik różniczkowy regulacji chłodzenia, typowo 1000,
 • "td (s)" – czas uśredniania różniczki chłodzenia, typowo 120s.

W ramce "Zmiana kierunku przy długotrwałym błędzie" występują nastawy związane z grzaniem i chłodzeniem, a mianowicie:

 • "odchyłka (oC)" – odchyłka opóźnionej zmiany kierunku regulacji, typowo 0,5oC,
 • "t (s)" – czas opóźnienia zmiany kierunku, typowo 240s.

Zakładka "CO2"

W zakładce tej programuje się parametry PID regulatora związane z regulacją poziomu stężenie dwutlenku węgla poprzez dopływ świeżego powietrza (regulacja tzw. klapy). Sposób doboru tych parametrów został opisany w dokumentacji regulatorów LB-760/LB-760A "Część I – Instrukcja użytkowania" (na stronach 15...17). Dobór odpowiednich parametrów PID wymaga pewnej wprawy i może być dokonywany tylko przy obserwacji na wykresach zachowań się regulacji parametrów w halach w większym okresie czasu. Początkującym użytkownikom proponujemy pozostawienie ustawień fabrycznych lub skorzystanie z pomocy serwisu instalacyjnego.

Ustawienie złych nastaw spowoduje skakanie regulacji np. ciągłe przełączanie pomiędzy 0% a 100% otwarcia klapy mieszania (dopływu świeżego powietrza). Przy prawidłowym ustawieniu parametrów PID sygnał sterujący powietrza powinien mieć stałą wartość i zmieniać się w krótkim okresie czasu (np. 2 godziny) maksimum o 5...15%.

W ramce "PID" występują nastawy związane regulacją powietrza, a mianowicie:

 • "P" – współczynnik proporcjonalny regulacji stężenia, typowo 2000,
 • "I" – współczynnik całkowy regulacji stężenia, typowo 600,
 • "D" – współczynnik różniczkowy regulacji stężenia, typowo 200,
 • "td (s)" – czas uśredniania różniczki stężenia, typowo 30s.

"Minimalny okres analizy CO2" – oznacza minimalny czas na stabilizację pomiaru (regulacja dopływu powietrza musi działać powoli, ze względu na niezbyt częstą aktualizację pomiarów stężenia CO2, typowo 900s.

Zakładka "Powietrze"

W zakładce tej programuje się parametry związane z dopływem świeżego powietrza, czyli z działaniem tzw. klapy, a w szczególności:

 • "T bezpieczeństwa klimatyzacji" – to minimalna temperaturę, jaka może panować za chłodnicą. Aktualna jej wartość jest wyświetlana w oknie "Pomiary" – temperatura "T chłodnicy". Spadek poniżej zadanej temperatury powoduje zamknięcie klapy (ustawienie sygnału "Powietrze" na wartość 0%), co ma na celu zabezpieczenie chłodnicy przed zamarznięciem. Ustawienie tej temperatury na wartość 0 (zero) wyłącza tą funkcje (tzn. klapa nie będzie zamykana nawet przy temperaturach ujemnych).
 • "Dopuszczalna odchyłka T" – to maksymalna odchyłka, o która może różnić się zadana temperatura od temperatury zmierzonej powietrza w hali, aby przy priorytecie na CO2 klapa pozostała otwarta. Wzrost tej różnicy powyżej zadanej odchyłki jest traktowany jako sytuacja nienormalna i powoduje zamknięcie klapy (ustawienie sygnału "Powietrze" na wartość 0%), co ma na celu zabezpieczenie hali przed zbyt silnym wpływem powietrza zewnętrznego. Ustawienie tej odchyłki na wartość 0 (zero) wyłącza tą funkcje (tzn. klapa nie będzie zamykana nawet po przekroczeniu tej odchyłki).
 • "Dopuszczalna odchyłka RH" – to maksymalna odchyłka, o która może różnić się zadana wilgotność względna od zmierzonej wilgotności powietrza w hali, aby klapa pozostała otwarta. Wzrost tej różnicy powyżej zadanej odchyłki jest traktowany jako sytuacja nienormalna i powoduje zamknięcie klapy (ustawienie sygnału "Powietrze" na wartość 0%), co ma na celu zabezpieczenie hali przed zbyt silnym wpływem powietrza zewnętrznego. Ustawienie tej odchyłki na wartość 0 (zero) wyłącza tą funkcje (tzn. klapa nie będzie zamykana nawet po przekroczeniu tej odchyłki).
 • "Histereza odchyłek" – to różnica w procentach pomiędzy progiem decyzyjnym zależnym od różnicy pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną: entalpią lub masą wilgoci w powietrzu przy różnych priorytetach. Histereza ta ma na celu wyeliminowanie ciągłych zmian sygnału "powietrze" (czyli powietrze klapy) w pobliżu równości parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • "Opóźnienie wyłączenia grzania" – zabezpiecza halę przed przechłodzeniem w wyniku działania osuszania przez chłodzenie (wykraplanie wody na chłodnicy, osuszanie przez klimatyzację). Wychodzimy tu bowiem z założenia, że ważniejsze jest utrzymanie w hali właściwej temperatury, niż zmniejszanie wilgotności. Zjawisko takie może wystąpić np. gdy temperatura wody gorącej jest zbyt niska. Funkcja ta działa w sposób następujący: mierzony jest czas zaistnienia jednocześnie trzech warunków:
 • osuszanie przez chłodzenie jest włączone,
 • wyjście sygnału grzania ma wartość 100%,
 • temperatura za nagrzewnicą jest mniejsza niż temperatura zadana powietrza.

Jeżeli czas łącznego trwania tych warunków przekroczy wartość zaprogramowanego czasu "Opóźnienie wyłączenia grzania", to blokowane jest osuszanie przez chłodzenie. Zanik dowolnego z powyższych warunków włącza osuszanie przez klimatyzację i rozpoczyna proces pomiaru czasu od nowa. Bezpieczną wartością parametru "Opóźnienie wyłączenia grzania" jest 600 sekund (10 minut).

Osuszanie przez chłodzenie nie jest możliwe, jeżeli nie ma działającego termometru za chłodnicą (brak jest pomiaru),

W ramce "Priorytet sterowania klapą powietrza" wybiera się pomiar wpływający zasadniczo na dopływ świeżego powietrza. Pozwala to uzyskać stabilizację jednego z poniższych parametrów:

 • "CO2" – stężenia dwutlenku węgla (standardowo w pieczarkarniach),
 • "wilgotność" – wilgotność względna, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do osuszania (o ile zewnętrzna zawartość wilgoci jest mniejsza od wewnętrznej),
 • "temperatura" – temperatura, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do chłodzenia (o ile entalpia zewnętrzna jest mniejsza od wewnętrznej).

"Temperatura zadana chłodziwa" – to typowa (minimalna) temperatura chłodziwa w obwodzie wody lodowej w danej instalacji. Wartość ta jest wykorzystywana w specjalnej funkcji "wstępnego grzania chłodnicą" w okresie zimowym, kiedy duża ilość zimnego zewnętrznego powietrza jest doprowadzone do komory mieszania z czerpni. Duża ilość tego powietrza może powodować spadek temperatury za chłodnicą nawet poniżej temperatury zamarzania wody w chłodnicy (stąd niezależnie istnieje w regulatorze funkcja: kontrola przeciwzamarzaniowa – "T bezpieczeństwa klimatyzacji" w zakładce "Powietrze" w oknie "Ustawienia zaawansowane"). Zwykle w okresie zimowym chłodnica jest rzadko wykorzystywana (przepływ wody lodowej jest zamknięty zaworem), co dodatkowo sprzyja niebezpieczeństwu zamarznięcia chłodnicy. Funkcja "wstępnego grzania chłodnicą" pozwala otworzyć przepływ wody lodowej, jeżeli mierzona temperatura powietrza za chłodnicą jest mniejsza niż zadana temperatura chłodziwa. Chłodnica zmienia wówczas swoja funkcje na wstępną nagrzewnicę, przepływ wody lodowej podgrzewa chłodnicę zapobiegając zamarzaniu, a temperatura chłodziwa (wody lodowej) w całym systemie obniża się bez udziału dodatkowego agregatu chłodniczego (tzw. czilera), co pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności energii niezbędnej do pracy agregatu chłodniczego. Jeżeli "Temperatura zadana chłodziwa" jest ustawiona na wartość 0 (zero), to funkcja powyższa jest wyłączona, a jeżeli na wartość większą od zera – to jest włączona.