Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Baza danych

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarmy od zaniku rejestracji do bazy danych

Opis

Każda zmienna rejestrowana w bazie danych powinna podlegać specjalnej kontroli. Alarmy od zaniku rejestracji pozwolą w łatwy i szybki sposób wykryć zanik rejestracji do bazy danych na skutek omyłkowej zmiany konfiguracji programu lub urządzenia, awarii sprzętu, itp.

Konfiguracja

W celu dodania nowego zdarzenia alarmowego należy przejść do okna 'Alarmy bazy danych' (z menu Serwer->Alarmy).

Alarmy - rejestracja danych

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu dla zmiennej. Nowe zdarzenie alarmowe wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

  • Nazwa alarmu (jako zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1.
  • Zmienna - należy wybrać odpowiednią zmienną z listy obecnie dostępnych w bazie danych zmiennych programu
  • Najdłuższy odstęp pomiędzy zapisami [godzin] - interwał rejestracji dla danej zmiennej w godzinach, wartość ta może być zawyżona np. o 1 godzinę
  • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu aktywności alarmu
  • Sygnalizuj alarm w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej/zaniku sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
  • Wyjście alarmowe - wybór wywoływanego wyjścia alarmowego (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy zdetekowany alarm jest zapisywany w bazie danych programu.
  • Użyj ustawień innych niż domyślne dla tego wyjścia alarmowego - po zaznaczeniu tej opcji można zmienić wybrane ustawienia (np. numer telefonu) dla danego wyjścia alarmowego. Zmiana będzie dotyczyła tylko tego zdarzenia alarmowego.

Testowanie

Po skonfigurowaniu zdarzenia alarmowego należy przetestować ustawienia. W tym celu można w oknie 'Alarmy dla bieżących zmiennych' wcisnąć przycisk 'Testuj'. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każde ustawione zdarzenie należy przetestować przynajmniej dwa razy.