Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Alarm globalny

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarm globalny

Opis

W programie LBX mogą wystąpić nietypowe zdarzenia, które nie są zawarte w alarmowaniu urządzeń czy zmiennych. Na przykład zbyt częsta synchronizacja zegarów urządzeń lub błąd połączenia z dodatkową zewnętrzną bazą danych powinny być zasygnalizowane użytkownikowi. W takich przypadkach będzie wywoływany alarm globalny - jeden wspólny alarm dla wszystkich ujętych tu zdarzeń.

Opis zdarzeń alarmowych

Konfiguracja

W celu dodania alarmu należy przejść do okna 'Alarm globalny' (z menu Serwer->Alarmy).

Program LBX - alarmowanie

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu. Nowy alarm globalny wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

 • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu aktywności alarmu
 • Nazwa alarmu (jako zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1.
 • Uwzględnij wszystkie zdarzenia z puli alarmów globalnych - alarm będzie generowany przy wystąpienia któregokolwiek zdarzenia, w przypadku wyłączenia tej opcji można dezaktywować wybrane zdarzenie alarmowe
 • Sygnalizuj alarm w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej/zaniku sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
 • Wyjścia alarmowe - wybór wywoływanego wyjścia alarmowego (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy wykryty alarm jest zapisywany w bazie danych programu.

Opis zdarzeń alarmowych

 • Błąd kalibracji - został wykryty błąd kalibracji, urządzenie należy poddać ponownej kalibracji.
 • Błąd konfiguracji alarmowania - w pliku konfiguracyjnym został wykryty błąd jednego z alarmów (np. progu alarmowego dla określonej zmiennej). Wymagana jest weryfikacja poprawności konfiguracji alarmów.
 • Błąd konfiguracji w jednym z urządzeń - należy sprawdzić poprawność konfiguracji wskazanego urządzenia
 • Błąd pomiaru - jeden z czujników zgłasza błąd pomiaru.
 • Błąd uruchomienia bazy danych ODBC - nie można podłączyć zewnętrznej bazy danych ODBC - błąd konfiguracji bazy danych ODBC lub programu LBX.
 • Błąd uruchomienia bazy danych PostgreSQL - nie można podłączyć zewnętrznej bazy danych PostgreSQL - błąd konfiguracji bazy danych PostgreSQL lub programu LBX.
 • Błąd ustawień zegara - w jednym z urządzeń jest ustawiony nieprawidłowy czas
 • Błąd wartości lub brak wartości zmiennej dla alarmu - nie można odczytać wartości zmiennej alarmu dla bieżącej zmiennej, zmienna nie istnieje lub ma nieprawidłową wartość
 • Jedna ze zmiennych ma zbyt długą nazwę (> 80) - nazwy urządzeń, nazwy wejść urządzeń oraz inne nazwy powinny mieć odpowiednią długość, aby automatycznie tworzona zmienna była krótsza niż 80 znaków
 • Jedno z urządzeń działa w trybie DEMO - należy sprawdzić brakujące klucze autoryzacyjne (menu Serwer->Klucze autoryzacyjne, przycisk 'Brakujące klucze)
 • Jedno z urządzeń ma nieprawidłowy firmware - należy zaktualizować firmware urządzenia do kompatybilnego z aktualną wersją serwera LBX
 • Jedno z urządzeń nie działa prawidłowo - należy przejść do okna wskazanego urządzenia i sprawdzić pojawiające się komunikaty
 • Jedno ze świadectw wzorcowania niedługo utraci ważność. Należy ponownie wykonać wymagane wzorcowanie (serwer->wzorcowania) - należy sprawdzić aktualny stan w oknie 'Serwer->Wzorcowania'
 • Kolizja nazw urządzeń - nazwa każdego urządzenia musi być unikatowa, należy zmienić nazwę wskazanego urządzenia
 • Kolizja ustawień alarmów. Wyjście urządzenia jest używane w alarmach sprzętowych i programowych - jedno z wyjść alarmowych powoduje błąd logiki sterowania wyjściem alarmowym
 • Kolizja ustawień gprs proxy - inny serwer LBX próbuje łączyć się z serwerem proxy, mając identyczne ustawienia. Należy wyłączyć bądź zmienić ustawienia w jednym z serwerów LBX.
 • Kolizja ustawień modemów gprs - kilka modemów gprs ma identyczne ustawienia, powodując kolizję. Należy zmienić nazwę w jednym z modemów.
 • Na serwerze wykryto tryb uśpienia, możliwy jest brak alarmowania oraz zarejestrowanych danych z tego okresu - należy wyłączyć tryb usypiania systemu Windows (w opcjach ustawienia zasilania)
 • Nieprawidłowy główny klucz autoryzacyjny. Program działa w trybie DEMO - należy dodać prawidłowy plik z kluczem autoryzacyjnym serwera LBX
 • Przekroczenie warunków licencji w jednym z urządzeń - należy sprawdzić z menu 'Serwer->Klucze autoryzacyjne' brakujące klucze
 • Słaba bateria - należy niezwłocznie wymienić baterie rejestratora (o ile są wymienialne) lub skontaktować się z serwisem w celu wymiany baterii rejestratora. Może nastąpić reset urządzenia co w konsekwencji wyzeruje ustawienia (np. rejestrację).
 • Wykryto reset urządzenia - należy niezwłocznie wymienić baterie rejestratora (o ile są wymienialne) lub skontaktować się z serwisem w celu wymiany. Reset urządzenia może spowodować zerowanie ustawień (np. rejestracji).
 • Zalecane jest wykonanie wzorcowania (serwer->>wzorcowania) - należy sprawdzić aktualny stan w oknie 'Serwer->Wzorcowania'
 • Zbyt częsta synchronizacja zegarów urządzeń - wykryto zbyt częstą synchronizację czasu dla danego urządzenia na skutek błędnego działania zegara w urządzeniu, synchronizacji zegara przez kilka serwerów LBX jednocześnie lub nieprawidłowe zachowanie zegara głównego.
 • Zbyt dużo danych w głównej bazie danych - należy zmniejszyć liczbę dni przechowywanych w głównej bazie danych (menu Serwer->Konfiguracja podstawowa->Archiwum) lub zmniejszyć interwał rejestracji w urządzeniach, np. co 10 minut zamiast co 1 minutę. Przechowywanie zbyt wielu danych powoduje spowolnioną pracę programu oraz wydłużony czas wykonywania niektórych rutynowych operacji przez serwer. Dla optymalnej prędkości działania programu, liczba zarejestrowanych danych nie powinna być większa niż 20 milionów rekordów. Uwaga! Baza danych jest porządkowana raz na dobę, więc po zmianie ustawień alarm ten może być nieaktualny.
 • Zbyt mało wolnego miejsca na dysku (< 2 GB) - serwer LBX wykrył zbyt mało miejsca dostępnego do zapisu danych, brak miejsca może spowodować awarię bazy danych

Testowanie

Po skonfigurowaniu, alarm należy przetestować. W tym celu, w oknie 'Alarm globalny', należy wcisnąć przycisk 'Testuj wszystkie' lub 'Testuj jeden'. Przycisk 'Testuj wszystkie' spowoduje wysłanie każdego typu zdarzenia alarmowego w osobnych powiadomieniach, natomiast kliknięcie na przycisk 'Testuj jeden' spowoduje wysłanie jednego losowego typu dla danego zdarzenia alarmowego. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każde ustawione zdarzenie powinno zostać przetestowane przynajmniej dwa razy.