Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Alarm globalny

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarm globalny

Opis

W programie LBX mogą wystąpić nietypowe zdarzenia, które nie są zawarte w alarmowaniu urządzeń czy zmiennych. Na przykład zbyt częsta synchronizacja zegarów urządzeń lub błąd połączenia z dodatkową zewnętrzną bazą danych powinny być zasygnalizowane użytkownikowi. W takich przypadkach będzie wywoływany alarm globalny - jeden wspólny alarm dla wszystkich ujętych tu zdarzeń.

Opis zdarzeń alarmowych

Konfiguracja

W celu dodania alarmu należy przejść do okna 'Alarm globalny' (z menu Serwer->Alarmy).

Program LBX - alarmowanie

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu. Nowy alarm globalny wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

 • Nazwa alarmu (jako zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1.
 • Uwzględnij wszystkie zdarzenia z puli alarmów globalnych - alarm będzie generowany przy wystąpienia któregokolwiek zdarzenia, w przypadku wyłączenia tej opcji można dezaktywować wybrane zdarzenie alarmowe
 • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu aktywności alarmu
 • Sygnalizuj alarm w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej/zaniku sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
 • Wyjście alarmowe - wybór wywoływanego wyjścia alarmowego (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy zdetekowany alarm jest zapisywany w bazie danych programu.
 • Użyj ustawień innych niż domyślne dla tego wyjścia alarmowego - po zaznaczeniu tej opcji można zmienić wybrane ustawienia (np. numer telefonu) dla danego wyjścia alarmowego. Zmiana będzie dotyczyła tylko tego zdarzenia alarmowego.

Opis zdarzeń alarmowych

 • Błąd kalibracji w jednym z urządzeń - został wykryty błąd kalibracji, urządzenie należy poddać ponownej kalibracji.
 • Błąd konfiguracji alarmowania - w pliku konfiguracyjnym został wykryty błąd jednego z alamów (np. progu alamowego dla określonej zmiennej). Wymagana jest weryfikacja poprawności konfiguracji alarmów.
 • Błąd pomiaru w jednym z urządzeń - jeden z czujników zgłasza błąd pomiaru.
 • Błąd synchronizacji zegara LB-525 - przy niepustej pamięci rejestracji nie można cofnąć czasu w urządzeniu. Należy ręcznie skasować pamięć rejestracji urządzenia.
 • Błąd uruchomienia bazy danych ODBC - nie można podłączyć zewnętrznej bazy danych ODBC - błąd konfiguracji bazy lub programu LBX.
 • Błąd uruchomienia bazy danych PostgreSQL - nie można podłączyć zewnętrznej bazy danych PostgreSQL - błąd konfiguracji bazy lub programu LBX.
 • Kolizja ustawień gprs proxy - inny serwer lbx próbuje łączyć się z serwerem proxy, mając identyczne ustawienia. Należy wyłączyć bądź zmienić ustawienia w jednym z serwerów LBX.
 • Kolizja ustawień modemów gprs - kilka modemów gprs ma identyczne ustawienia, powodując kolizję. Należy zmienić nazwę w jednym z modemów.
 • Słaba bateria rejestratora LB-525 - należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu wymiany baterii rejestratora. Może nastąpić reset urządzenia co w konsekwencji wyzeruje ustawienia (np. rejestrację).
 • Wykryto reset rejestratora LB-525 - należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem w celu wymiany baterii rejestratora. Reset urządzenia może spowodować zerowanie ustawień (np. rejestracji).
 • Zbyt częsta synchronizacja zegarów urządzeń - wykryto zbyt częstą synchronizację czasu dla danego urządzenia na skutek błędnego działania zegara w urządzeniu, synchronizacji zegara przez kilka serwerów jednocześnie lub nieprawidłowe zachowanie zegara głównego.
 • Zbyt dużo danych w głównej bazie danych - należy zmniejszyć liczbę dni przechowywanych w głównej bazie danych (menu Serwer->Konfiguracja podstawowa->Archiwum). Przechowywanie zbyt wielu danych powoduje spowolnioną pracę programu oraz wydłużony czas wykonywania niektórych rutynowych operacji przez serwer. Liczba zarejestrowanych danych nie powinna być większa niż 20 milionów rekordów. Uwaga! Baza danych jest porządkowana raz na dobę, więc po zmianie ustawień alarm ten może być nieaktualny.

Testowanie

Po skonfigurowaniu zdarzenia alarmowego należy przetestować ustawienia. W tym celu można w oknie 'Alarm globalny' wcisnąć przycisk 'Testuj'. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każdy skonfigurowany alarm należy przetestować przynajmniej dwa razy.