Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Zmienne

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarmy dla bieżących zmiennych

Opis

Dla dowolnej zmiennej występującej w programie LBX można dodać zdarzenie alarmowe. Mogą być to zmienne z aktualnymi wartościami pomiarów pochodzące z urządzeń, zmienne użytkownika zdefiniowane jako np. funkcja. Dla każdej zmiennej można określić dowolną liczbę zdarzeń alarmowych różniących się np. wartością progu alarmowego.

Konfiguracja

W celu dodania nowego zdarzenia alarmowego należy przejść do okna 'Alarmy dla bieżących zmiennych' (z menu Serwer->Alarmy).

Progi alarmowe

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu dla zmiennej. Nowe zdarzenie alarmowe wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

 • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu dostępności alarmu
 • Nazwa alarmu (nowa zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1
 • Zmienna - należy wybrać odpowiednią zmienną z listy obecnie dostępnych zmiennych programu
 • Warunek - określenie warunku zaistnienia sytuacji alarmowej, np. T1/RH > 80 oznacza, że dla zmiennej T1/RH o wartości większej niż 80 zostanie wykryty alarm
 • Próg alarmowy - wartość wyznaczająca próg zdarzenia alarmowego
 • Histereza - wartość określająca histerezę działania alarmu. Np. dla wartości 5 i alarmu T1/RH > 80, po wykryciu alarmu np. dla wartości 80,4 a następnie po pewnym czasie dla odczytu wartości 76 alarm nadal będzie aktywny Zostanie on wyłączony dopiero dla wartości mniejszej lub równej 75 (80 - 5)
 • Minimalny czas trwania sytuacji alarmowej [s] - czas trwania alarmu w sekundach, po którym nastąpi wywołanie wyjścia alarmowego - np. dla ustawienia 30 sekund sytuacje trwające mniej niż 30 sekund nie będą sygnalizowane w programie
 • Sygnalizacja alarmu - wystąpienie sytuacji alarmowej, zanik sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
 • Użyj niestandardowego opisu warunku - w opisie alarmu, opis warunku zostanie zastąpiony podanym tekstem
 • Zapis progu alarmowego do bazy danych - zapis ten umożliwi prezentację wartości progu na wykresach. Jeśli próg alarmowy będzie umieszczony na wykresie razem ze zmienną związaną z tym alarmem, wartość progu będzie rysowana pogrubioną linią w czasie przekroczenia wartości
 • Wyjścia alarmowe - wybór wywoływanych wyjść alarmowych (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy wykryty alarm jest zapisywany w bazie danych programu

Przykładowe ustawienie zdarzenia alarmowego:

Przykład ustawień alarmowania

Testowanie

Po skonfigurowaniu, alarm należy przetestować. W tym celu, w oknie 'Alarmy dla bieżących zmiennych', należy wcisnąć przycisk 'Testuj'. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każde ustawione zdarzenie powinno zostać przetestowane przynajmniej dwa razy.