Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Alarmy » Urządzenia

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Alarmy dla urządzeń

Opis

Każde urządzenie posiada zestaw predefiniowanych zdarzeń alarmowych, które można skonfigurować w programie. Typowo są to zanik komunikacji, brak czujnika na jednym z wejść, itp. Po dodaniu w konfiguracji programu odpowiedniego zdarzenia alarmowego, będzie ono wywoływane po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawieniach.
Dla każdego urządzenia można dodać dowolną liczbę alarmów. Nawet dla danego zdarzenia w urządzeniu można określić kilka alarmów, aby użyć różnych wyjść alarmowych, bądź różnych opóźnień w wywoływaniu alarmów dla różnych odbiorców komunikatu alarmowego.

Konfiguracja

W celu dodania nowego zdarzenia alarmowego należy przejść do okna 'Alarmy dla urządzeń' (z menu Serwer->Alarmy).

Konfiguracja alarmów dla urządzeń

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawi się okno konfiguracji alarmu dla urządzeń. Nowe zdarzenie alarmowe wymaga uzupełnienia danych konfiguracyjnych:

  • Alarm aktywny - należy zaznaczyć w celu włączenia dostępności alarmu
  • Nazwa alarmu (nowa zmienna) - nazwa nowej zmiennej dodanej w programie do listy zmiennych. Zmienna może być wykorzystana w ekranach użytkownika, funkcjach i innych częściach programu, jej wartość to 0 albo 1.
  • Urządzenie - nazwa urządzenia dla definiowanego zdarzenia alarmowego
  • Zdarzenie - predefiniowane zdarzenie alarmowe dla danego typu urządzenia
  • Minimalny czas trwania sytuacji alarmowej [s] - czas trwania alarmu w urządzeniu w sekundach, po którym nastąpi wywołanie wyjścia alarmowego - np. dla ustawienia 30 sekund alarmy trwające mniej niż 30 sekund nie będą sygnalizowane w programie
  • Sygnalizuj alarm w momencie wystąpienia sytuacji alarmowej/zaniku sytuacji alarmowej - określa czy alarm ma być wywołany natychmiast po spełnieniu wyżej określonych warunków, czy przy zaniku sytuacji alarmowej ale po wcześniejszym wykryciu alarmu
  • Wyjścia alarmowe - wybór wywoływanego wyjścia alarmowego (patrz: wyjścia alarmowe). Dodatkowo każdy zdetekowany alarm jest zapisywany w bazie danych programu.

Przykładowe ustawienie zdarzenia alarmowego:

Alarmy - urządzenia alarmowe

Nowe zdarzenia alarmowe można także dodawać grupowo wybierając 'Dodaj zestaw'. Ta możliwość ma na celu konfigurację wielu alarmów jednocześnie o takich samych ustawieniach dla różnych zdarzeń w urządzeniu.

Testowanie

Po skonfigurowaniu, alarm należy przetestować. W tym celu, w oknie 'Alarmy dla urządzeń', należy wcisnąć przycisk 'Testuj'. Wybrane wyjście alarmowe powinno zostać natychmiast wywołane, testowane zdarzenie alarmowe nie zostanie zapisane w bazie danych. Wyjście alarmowe zostanie aktywowane na 10 sekund. Każde ustawione zdarzenie powinno zostać przetestowane przynajmniej dwa razy.