Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Ustawienia sprzętowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: ustawienia sprzętowe

Ustawienia sprzętowe regulatora dotyczą głównie jego konfiguracji sprzętowej. Dostęp do tych ustawień możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia sprzętowe". Okno ustawień składa się z kilku zakładek, na których pogrupowane sa różne ustawienia dotyczące poszczególnych części regulatora.

Ogólne

Regulator LB-762 - ustawienia

Rejestracja danych

 • Okres rejestracji - parametr określający co jaki okres czasu regulator dokonuje zapisu bieżących danych w swojej pamięci rejestracji

Wyświetlacz "dodatkowe"

Wyświetlacz "dodatkowe" na panelu czołowym regulatora może wyświetlać wybrany parametr:

 • numer regulatora - aktualny numer regulatora,
 • dopływ powietrza - ustaloną przez regulator wielkość dopływu powietrza.
 • stężenie O2 - wynik pomiaru stężenia O2.

Język na wyświetlaczu

Wyświetlacz "dodatkowe" na panelu czołowym regulatora może wyświetlać komunikaty w wybranym języku:

 • PL - polski,
 • EN - angielski.

Zakres roboczy wyjść analogowych

Sterowanie wentylatorem zbiorczym

W instalacji w której jest wentylator zbiorczy, steruje nim program lbx na podstawie informacji o zapotrzebowaniu na wentylację zebraną z wszystkich regulatorów. Wentylator zbiorczy podłączony jest do jednego regulatora i we wszystkich innych regulatorach które mają korzystać z danego wentylatora zbiorczego należy podać nr regulatora, do którego podłączony jest wentylator zbiorczy.

 • Numer regulatora - do tego regulatora podłączony jest wentylator zbiorczy.

Sieć Ethernet

Regulator LB-762 - ustawienia sieci Ethernet

Klimatyzacja

Regulator LB-762 - ustawienia

Nagrzewnica wstępna

 • Włączone sterowanie nagrzewnicą wstępną - należy określić, czy regulator ma brać pod uwagę sterowanie nagrzewnicą wstępną. Sposób sterowania określa się w ustawieniach zaawansowanych.

Dodatkowy wymiennik ciepła

Dodatkowy wymiennik ciepła może pełnić następujące funkcje:

 • brak - dodatkowy wymiennik nie jest używany,
 • dodatkowe grzanie - dodatkowy wymiennik służy do grzania,
 • chłodzenie wstępne - dodatkowy wymiennik służy do chłodzenia (jest to chłodzenie wstępne przy użyciu czynnika chłodzącego o małej wydajności ale za to ekonomicznego - np. woda ze studni, umieszczone jest z reguły przed chłodnicą główną),
 • chłodzenie główne - dodatkowy wymiennik służy do chłodzenia i ma być chłodnicą główną - taka możliwość jest na okoliczność gdy w większości przypadków chłodzenie mniej wydajnym źródłem jest wystarczające, a sporadycznie potrzeba chłodzenia o większej mocy.,
 • Dodatkowy wymiennik sterowany do mocy - w przypadku gdy mamy dodatkowy wymiennik ciepła (zarówno może to być grzanie jak i chłodzenie) i dodatkowy wymiennik jest źródłem o mniejszej wydajności, ten parametr określa do jakiej mocy wyjściowej wyznaczonej przez regulator ma być używany tylko wymiennik dodatkowy.
  Przykładowo, dla wartości = 50%: wartości wyjścia 0..50% przekładają się na 0..100% sterowania wymiennikiem dodatkowym, a wartości wyjścia 50..100% skutkują wymiennikiem dodatkowym włączonym stale na 100% i wymiennikiem glównym włączającym się na sterowanie 0..100%.
  Inaczej mówiąc, wymiennik główny zaczyna się włączać dopiero przy tej ustawionej za pomocą tego parametru wartości mocy wyznaczonej przez regulator.

Chłodnica wstępna / Nagrzewnica wstępna

 • sterowanie wg podziału mocy dodatkowego wymiennika ciepła - sterowanie chłodnicą wstępną odbywać się będzie wg ustawionego parametru "dodatkowy wymiennik sterowany do mocy",
 • sterowanie wg przekroczenia odchyłek - sterowanie chłodnicą wstępną odbywać się będzie wg odchyłek temperatury:
  • odchyłka włączenia chłodnicy wstępnej - włączenie chłodnicy wstępnej następuje dopiero po przekroczeniu przez temperaturę wartości zadanej o zadaną odchyłkę,
  • odchyłka opóźnienia włączenia chłodnicy głównej - włączenie chłodnicy głównej następuje dopiero po przekroczeniu przez temperaturę wartości zadanej o zadaną odchyłkę - tak żeby dać czas na zadziałanie chłodnicy wstępnej.

Wilgotność

 • Osuszanie przez chłodzenie - globalny włącznik funkcji osuszania za pomocą chłodzenia (dodatkowo można sterować sposobem osuszania w ustawieniach poszczególnych faz),
 • Stabilizowana wilgotność:
  • w/g odczytu bieżącego - bieżący wynik pomiaru wilgotności względnej RH jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania i osuszania
  • przewidywana - wynik obliczonej wilgotności bezwzględnej (temperatury punktu rosy) jest sygnałem służącym do regulacji nawilżania i osuszania. Dzięki temu, jeżeli w hali panuje nieco inna temperatura niż temperatura zadana, to regulacja nawilżania i osuszania jest sterowana tak, żeby po dojściu do właściwej temperatury w hali uzyskać wymaganą wilgotność względna RH. W efekcie końcowym powinno to dać spokojniejszą regulację nawilżania i osuszania, jednak przy różnicy temperatury zmierzonej w stosunku do zadanej sprawia to że wilgotność również nie osiąga wartości zadanej, dopóki temperatura się nie ustabilizuje
 • Sterowanie nawilżaniem posadzkowym - do określonej mocy regulator najpierw włącza wyjścia nawilżania posadzkowego, dopiero później przechodzi do sterowania nawilżaniem głównym,
 • Nawilżanie posadzkowe sterowane do mocy - do określonej mocy regulator przelicza aktualne sterowanie nawilżaniem na zakres 0-100% dla nawilżania posadzkowego.

Wejścia pomiarowe

Regulator LB-762 - ustawienia

Sondy temperatury i psychrometry

Należy określić, które sondy są podłączone do regulatora i mają być uwzględniane w pomiarach i regulacji. W przypadku gdy sonda oznaczona jest jako podłączona a nie ma z niej odczytu, regulator sygnalizuje alarm.

Dla każdej sondy można określić typ sondy, zależny od jej konstrukcji: TK lub TN.

Wejście analogowe 0-10V

 • wyłączone - regulator nie korzysta z tego wejścia,
 • analogowy miernik CO2 - do wejścia podłączony jest miernik CO2 (dalsza konfiguracja na zakładce CO2),
 • sygnał grzania/chłodzenia z pompy ciepła - do wejścia podłączony jest sygnał z pompy ciepła informujący o aktualnie realizowanej funkcji.

S300

 • termohigrometr na hali - regulator może używać termohigrometru do pomiarów parametrów na hali, zamiast lub równolegle z psychrometrami. Nie należy włączać tej opcji dla termohigrometru mierzącego parametry powietrza zewnętrznego (ten pomiar obsługiwany jest przez program lbx).
 • Barometr - regulator może mierzyć ciśnienie róznicowe pomiędzy halą i zewnętrzem (nadciśnienie w hali).

Przetwarzanie pomiarów

 • uśrednianie RH - okres uśredniania wyników pomiaru wilgotności,
 • uśrednianie T - okres uśredniania wyników pomiaru temperatury,
 • filtr IIR - filtr służący do eliminacji nagłych zakłóceń wpływających chwilowo na wynik pomiaru.

Moduł XIO - Wejścia pomiarowe

Regulator LB-762 - ustawienia

Ustawienia sond pomiarowych podłączonych do modułu XIO są analogiczne do podstawowych wejść pomiarowych.

Przekaźniki

Regulator LB-762 - przekaźniki

Funkcje przekaźników

Dla każdego wyjścia przekaźnikowego regulatora należy ustalić jego funkcję - jakie urządzenie wykonawcze jest sterowane za pomocą danego wyjścia.

Okres sterowania współczynnikiem wypełnienia

Sygnał wyjściowy regulatora z zakresu 0-100% zamieniany jest na sterowanie przekaźnikiem w sposób zwany regulacją współczynnika wypełnienia - oznacza to że zmiana sygnału realizowana jest przez zmianę czasu włączenia/wyłączenia przekaźnika. Zmiana ta odbywa się w odpowiednim cyklu czasowym, który ma swój okres powtarzania. Dla każdego wyjścia osobno jest dostępna wartość określająca ten czas.

Chłodnica

 • Wyjście chłodzenia steruje agregatem freonowym - włączenie tej funkcji sygnalizuje regulatorowi że chłodnica główna jest freonowa. Zmienia to sposób sterowania tą chłodnicą: wyłączona jest funkcja wymuszania obiegu chłodzenia przy zbyt niskiej temperaturze, włączana jest za to funkcja stopniowego wyłączania chłodzenia przy zbyt niskiej temperaturze. Odpowiednie nastawy znajdują się w ustawieniach zaawansowanych na zakładce "zabezpieczenia".
 • Minimalny czas włączenia/wyłączenia agregatu - pozwala określić czasy wł/wył jakich regulator będzie pilnować, aby zapobiec uszkodzeniu agregatu przez zbyt krótkie włączenia/wyłączenia.

Wyjścia analogowe

Regulator LB-762 - wyjścia analogowe

Funkcje wyjść analogowych

 • Wyjście - funkcja - dla każdego wyjścia analogowego regulatora należy ustalić jego funkcję - jakie urządzenie wykonawcze jest sterowane za pomocą danego wyjścia.
 • Zakres napięcia wyjściowego - dla każdego wyjścia jest wybór zakresu napięć wyjściowych: 0-10V lub 2-10V odpowiadający zmianie sygnału sterującego 0-100%, pozwalając sterować siłownikami które występują w różnych wersjach.
 • Zakres roboczy - zakres roboczy służy do określenia minimalnego otwarcia i maksymalnego zamknięcia, przy których urządzenie wykonawcze pracuje jeszcze we względnie liniowym zakresie. Wiele zaworów ma &qout;obszar martwy" o wielkości przynajmniej 5% (czyli przykładowo 0-5% i 95-100%), w których zmiana ustawienia zaworu w ogóle nie wpływa na przepływ. Za pomocą tego parametru można "przeskoczyć" ten martwy obszar - dla podanego przykładu wyliczone sterowanie 0-100% przełoży się na otwarcie zaworu w zakresie 5-95%. Przy czym wyjścia 0% i 100% zawsze skutkują otwarciem 0 i 100% niezależnie od ustawionego zakresu roboczego - ten dotyczy faktycznie wyliczonych wartości 1-99%.
 • Luz - pozwala określić jaki luz ma dany siłownik i którego ruch w danym zakresie nie przekłada się na realne zmiany pozycji w sterowanym urządzeniu.
 • Sygnał zwrotny - sygnalizacja podłączenia sygnału zwrotnego z siłownika.

Moduł XIO - Wyjścia analogowe

Regulator LB-762 - moduł XIO - wyjścia analogowe

Ustawienia wyjść analogowych podłączonych do modułu XIO są analogiczne do ustawień głównych wyjść analogowych.

Siłowniki BELIMO

Regulator LB-762 - siłowniki BELIMO

Regulator LB-762 potrafi sterować siłownikami cyfrowymi BELIMO. Sterowanie może odbywać się jednym siłownikiem w trybie PP lub do 8 siłowników w trybie MP (każdy siłownik musi być skonfigurowany z odpowiednim adresem).

Funkcje siłowników

 • Wyjście - funkcja - dla każdego siłownika należy ustalić jego funkcję - jakie urządzenie wykonawcze jest sterowane za pomocą danego wyjścia.
 • Zakres roboczy - patrz opis zakresu roboczego dla wyjść analogowych.

Pomiar CO2

Regulator LB-762 - ustawienia pomiaru co2

Na tej zakładce konfiguruje się sposób pomiaru stężenia CO2 przez regulator.

Pomiar CO2

 • Tryb pomiaru CO2 - wybór sposobu pomiaru stężęnia CO2 dla tego regulatora:
  • bez pomiaru - brak pomiaru stężęnia CO2 dla tego regulatora
  • lokalny - regulator ma dołączony bezpośrednio miernik stężęnia CO2, który mierzy stężenie CO2 wyłącznie na tej jednej hali
  • systemowy - regulator bierze udział w systemowym pomiarze stężęnia CO2, gdzie jeden miernik CO2 dokonuje cyklicznego pomiaru dla większej ilości hal
 • Kierunek regulacji CO2 dopływem powietrza - wybór kierunku działania procedury regulacji stężenia CO2, wynikający z otwarcia dopływu powietrza:
  • zmniejszanie - dopływ powietrza powoduje zmniejszanie stężęnia CO2 na hali
  • zwiększanie - dopływ powietrza powoduje zwiększanie stężęnia CO2 na hali
 • Numer regulatora mierzącego CO2 w trybie systemowym - numer regulatora w systemowym pomiarze stężenia CO2 do którego dołączony jest miernik CO2 mierzący stężenie CO2 na hali obsługiwanej przez ten regulator
 • Czas pomiaru stężenia CO2 w trybie systemowym - czas pomiaru stężenia CO2 na hali obsługiwanej przez ten regulator, czas ten wynika z potrzeby zassania przez pompę powietrza z danej hali do miernika
 • Numer regulatora, do którego dołączony jest miernik CO2 dla którego ten regulator włącza zawór pomiaru stężenia CO2 zewnętrznego powietrza - jeżeli wykorzystywany jest pomiar stężenia CO2 w powietrzu zewnętrznym, to dla regulatora który włącza zawór dopływu powietrza zewnętrznego należy ustawić ten parametr na numer regulatora do którego dołączony jest miernik CO2 do którego trafia powietrze zewnętrzne. Dla pozostałych regulatorów które nie włączają dopływu powietrza zewnętrznego należy ten parametr ustawić na 0

Miernik CO2

Wybór typu miernika CO2 dotyczy tylko tego regulatora, do którego jest dołączony taki miernik - w systemowym pomiarze CO2 należy dokonać tej konfiguracji tylko w tym regulatorze który ma dołączony miernik, poniższe ustawienia w pozostałych regulatorach nie mają znaczenia.

 • Typ miernika - wybór typu dołączonego miernika CO2
 • Kalibracja domyślna - interpretacja wyniku z miernika zgodna z typową charakterystyką danego miernika
 • Kalibracja własna - interpretacja wyniku z miernika zgodna z wyznaczeniem jego charakterystyki za pomocą odpowiednich pomiarów w punktach charakterystycznych
 • Procedura kalibracyjna - przycisk ten pozwala na uruchomienie procedury kalibracji miernika CO2. Wymagana jest tu możliwość zapewnienia dwóch stężeń CO2 o znanych wartościach, dostatecznie różnych od siebie aby kalibracja była wystarczająco dokładna. Procedura kalibracji nie dotyczy miernika typu FUJI ZFP9AB41 i mierników dołączonych za pomocą wejść S300.

Parametry hali

Regulator LB-762 - parametry hali

Żeby umożliwić regulatorowi LB-762 sterowanie na podstawie wielkości odparowania, oraz obliczenie parametrów takich jak emisja ciepła i CO2, niezbędne jest określenie pewnych parametrów hali.

 • Prędkość powietrza - dla wartości wentylacji co 10% należy określić prędkość powietrza w dolocie do hali (na wylocie tunelu klimatyzacyjnego).
 • Przekrój dolotu powietrza - wielkość dolotu w m2.
 • Efektywność odparowania - szacunkowa wartość w % określająca jaka część wody doprowadzanej na halę w efekcie nawilżania efektywnieodparowuje. Reszta to straty, np. woda lejąca się po ścianach/podłogach.
 • Wielkość uprawy - w jednostkach do wyboru z listy.

Centralne podlewanie

Regulator LB-762 - centalne podlewanie

Żeby regulator mógł brać udział w systemie centralnego podlewania, niezbędne jest określenie parametrów sekcji które są obecne w systemie.

Sekcje

 • Numer sekcji i jej włączenie - określa które sekcje są obecne.
 • Kryterium zakończenia podlewania - domyślnie proponowane parametry podlewania dla danej sekcji.

Opcje

 • Wyłączanie wentylacji na czas podlewania - w czasie podlewania wyłączona zostania wentylacja.

Siłowniki typu otwórz-zamknij

Regulator LB-762 - siłowniki typu otwórz-zamknij

 • Wybór funkcji siłownika - dostępne są takie same funkcje jak dla innych siłowników.
 • Czas otwierania/zamykania - parametr określający jak długo siłownik przechodzi z pozycji całkowicie zamkniętej do całkowicie owartej i odwrotnie.
 • Przekaźnik otwierania/zamykania - pomocniczy podgląd które przekaźniki są wybrane do sterowania odpowiednim kierunkiem ruchu siłownika (weryfikacja prawidłowości konfiguracji przekaźników).