Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Menu urządzenia

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: menu urządzenia

Dostęp do menu regulatora możliwy jest na kilka sposobów - patrz opis menu urządzenia. Dodatkowo, w przypadku LB-762, menu urządzenia dostępne jest też z ekranu zbiorczego.

Menu regulatora LB-762 składa się z następujących pozycji:

 • Status - wyświetlenie różnych informacji o regulatorze, takich jak numery wersji oprogramowania, różne adresy sieciowe, stan zegara i pamięci rejestracji.
 • Dane - wyświetlenie okna z bieżącymi danymi i odczytami z regulatora, patrz opis okna danych.
 • Wyjścia - wyświetlenie okna ze stanem wszystkich wyjść - dane te pozwalają na sprawdzenie które wyjście wystawia który sygnał i w przypadku siłowników z sygnałem zwrotnym - sprawdzenie czy ustawienie siłowników jest prawidłowe.
 • Ustawienia podstawowe - ustawienia regulatora dotyczące podstawowych mechanizmów regulacji, fazy, nastaw wartości zadanych dla poszczególnych faz, itp. Patrz opis opis ustawień podstawowych.
 • Ustawienia zaawansowane - rzadziej zmieniane ustawienia regulatora, dotyczące trybu pracy i sposobu regulacji. Patrz opis opis ustawień zaawansowanych.
 • Ustawienia sprzętowe - najrzadziej zmieniane ustawienia regulatora, dotyczące głównie konfiguracji. Patrz opis opis ustawień sprzętowych.
 • Ustawienie zegara - po wybraniu tego polecenia możliwe jest ustawienie czasu zegara znajdującego się w regulatorze zgodnie z zegarem komputera. Program LBX ma możliwość włączenia automatycznego synchronizowania czasu w urządzeniach, która jest zalecana w typowych przypadkach, ta opcja ma zaś znaczenie pomocnicze.
 • Wykres za 24h / Raport za 24h - szybki dostęp do wykresu lub raportu do kilku predefiniowanych zestawów danych za ostatnią dobę.
 • Pamięć rejestracji - polecenie to pozwala odczytać całą pamięć rejestracji danych z regulatora LB-762. Sposób działania jest zależny od konfiguracji, patrz opis pamięci rejestracji regulatora LB-762.
 • Kasowanie pamięci rejestracji - polecenie to pozwala na skasowanie całej zawartości pamięci rejestracji w regulatorze LB-762, po potwierdzeniu tej operacji przez użytkownika.
  UWAGA: kasowanie pamięci wiąże się z utratą danych z pamięci regulatora, należy tego polecenia używać ostrożnie.
 • Zapisz komentarz - polecenie to pozwala dopisać nowy komentarz do bazy danych, za pomocą którego można zarejestrować pewne znaczące momenty w czasie prowadzenia uprawy. Komentarz przypisywany jest do tego konkretnego regulatora, z datą odpowiadającą momentowi zamieszczenia go. Komentarz jest później widoczny na wykresach i raportach.
 • Zakończenie cyklu uprawy - polecenie to pozwala przepisać wszystkie dane dotyczące danego regulatora z bazy danych do pliku archiwalnego. Dane są usuwane z bieżącej bazy danych, od tej pory znajdują się w osobnym pojedyńczym pliku. Tworzony plik dostaje nazwę określającą serwer, nazwę regulatora (hali) oraz datę. Jeżeli polecenie to wykorzystywane jest zawsze po zakończeniu pełnego cylku uprawy na hali, to uzyskujemy w efekcie serię plików archiwalnych z danymi, z których każdy zawiera komplet danych dotyczących jednego całego cyklu uprawy na jednej hali. Archiwum danych zrobione z bieżącej bazy danych nie daje tego udogodnienia, gdyż zawiera zbiorczo dane z wszystkich regulatorów bez rozdziału czasowego na cykle uprawy, stąd też w systemie regulatorów LB-762 zalecane jest wyłączenie standardowego archiwum i korzystanie z polecenia "zakończenie cyklu uprawy".
 • Ładowanie programu - polecenie to pozwala załadować program do regulatora LB-762. Oprócz programu LBX działającego na komputerze, każdy regulator LB-762 ma swój własny program. Wersja tego programu dostępna jest w informacjach o regulatorze (patrz opis wcześniej w menu) - wersja firmware. W miarę prac rozwojowych nad regulatorem LB-762 pojawiają się nowe kolejne wersje, zawierające nowe funkcje lub poprawki błędów. Aby użyć takiego zaktualizowanego programu, należy go załadować do regulatora za pomocą tego polecenia. Gdy w systemie jest więcej regulatorów, należy zwykle załadować nowy program po kolei do wszystkich regulatorów. W czasie procedury ładowania programu do regulatora należy wskazać plik, który zawiera program do załadowania, pliki mają nazwę z rozszerzeniem *.fw. Patrz opis programu ładowalnego regulatora LB-762.