Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Ustawienia podstawowe

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: ustawienia podstawowe

Dostęp do ustawień podstawowych regulatora możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia podstawowe". Okno z ustawieniami zawiera kilka zakładek. Po otwarciu okna ustawia wybiera się ta zakładka, która odpowiada aktualnie trwającej fazie uprawy.

Regulator w czasie pracy działa w jednej z 6 głównych faz. Dodatkowo możliwe jest włączenie jednej z kilku podfaz, niezależnie od głównej fazy uprawy.

Możliwy jest wybór jednej z następujących głównych faz uprawy:

 1. wyłączenie,
 2. przerost grzybni,
 3. szok,
 4. plonowanie,
 5. gotowanie,
 6. rozmrażanie.

Każda z faz ma swój indywidualny zestaw głównych parametrów. W ten sposób można się pomiędzy nimi przełączać, bez potrzeby mozolnego przestawiania wszystkich danych. Niewielka część nastaw wspólnych, niezależnych od fazy, zgrupowana jest na zakładce "wspólne".

Zmiana fazy

Regulator LB-762 - zmiana fazy

Zakładka ta służy do zmiany aktualnie trwającej fazy. Aby dokonać zmiany należy:

 • zaznaczyć opcję "Zmień fazę"
 • z listy faz wybrać właściwą następną fazę
 • wybrać czas zmiany fazy:
  • teraz - zmiana natychmiastowa,
  • o zadanym czasie - zmiana nastąpi o ustawionym czasie

Jednocześnie ze zmianą fazy możliwe jest zasygnalizowanie rozpoczęcia nowej uprawy. Regulator odlicza i pokazuje czas od momentu rozpoczęcia nowej uprawy.

 • Wymuś rozpoczęcie nowej uprawy
 • wybrać czas rozpoczęcia:
  • teraz - zmiana natychmiastowa,
  • wstecz - jeśli nowa uprawa się już rozpoczęła, opcja ta pozwala ustawić prawidłowy czas rozpoczęcia uprawy.

Zmiana podfazy

Dostępne są podfazy: osuszanie po podlewaniu i gazowanie.

Podfaza: osuszanie po podlewaniu

Regulator został wyposażony w specjalną funkcję ułatwiającą osuszenie grzybów po podlewaniu - w dalszym opisie będzie ona nazywana w skrócie PODLEWANIEM. Funkcja ta służy do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) na zadany czas wilgotności, temperatury i przewiewu na hali, co powinno zostać dokonane po podlewaniu, w celu doprowadzenia uprawy do określonego stanu. Funkcja PODLEWANIE może zostać włączona tylko na zadany z góry czas - po minięciu określonego czasu funkcja ta jest wyłączana, a zadane parametry (wilgotność, temperatura i wentylacja) przyjmują wartości takie, jakie miały przed włączeniem podlewania.

Podfaza: Gazowanie

Zastosowanie tej podfazy jest dosyć ograniczone - służy ona do ułatwienia przeprowadzenia operacji trucia owadów i insektów w hali przy pomocy świec dymnych.
W trybie gazowania regulator mierzy i wyświetla wszystkie wartości (jak w pozostałych trybach), ale niezależnie od wyników pomiarów wszystkie urządzenia wykonawcze zostają wyłączone, klapa od dopływu świeżego powietrza zostaje zamknięta, przewiew powietrza w hali jest ustawiany na wartość minimalną (zwykle na zero), natomiast włączone zostaje oświetlenie hali (niezależnie od pozycji włącznika ściennego oświetlenia). Tryb gazowania można włączyć tylko na zadany czas po minięciu zadanego czasu regulator powraca do poprzedniego trybu pracy (sterowania automatycznego lub ręcznego, w zależności od tego, który tryb był włączony przed włączeniem gazowania).

Czas pozostały do końca tej operacji jest widoczny w oknie zmiany podfazy. Operację można wyłączyć przed jej planowym zakończeniem (powrót zadanych parametrów do poprzednich wartości).

Sterownik LB-762 - podfaza

Zakładka ta służy do zmiany aktualnej podfazy regulatora. Aby dokonać zmiany należy:

 • włączyć opcję "Zmień podfazę"
 • wybrać odpowiednią podfazę:
  • wyłącz podfazę - wyłączenie podfazy
  • osuszanie po podlewaniu - zmiana wartości zadanych o przyrosty wpisane w okienka (z uwzględnieniem znaku wpisanej liczby):
   • Wentylacja - przyrost zadanej prędkości wentylacji (obrotów wentylatora)
   • Zmiana RH - zmiana zadanej wilgotności względnej
   • Zmiana T - zmiana zadanej temperatury
   • Zmiana CO2 - zmiana zadanego stężenia CO2
  • gazowanie - wyłączenie urządzeń wykonawczych i włączenie oświetlenia
   • wyłącz wszystkie wyjścia - wyłączane są wszystkie wyjścia
   • zamknij tylko dopływ powietrza zewnętrznego - zamykany jest tylko dopływ powietrza, wszystkie pozostałe wyjścia funckjonują normalnie.
 • ustawić czas wyłączenia podfazy - data i godzina zakończenia wybranej podfazy

Faza 0: wyłączenie

Faza wyłączenia ma na celu schłodzenie hali po fazie parowania. Zwykle w hali nie ma już podłoża, a więc pomiar temperatur podłoża jest wówczas faktycznie pomiarem temperatur powietrza w różnych miejscach hali.

Sterownik LB-762 - faza wyłączanie

W fazie tej procedury regulacyjne oraz wszystkie sygnały wyjściowe regulatora są wyłączone (mają wartość zero) za wyjątkiem sygnałów:

 • Wentylacja zadana (szybkości pracy wentylatora),
 • Otwarcia dopływu świeżego powietrza (otwarcia klapy).
 • Sterowanie nagrzewnicą wstępną - jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, to regulator będzie sterował nagrzewnicą wstępną.

Faza 1: przerost grzybni

Faza przerostu grzybni (inkubacji) wymaga utrzymania właściwej temperatury podłoża dla optymalnego rozrostu grzybni. W tej fazie następuje stabilizacja temperatury powietrza na podstawie zachowania temperatury podłoża, co pozwala na stabilną pracę urządzeń klimatyzacyjnych.

W fazie przerostu dokładne utrzymywanie wartości stężenia CO2 nie jest istotne, przy czym powinno ono mieć możliwie wysoką wartość. Jest to wymaganie niemożliwe do spełnienia, jeżeli do chłodzenia użytkownik chce wykorzystać świeże powietrze. W fazie tej można do chłodzenia wykorzystać świeże powietrze, ustawiając preferencje dopływu świeżego powietrza na "temperaturę".

Sterownik LB-762 - faza przerost grzybni

Wilgotność:

 • Sterowanie - wybór sposobu sterowania wilgotnością. Do wyboru są następujące metody:
  • według wilgotności względnej - regulator śledzi wilgotność względną na hali, utrzymując jej zadany poziom,
  • według odparowania - regulator wylicza aktualne odparowanie i utrzymuje jego zadany poziom,
  • według deficytu wody - regulator wylicza aktualny deficyt wody i utrzymuje jego zadany poziom.
  • wilgotności bezwzględnej - regulator wylicza aktualną wiglotność bezwzględną i utrzymuje jej zadany poziom.
 • Wartość zadana - zależnie od wybranego sposobu sterowania, jest to wilgotność, odparowanie lub deficyt wody.
 • Dopuszczalny zakres zmian wyliczonej zadanej RH - jeżeli sterowanie jest według odparowania lub deficytu wody, to regulator wylicza na podstawie zadanego parametru docelową wilgotność względną na hali, która pozwoli uzyskać zadaną wartość parametru sterującego. Za pomocą dopuszczalnego zakresu zmian można kontrolować zakres wyliczonej wilgotności względnej, ustalając dopuszczalne minimum i maksimum. Jeżeli ograniczenie nie ma zastosowania, to należy podać wartości 0 i 100%.
 • Osuszanie przez chłodzenie - po włączeniu tej opcji regulator będzie wykorzystywał chłodnicę do osuszania powietrza przez wykraplanie wody z powietrza zachodzące poniżej temperatury punktu rosy.
 • Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji regulator będzie obniżał aktualną zadaną wilgotność powietrza o wyliczoną odchyłkę, o ile temperatura podłoża wzrośnie powyżej ustalonej wartości progowej. Oba te parametry programuje się w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne", w ramce "Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża". Działanie tej funkcji opiera się na wykorzystaniu zjawiska zwiększonego parowania wody z podłoża przy mniejszej wilgotności powietrza, a co za tym idzie chłodzenia podłoża.

Temperatura:

 • Wartość zadana - wyjściowa wartość temperatury zadanej powietrza,
 • T zadana podłoża - pożądana temperaturę podłoża, optymalna dla przerostu grzybni,
 • Wpływ T podłoża na T zadaną powietrza ze współczynnikiem dT - po włączeniu tej opcji możliwy jest dostęp do pozostałych ustawień w tej ramce, niezbędnych do ustawienia stabilizacji temperatury podłoża,
 • T min. powietrza - jest to najmniejsza wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie,
 • T max. powietrza - jest to największa wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie,
 • Współczynnik dT - określa, o ile stopni zmniejszy się zadana temperatura powietrza, jeżeli temperatura podłoża będzie większa o 1 oC od temperatury zadanej podłoża (i odwrotnie: o ile stopni zwiększy się zadana temperatura powietrza, jeżeli temperatura podłoża będzie mniejsza o 1 oC od temperatury zadanej podłoża). Przykładowo, jeżeli temperatura podłoża będzie większa o 1,5 oC od temperatury zadanej podłoża, współczynnik dT = 2, to temperatura zadana powietrza zmniejszy się automatycznie o 3 oC.

CO2:

 • Pomiar CO2/O2 - po włączeniu tej opcji dokonywany będzie pomiar stężenia dwutlenku węgla w danym regulatorze. Pozwala to na wyłączenie lub włączenie pomiaru CO2, stosownie do potrzeb danej fazy uprawy.
 • Sterowanie według CO2/O2 - wybór pomiaru który wpływa na sterowanie dopływem powietrza.
 • CO2 zadane - to wartość zadanego stężenia dwutlenku węgla.
 • Dopuszczalna odchyłka - ta wartość określa o ile stężenie CO2 może różnić się od zadanego, zanim regulator zacznie wpływać na dopływ świeżego powietrza. Jeśli wartość stężenia CO2 mieści się w ramach tej odchyłki, regulator nie próbuje doregulowywać dokładniej stężenia CO2. Jesli takie działanie nie jest pożądane, należy ustawić odchyłkę na 0 - regulator będzie dążył do dokładnego doregulowania stężenia CO2.
 • O2 zadane - to wartość zadanego stężenia tlenu.

Wentylacja:

 • Wentylacja zadana - prędkość obrotowa wentylatora.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności". Po przekroczeniu zadanej wilgotności o zadana odchyłkę następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa przepływ powietrza, który wywołuje spadek wilgotności.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża". Po przekroczeniu progowej temperatury podłoża następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa parowanie wody z podłoża, a zatem chłodzi podłoże.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2 - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2". Po przekroczeniu progowego stężenia CO2 następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co poprawia dopływ świeżego powietrza do hali.

Dopływ powietrza:

 • Sterowanie dopływem według - wybór sposobu sterowania dopływem powietrza
 • Dopuszczalny spadek CO2 dla osuszania i chłodzenia zewnętrznym powietrzem - na ile spadku CO2 możemy sobie pozwolić, żeby dopuścić zewnętrzne powietrze które osusza i chłodzi.

Faza 2: szok

Faza szoku ma na celu zahamowanie rozwoju grzybni i stworzenie warunków do tworzenia się owocników, co osiąga się przez stopniowe obniżanie temperatury powietrza i podłoża oraz obniżenie zawartości CO2.

W fazie szoku jest istotne dokładne utrzymywanie temperatury, wilgotności i stężenia CO2 na stopniowo obniżanych poziomach.

Po upływie czasu trwania operacji zadane parametry zatrzymują się na końcowych ustawionych wartościach, co jest zazwyczaj równoznaczne z przejściem do następnej fazy - fazy plonowania (wzrostu grzyba).

Sterownik LB-762 - faza szok

W fazie tej sterowanie regulatora umożliwia dokonanie płynnej zmiany temperatury i stężenia CO2 w hali.

Wilgotność:

 • Sterowanie - wybór sposobu sterowania wilgotnością. Do wyboru są następujące metody:
  • według wilgotności względnej - regulator śledzi wilgotność względną na hali, utrzymując jej zadany poziom,
  • według odparowania - regulator wylicza aktualne odparowanie i utrzymuje jego zadany poziom,
  • według deficytu wody - regulator wylicza aktualny deficyt wody i utrzymuje jego zadany poziom.
  • wilgotności bezwzględnej - regulator wylicza aktualną wiglotność bezwzględną i utrzymuje jej zadany poziom.
 • Dopuszczalny zakres zmian wyliczonej zadanej RH - jeżeli sterowanie jest według odparowania lub deficytu wody, to regulator wylicza na podstawie zadanego parametru docelową wilgotność względną na hali, która pozwoli uzyskać zadaną wartość parametru sterującego. Za pomocą dopuszczalnego zakresu zmian można kontrolować zakres wyliczonej wilgotności względnej, ustalając dopuszczalne minimum i maksimum. Jeżeli ograniczenie nie ma zastosowania, to należy podać wartości 0 i 100%.
 • Zmień - zaznaczenie tej opcji powoduje zmianę przez regulator realizowanego cyklu zmiany parametru i rozpoczęcie go od nowa od podanych wartości. W przeciwnym wypadku kontynuowany jest dotychczasowy cykl.
 • RH zadana - zależnie od wybranego sposobu sterowania, jest to wilgotność, odparowanie lub deficyt wody.
 • RH końcowa - końcowa wilgotność, kończąca proces zmiany wilgotności,
 • Zmiana RH na dobę - zmiana zadanej wilgotności na dobę,
 • Przez czas - przez jaki czas ma się odbywać zmiana od wartości zadanej (początkowej) do końcowej,
 • Osuszanie przez chłodzenie - po włączeniu tej opcji regulator będzie wykorzystywał chłodnicę do osuszania powietrza przez wykraplanie wody z powietrza zachodzące poniżej temperatury punktu rosy.
 • Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji regulator będzie obniżał aktualną zadaną wilgotność powietrza o wyliczoną odchyłkę, o ile temperatura podłoża wzrośnie powyżej ustalonej wartości progowej. Oba te parametry programuje się w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne", w ramce "Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża". Działanie tej funkcji opiera się na wykorzystaniu zjawiska zwiększonego parowania wody z podłoża przy mniejszej wilgotności powietrza, a co za tym idzie chłodzenia podłoża.

Temperatura:

 • Zmień - zaznaczenie tej opcji powoduje zmianę przez regulator realizowanego cyklu zmiany parametru i rozpoczęcie go od nowa od podanych wartości. W przeciwnym wypadku kontynuowany jest dotychczasowy cykl.
 • T zadana - zadana temperatura powietrza (jeżeli wpływ temperatury podłoża na temperaturę powietrza jest wyłączony) lub zadana temperatura podłoża (jeżeli wpływ temperatury podłoża na temperaturę powietrza jest włączony),
 • T końcowa - końcowa temperatura, odpowiednio powietrza lub podłoża (jak wyżej), poniżej której zadana temperatura nie spada, kończące proces schodzenia temperatury,
 • Zmiana T na dobę - zmiana zadanej temperatury na dobę, odpowiednio powietrza lub podłoża (jak wyżej),
 • Przez czas - przez jaki czas ma się odbywać zmiana od wartości zadanej (początkowej) do końcowej,
 • Wpływ T kompostu na T zadaną powietrza ze współczynnikiem dT - po włączeniu tej opcji możliwy jest dostęp do pozostałych ustawień w tej ramce, niezbędnych do ustawienia stabilizacji temperatury podłoża w tej fazie,
 • T zadana powietrza - początkowa wartość temperatury zadanej powietrza.
 • T min. powietrza - jest to najmniejsza wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie.
 • T max. powietrza - jest to największa wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie.
 • Współczynnik dT - określa, o ile stopni zmniejszy się zadana temperatura powietrza, jeżeli temperatura podłoża będzie większa o 1 oC od temperatury zadanej podłoża (i odwrotnie: o ile stopni zwiększy się zadana temperatura powietrza, jeżeli temperatura podłoża będzie mniejsza o 1 oC od temperatury zadanej podłoża). Przykładowo, jeżeli temperatura podłoża będzie większa o 1,5 oC od temperatury zadanej podłoża, współczynnik dT = 2, to temperatura zadana powietrza zmniejszy się automatycznie o 3 oC.

CO2:

 • Pomiar CO2/O2 - po włączeniu tej opcji dokonywany jest pomiar stężenia dwutlenku węgla w tym regulatorze. Pozwala to na wyłączenie lub włączenie pomiaru CO2, stosownie do potrzeb danej fazy uprawy.
 • Sterowanie według CO2/O2 - wybór pomiaru który wpływa na sterowanie dopływem powietrza.
 • Zmień - zaznaczenie tej opcji powoduje zmianę przez regulator realizowanego cyklu zmiany parametru i rozpoczęcie go od nowa od podanych wartości. W przeciwnym wypadku kontynuowany jest dotychczasowy cykl.
 • CO2 zadane - zadane stężenie CO2,
 • CO2 końcowe - końcowe stężenie CO2, kończące proces zmiany stężenia.
 • Zmiana na dobę - zmiana zadanego stężenia CO2 na dobę,
 • Przez czas - przez jaki czas ma się odbywać zmiana od wartości zadanej (początkowej) do końcowej,
 • Dopuszczalna odchyłka - ta wartość określa o ile stężenie CO2 może różnić się od zadanego, zanim regulator zacznie wpływać na dopływ świeżego powietrza. Jeśli wartość stężenia CO2 mieści się w ramach tej odchyłki, regulator nie próbuje doregulowywać dokładniej stężenia CO2. Jesli takie działanie nie jest pożądane, należy ustawić odchyłkę na 0 - regulator będzie dążył do dokładnego doregulowania stężenia CO2.
 • O2 zadane - to wartość zadanego stężenia tlenu.

Wentylacja:

 • Zmień - zaznaczenie tej opcji powoduje zmianę przez regulator realizowanego cyklu zmiany parametru i rozpoczęcie go od nowa od podanych wartości. W przeciwnym wypadku kontynuowany jest dotychczasowy cykl.
 • Wentylacja zadana - zadana wentylacja powietrza,
 • Wentylacja końcowa - końcowa wentylacja, kończąca proces zmiany wentylacji.
 • Zmiana na dobę - zmiana zadanej wentylacji na dobę,
 • Przez czas - przez jaki czas ma się odbywać zmiana od wartości zadanej (początkowej) do końcowej,
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności". Po przekroczeniu zadanej wilgotności o zadana odchyłkę następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa przepływ powietrza, który wywołuje spadek wilgotności.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża". Po przekroczeniu progowej temperatury podłoża następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa parowanie wody z podłoża, a zatem chłodzi podłoże.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2 - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2". Po przekroczeniu progowego stężenia CO2 następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co poprawia dopływ świeżego powietrza do hali.

Dopływ powietrza:

 • Sterowanie dopływem według - wybór sposobu sterowania dopływem powietrza
 • Dopuszczalny spadek CO2 dla osuszania i chłodzenia zewnętrznym powietrzem - na ile spadku CO2 możemy sobie pozwolić, żeby dopuścić zewnętrzne powietrze które osusza i chłodzi.

Faza 3: plonowanie

Faza plonowania ma na celu tworzenie się owocników. W tym celu temperatura powietrza, wilgotność względna i zawartość CO2 muszą być utrzymywane na stałym, zadanym poziomie.

W fazie plonowania jest istotne dokładne utrzymywanie założonej stałej wartości stężenia CO2 . Regulacji tej dokonuje się poprzez regulowanie dopływu świeżego powietrza na podstawie pomiaru stężenia CO2. W związku z tym w tej fazie do dodatkowego obniżania temperatury powinno wykorzystywać się tylko urządzenia chłodzące.

Sterownik LB-762 - faza plonowanie

W fazie tej sterowanie regulatora umożliwia śledzenie temperatury podłoża poprzez temperaturę powietrza, co ma pozytywny wpływ na zwiększenie plonów.

Wilgotność:

 • Sterowanie - wybór sposobu sterowania wilgotnością. Do wyboru są następujące metody:
  • według wilgotności względnej - regulator śledzi wilgotność względną na hali, utrzymując jej zadany poziom,
  • według odparowania - regulator wylicza aktualne odparowanie i utrzymuje jego zadany poziom,
  • według deficytu wody - regulator wylicza aktualny deficyt wody i utrzymuje jego zadany poziom.
  • wilgotności bezwzględnej - regulator wylicza aktualną wiglotność bezwzględną i utrzymuje jej zadany poziom.
 • Wartość zadana - zależnie od wybranego sposobu sterowania, jest to wilgotność, odparowanie lub deficyt wody.
 • Dopuszczalny zakres zmian wyliczonej zadanej RH - jeżeli sterowanie jest według odparowania lub deficytu wody, to regulator wylicza na podstawie zadanego parametru docelową wilgotność względną na hali, która pozwoli uzyskać zadaną wartość parametru sterującego. Za pomocą dopuszczalnego zakresu zmian można kontrolować zakres wyliczonej wilgotności względnej, ustalając dopuszczalne minimum i maksimum. Jeżeli ograniczenie nie ma zastosowania, to należy podać wartości 0 i 100%.
 • Osuszanie przez chłodzenie - po włączeniu tej opcji regulator będzie wykorzystywał chłodnicę do osuszania powietrza przez wykraplanie wody z powietrza zachodzące poniżej temperatury punktu rosy.
 • Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji regulator będzie obniżał aktualną zadaną wilgotność powietrza o wyliczoną odchyłkę, o ile temperatura podłoża wzrośnie powyżej ustalonej wartości progowej. Oba te parametry programuje się w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne", w ramce "Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża". Działanie tej funkcji opiera się na wykorzystaniu zjawiska zwiększonego parowania wody z podłoża przy mniejszej wilgotności powietrza, a co za tym idzie chłodzenia podłoża.

Temperatura:

 • T zadana powietrza - początkowa wartość temperatury zadanej powietrza.
 • Śledzenie T podłoża przez T powietrza z różnicą rT - po włączeniu tej opcji możliwy jest dostęp do dolnych ustawień w tej ramce, a funkcja śledzenia zostaje uruchomiona. Polega ona na tym, że od zmierzonej temperatury podłoża zostaje odjęta zaprogramowana różnica śledzenia rT a wynik zostaje podstawiony jako zadana temperatura powietrza w tej fazie. W tym wypadku na zadana temperaturę powietrza nałożone są ograniczenia minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza.
 • T min. powietrza - jest to najmniejsza wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie,
 • T max. powietrza - jest to największa wartość temperatury powietrza, jaka może panować w hali uprawowej w tej fazie,
 • Różnica śledzenia rT - określa, o ile stopni jest mniejsza zadana temperatura powietrza od zmierzonej temperatury podłoża.

CO2:

 • Pomiar CO2 - po włączeniu tej opcji dokonywany będzie pomiar stężenia dwutlenku węgla w danym regulatorze. Pozwala to na wyłączenie lub włączenie pomiaru CO2, stosownie do potrzeb danej fazy uprawy.
 • Sterowanie według CO2/O2 - wybór pomiaru który wpływa na sterowanie dopływem powietrza.
 • CO2 zadane - to wartość zadanego stężenia dwutlenku węgla.
 • Dopuszczalna odchyłka - ta wartość określa o ile stężenie CO2 może różnić się od zadanego, zanim regulator zacznie wpływać na dopływ świeżego powietrza. Jeśli wartość stężenia CO2 mieści się w ramach tej odchyłki, regulator nie próbuje doregulowywać dokładniej stężenia CO2. Jesli takie działanie nie jest pożądane, należy ustawić odchyłkę na 0 - regulator będzie dążył do dokładnego doregulowania stężenia CO2.
 • O2 zadane - to wartość zadanego stężenia tlenu.

Wentylacja:

 • Wentylacja zadana - prędkość obrotowa wentylatora.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności". Po przekroczeniu zadanej wilgotności o zadana odchyłkę następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa przepływ powietrza, który wywołuje spadek wilgotności.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża". Po przekroczeniu progowej temperatury podłoża następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa parowanie wody z podłoża, a zatem chłodzi podłoże.
 • Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2 - po włączeniu tej opcji aktywna staje się funkcja, której parametry są ustawiane w tym samym oknie, w zakładce "Wspólne" w ramce "Zwiększanie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2". Po przekroczeniu progowego stężenia CO2 następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co poprawia dopływ świeżego powietrza do hali.

Dopływ powietrza:

 • Sterowanie dopływem według - wybór sposobu sterowania dopływem powietrza
 • Dopuszczalny spadek CO2 dla osuszania i chłodzenia zewnętrznym powietrzem - na ile spadku CO2 możemy sobie pozwolić, żeby dopuścić zewnętrzne powietrze które osusza i chłodzi.

Faza 4: Gotowanie

Faza gotowania polega na przetrzymaniu powietrza i podłoża w wysokiej temperaturze przez określony czas w celu zniszczenia bakterii i grzybni. Faza ta zostaje zakończona po utrzymaniu wymaganej temperatury (zwykle 70 °C) przez określony czas (zwykle 12 godzin).

W fazie gotowania dokonuje się następujących wstępnych ustawień regulatora:

 • wyłączona zostaje jakakolwiek włączona podfaza,
 • zablokowany zostaje pomiar CO2 (nie jest pobierane z hali powietrze do systemu pomiaru CO2),
 • wyłączone zostają funkcje sygnalizacji alarmowej regulatora,
 • klapa dopływu świeżego powietrza zostaje zamknięta,
 • zawór chłodnicy zostaje zamknięty,
 • nie jest dokonywany pomiar wilgotności względnej.

W fazie parowania wymaganą temperaturę w hali najczęściej uzyskuje się przez podawanie do wnętrza hali pary o wysokiej temperaturze. Regulator może uczestniczy w podawaniu pary, jeżeli do wyjścia z funkcja "para" dołączony zostanie odpowiedni zawór. Można również przeprowadzać parowanie tylko z użyciem nagrzewnicy w kanale wentylacyjnym, o ile jej wydajność jest wystarczająca do podniesienia temperatury w hali do wymaganego poziomu.

Zalecane jest, aby w tej fazie usunąć z hali psychrometr a szczególnie jego dodatkową obudowę przewiewową, ze względu na możliwość uszkodzenia silniczka wentylatora w podwyższonej temperaturze. W tym przypadku pomiaru i stabilizacji dokonuje się na podstawie sond do podłoża, zawieszonych w tej fazie pomiędzy półkami.

Sterownik LB-762 - faza gotowanie

W fazie tej przeprowadzany jest proces gotowania podłoża pouprawowego, niezbędny dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych uprawy. Pomiary temperatur są w tej fazie rejestrowane w osobnym pliku danych, tak aby mogły być łatwo przedstawione na życzenie auditora. Proces gotowania podzielony jest na 3 etapy: podgrzewania, gotowania i chłodzenia.
W fazie tej grzane jest realizowane sygnałem "para", a chłodzenie jest realizowane przez sygnał "powietrze".

Temperatura:

 • a) "Etap 1 – podgrzewanie" – temperatura powietrza w hali jest stopniowo zwiększana. W etapie tym programuje się:
  • Wentylacja zadana - prędkość obrotowa wentylatora.
  • Wzrost T na godzinę - programuje, o ile oC na godzinę ma wzrastać temperatura powietrza w hali,
  • Końcowa T powietrza - określa graniczną temperaturę, której przekroczenie powoduje automatyczne przejście regulatora do etapu 2 gotowania.
 • b) "Etap 2 – wygrzewanie" – regulator przechodzi do kontroli temperatury gotowanego podłoża. W etapie tym programuje się:
  • Min. T podłoża lub powietrza - minimalną temperaturę, którą musi być osiągnięta przez wybraną temperaturę. Dopiero po osiągnięciu tej temperatury następuje odliczanie czasu wygrzewania i zmiana wentylacji w czasie. Każdy spadek obserwowanej temperatury poniżej zadanego progu wstrzymuje odliczanie czasu i zmianę wentylacji.
  • Czas wygrzewania - ile czasu ma trwać etap wygrzewania, przy osiągniętej minimalnej temperaturze.
  • Początkowa i końcowa wentylacja - w czasie wygrzewania wentylacja będzie stopniowo zmieniana od wartości początkowej do końcowej.
  • Wzrost wentylacji na godzinę - tempo zwiększania wentylacji.
 • c) "Etap 3 – chłodzenie" – regulator przechodzi do kontroli temperatury powietrza. W etapie tym programuje się:
  • Używaj etapu chłodzenia - ta opcja pozwala wybrać, czy etap chłodzenia będzie realizowany,
  • Spadek T na godzinę - programuje, o ile oC na godzinę ma spadać temperatura powietrza w hali,
  • Końcowa T końcowa - określa graniczną temperaturę, której przekroczenie powoduje automatyczne zakończenie przez regulator fazy gotowania.
 • d) "Etap 4 – zakończenie" – w tym etapie wszystkie wyjścia są wyłaczone.

Faza 5: Rozmrażanie

Faza rozmrażania służy do rozmrożenia kostki, zanim rozpocznie się właściwy proces uprawy.

W fazie gotowania dokonuje się następujących wstępnych ustawień regulatora:

 • wyłączona zostaje jakakolwiek włączona podfaza,
 • zablokowany zostaje pomiar CO2 (nie jest pobierane z hali powietrze do systemu pomiaru CO2),
 • wyłączone zostają funkcje sygnalizacji alarmowej regulatora,
 • nie jest dokonywany pomiar wilgotności względnej,
 • grzanie odbywa się za pomocą nagrzewnicy głównej i nawilżania parowego.

Sterownik LB-762 - faza rozmrażanie

Temperatura:

 • Temperatura zadana.

Wentylacja:

 • Wentylacja zadana.
 • Otwarcie dopływu świeżego powietrza.

Wspólne

Sterownik LB-762 - ustawienia wspólne

W zakładce tej programuje się parametry wykorzystywane wspólnie w zakładkach wszystkich faz.

W ramce "Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej wilgotności" programuje się parametry osuszania powietrza przy pomocy wymuszenia większego przepływu powietrza. Po przekroczeniu zadanej wilgotności o zadana odchyłkę następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa przepływ powietrza, który wywołuje spadek wilgotności:

 • Odchyłka RH względem wartości zadanej - jest to maksymalna różnica pomiędzy zadaną a aktualną wilgotnością powietrza, po przekroczeniu której (po wzroście wilgotności) nastąpi zwiększenie prędkości wentylacji.
 • Przyrost wentylacji po przekroczeniu odchyłki - wartość, o którą wzrośnie wartość sygnału wyjściowego prędkości wentylacji (obrotów wentylatora) w wyniku działania tej funkcji.

W ramce "Zwiększenie wentylacji przy zbyt dużej T podłoża" - po przekroczeniu progowej temperatury podłoża następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa parowanie wody z podłoża, a zatem chłodzi podłoże:

 • Progowa T podłoża - graniczna, maksymalna temperatura podłoża, powyżej której funkcja ta jest aktywna.
 • Przyrost wentylacji po przekroczeniu progu" - wartość, o którą wzrośnie wartość sygnału wyjściowego prędkości wentylacji (obrotów wentylatora) w wyniku działania tej funkcji.

W ramce "Skokowe zwiększenie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2" - po przekroczeniu wartości zadanej stężenia CO2 następuje zwiększenie szybkości wentylacji o zaprogramowany stały przyrost, co zwiększa przepływ powietrza w hali i skutkuje lepszym przewietrzeniem CO2:

 • Zwiększenie wentylacji - wartość, o którą wzrośnie wartość sygnału wyjściowego prędkości wentylacji (obrotów wentylatora) w wyniku działania tej funkcji.

W ramce "Płynne zwiększenie wentylacji przy zbyt dużym stężeniu CO2" - po przekroczeniu wartości zadanej stężenia CO2 następuje płynne zwiększanie szybkości wentylacji, co zwiększa przepływ powietrza w hali i skutkuje lepszym przewietrzeniem CO2:

 • Zwiększenie wentylacji po przekroczeniu wartości zadanej CO2 na każde 1000 ppm - wartość, o którą wzrośnie wartość sygnału wyjściowego prędkości wentylacji (obrotów wentylatora) w wyniku działania tej funkcji. Na każde 1000 ppm przekroczenia stężenia CO2 wentylacja jest zwiększana o zadaną wartość.
  Jeżeli funkcja nie ma zastosowania, należy ustawić parametr na 0.
 • Limit zwiększania wentylacji - zwiększenie wentylacji zostanie wstrzymane na zadanej wartości.

Zmniejszanie RH przy zbyt dużej T podłoża:

 • Progowa T podłoża - po przekroczeniu tej wartości przez temperaturę podłoża nastąpi zmniejszanie wilgoności zadanej.
 • Współczynnik zmniejszania RH - wartość o jaką zmniejszona zostanie wilgotność zadana, na podstawie obliczenia: zmiana RH = (T podłoża zmierzona - T zadana podłoża) * współczynnik zmniejszania RH.
  Jeżeli funkcja nie ma zastosowania, należy ustawić współczynnik na 0.