Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » Ustawienia zaawansowane

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane to rzadziej zmieniane ustawienia regulatora, dotyczące trybu pracy i sposobu regulacji. Dostęp do tych ustawień możliwy jest z menu regulatora, polecenie "ustawienia zaawansowane". Okno ustawień składa się z kilku zakładek, na których pogrupowane sa różne ustawienia dotyczące trybu pracy, zakresu sygnałów wyjściowych, alarmów, dopływu powietrza oraz parematrów regulacji temperatury, wilgotności i stężenia CO2.

Wyjścia

Regulator LB-762 - zakres wyjść

W zakładce tej ustawia się tryb sterowania wszystkimi sygnałami wyjściowymi (sterowanie ręczne/automatyczne) i dopuszczalny zakres zmian dla każdego sygnału wyjściowego regulatora.

Tryb sterowania ręcznego można wykorzystywać podczas testowania pracy urządzeń wykonawczych lub podczas awaryjnego sterowania pracą urządzeń wykonawczych (np. w przypadku uszkodzenia czujników).

Zakresy min-max pozwalają ograniczyć zakres sterowania urządzeniem wykonawczym. Jeżeli regulator wyliczy sterowanie poniżej lub powyżej ustawionych wartości minimum i maksimum, to sygnały wyjściowe zostaną ustawione na odpowiednio ustawione minimum/maksimum. W ten sposób można zawęzić zakres pracy danego urządzenia wyjściowego, lub wymusić pewne stany minimalne. Przykładowo, ustawiając minimum na wartość 10% zapewnimy ZAWSZE otwarcie danego wyjścia na przynajmniej 10%, nawet jeśli regulator wyliczy że należy je całkowicie zamknąć. Podobnie z otwarciem - ustawiając maksimum na mniej niż 100% pozbawimy regulator możliwości całkowitego otwarcia danego wyjścia.

Wyświetlane są wyłącznie wyjścia dla tych urządzeń wykonawczych, które są skonfigurowane w ustawieniach sprzętowych jako aktywne. Wszystkie pozostałe są pomijane.

Dla każdego wyjścia dostępne są następujące nastawy:

 • sterowanie - dp wyboru: ręczne (ustawiona stała wartość zadana przez użytkownika) lub automatyczne (wyliczone przez regulator)
 • sterowanie ręczne - wartość zadana przez użytkownika dla danego wyjścia w przypadku sterowania ręcznego
 • sterowanie ręczne - wartość zadana przez użytkownika dla danego wyjścia w przypadku sterowania ręcznego
 • zakres pracy min-max - wartość minimum i maksimum, które ograniczają zakres zmian danego wyjścia

Alarmy

Regulator LB-762 - alarmowanie

W zakładce tej programowane są wartości dopuszczalnych odchyłek pomiaru danej wielkości od jej wartości zadanej. Przekroczenie przez dowolny pomiar dopuszczalnej odchyłki spowoduje sygnalizację alarmu. Alarm sygnalizowany jest w programie przez podświetlenie odpowiednich wartości na czerwono, regulator zaś sygnalizuje alarmy mruganiem odpowiednich odczytów na wyświetlaczu oraz włączeniem przekaźnika alarmowego.

Temperatura powietrza, temperatura podłoża, wilgotność, CO2, O2

Dla każdego pomiaru można ustawić dwie odchyłki:

 • odchyłka górna - sygnalizacja przekroczenia wartości mierzonej POWYŻEJ wartości zadanej o określoną wartość
 • odchyłka dolna - sygnalizacja przekroczenia wartości mierzonej PONIŻEJ wartości zadanej o określoną wartość

Wyjścia analogowe z sygnałem zwrotnym

 • Dopuszczalna odchyłka - o ile może odbiegać faktyczna pozycja siłownika od ustalonej (po zadanym czasie).
 • Maksymalny czas zmiany ustawienia faktycznego od 0 do 100% - czas po którym sygnalizowany będzie alarm, jeśli faktyczna pozycja siłownika będzie odbiegać od zadanej.

Czasy alarmu

 • Opóźnienie przed następnym alarmem po skasowaniu poprzedniego alarmu - czas na jaki sygnał alarmu zostaje zablokowany po ingerencji użytkownika (np. po dowolnej zmianie nastaw regulatora). Ma to za zadanie umożliwić stabilizację nowych warunków pracy po dokonanych zmianach.
 • Minimalny czas trwania alarmu po którym włączona zostaje jego sygnalizacja - czas, przez jaki musi trwać co najmniej dany alarm, aby został zasygnalizowany. Alarmy trwające krócej niż ustawiony czas nie są sygnalizowane.

Powietrze

Regulator LB-762 - ustawienia powietrza

W zakładce tej programuje się parametry związane z dopływem powietrza.

Dopływ powietrza

Ponieważ część pieczarkarni nie posiada dostatecznie wydajnych urządzeń chłodzących albo nie posiada ich w ogóle, dlatego można wybrać dodatkowo priorytet dla regulacji dopływu świeżego powietrza, którego regulacja będzie wówczas dokonywana na podstawie pomiaru wybranego parametru: poziomu CO2, wilgotności (osuszanie) albo temperatury (chłodzenie).

Regulacja świeżym powietrzem temperatury i wilgotności w hali jest możliwa tylko wtedy, jeżeli jest dokonywany pomiar zewnętrznych warunków klimatycznych termohigrometrem LB-710.

Priorytet CO2: Jeżeli entalpia powierza zewnętrznego będzie mniejsza od entalpii w hali, to aktualne zadane CO2 zostanie zmniejszone o dopuszczalne zmniejszenie zadanego stężenia CO2 (w programie LBX, okno Ustawienia podstawowe, zakładka Wspólne) w stosunku do CO2 zadane (zaprogramowanego w oknach poszczególnych faz uprawy), w wyniku czego więcej zewnętrznego zimnego powietrza znajdzie się w hali. Gdy entalpia zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to aktualne zadane CO2 będzie równe CO2 zadanemu. Porównanie dotyczy entalpii, gdyż jest ona miarą która zawiera pełną informację o energii zawartej w powietrzu, na którą składa się nie tylko temperatura, ale i wilgotność. Dzięki temu możliwe jest np. chłodzenie hali powietrzem o temperaturze większej niż temperatura w hali, ale o wilgotności odpowiednio mniejszej od wilgotności w hali.

Priorytet wilgotności: Jeżeli masa wilgoci powierza zewnętrznego będzie mniejsza od masy wilgoci w hali, to w przypadku wymagania osuszania hali najpierw zostanie otwarta klapa powietrza (w zakresie sterowania wyjściami od minimum do maksimum), z wydajnością proporcjonalną do wymaganej mocy osuszania, a dopiero w dalszej kolejności zostanie podany sygnał do otwarcia chłodnicy. Gdy masa wilgoci zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to klapa pozostanie w położeniu minimum, a sygnał osuszania będzie uruchamiał tylko chłodnicę (w trybie osuszania przez klimatyzację).

Priorytet temperatury: Jeżeli entalpia powierza zewnętrznego będzie mniejsza od entalpii w hali, to w przypadku wymagania chłodzenia hali najpierw zostanie otwarta klapa powietrza (w zakresie sterowania wyjściami od minimum do maksimum), z wydajnością proporcjonalną do wymaganej mocy chłodzenia, a dopiero w dalszej kolejności zostanie podany sygnał do włączenia chłodnicy. Gdy entalpia zewnętrzna będzie większa lub równa wewnętrznej, to klapa pozostanie w położeniu minimum, a sygnał chłodzenia będzie uruchamiał tylko chłodnicę.

 • Histereza odchyłek – różnica w procentach pomiędzy progiem decyzyjnym zależnym od różnicy pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną: entalpią lub masą wilgoci w powietrzu przy różnych priorytetach. Histereza ta ma na celu wyeliminowanie ciągłych zmian pozycji klapy w pobliżu równości parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Priorytet sterowania dopływem świeżego powietrza - wybór pomiaru wpływającego na dopływ świeżego powietrza. Możliwa jest stabilizacja jednego z poniższych parametrów:
  • CO2 – stężenia CO2 (standardowo w pieczarkarniach)
  • wilgotność – wilgotność względna, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do osuszania (o ile zewnętrzna zawartość wilgoci jest mniejsza od wewnętrznej)
  • temperatura – temperatura, przez wykorzystanie zewnętrznego powietrza do chłodzenia (o ile entalpia zewnętrzna jest mniejsza od wewnętrznej)
 • Dopuszczaj dopływ powietrza tylko gdy nie są przekroczone odchyłki T i RH – opcja pozwalająca dopuszczać otwarcie dopływu świeżego powietrza przy priorytecie CO2 tylko w przypadku gdy parametry powietrza na hali są w granicach dopuszczalnych odchyłek. Jeżeli opcja ta jest wyłączona, to klapa jest otwierana niezależnie od temperatury i wilgotności na hali, jeżeli opcja jest włączona to dopływ powietrza jest otwierany wyłącznie gdy temperatura i wilgotność na hali nie odbiegają od wartości zadanych bardziej niż ustawione odchyłki, w przeciwnym wypadku klapa jest zamykana:
  • Dopuszczalna odchyłka T – dopuszalna odchyłka dla temperatury
  • Dopuszczalna odchyłka RH – dopuszalna odchyłka dla wilgotności

Nagrzewnica/chłodnica wstępna powietrza zewnętrznego

Sterowanie nagrzewnicą wstępną pozwala na realizację wstępnego ogrzania powietrza zewnętrznego zanim trafi ono na chłodnicę w tunelu klimatyzacyjnym.

 • Funkcja: wyłączenie, ustawienie jako nagrzewnica wstępna lub chłodnica wstępna (zależnie od pory roku i potrzeb).
 • sterowanie wg temperatury zewnętrznej: polega na stopniowym włączaniu nagrzewnicy wstępnej gdy temperatura powietrza zewnętrznego się obniża. Ustawiane są dwa parametry: temperatura rozpoczącia włączania i temperatura pełnego włączenia - gdy temperatura powietrza zewnętrznego się obniża i osiągnie pierwszy próg, rozpoczyna się proces włączania nagrzewnicy wstępnej, która jest otwierana proporcjonalnie aż do pełnego otwarcia, gdy temperatura powietrza zewnętrznego obniży się do wartości temperatury pełnego otwarcia.
  Ta metoda sterowania nie wymaga pomiaru temperatury za nagrzewnicą wstępną, ale jest mniej dokładna.
  Dostępne ustawienia:
  • T rozpoczęcia włączania - wartość temperatury powietrza zewnętrznego przy której rozpoczyna się włączanie nagrzewnicy wstępnej (przy obniżaniu się temperatury)
  • T pełnego włączenia (100%) - wartość temperatury powietrza zewnętrznego przy której nagrzewnica wstępna zostaje włączona na pełną moc
 • sterowanie wg temperatury za nagrzewnicą wstępną: w tym wypadku wymagany jest pomiar temperatury za nagrzewnicą wstępną (jeden z termometrów do pomiaru temperatur układu klimatyzacji). Metoda pozwala na dokładniejsze wyregulowanie temperatury, gdyż regulator steruje nagrzewnicą wstępną w sposób płynny i ciągły, dążąc do zadanej wartości temperatury.
  Dostępne ustawienia:
  • T zadana za nagrzewnicą - wartość temperatury wymaganej za ngrzewnicą wstępną.

Ogólne włączenie sterowania nagrzewnicą wstępną dostępne jest w ustawieniach sprzętowych.

Wentylator wyciągowy

 • Dolne i górne ciśnienie włączania wyciągu - progi przy których wyjście wentylatora

   Zamykanie dopływu powietrza zewnętrznego w wyniku działania zabezpieczeń

   • Zamykanie dopływu powietrza na wartość - jeśli pojawi się jakiś spełniony warunek zabezpieczenia hali przed dopływem powietrza o niaznanych lub niepożądanych parametrach, to dopływ powietrza ustawiany jest na zadaną wartość.

Zabezpieczenia

Regulator LB-762 - ustawienia zabezpieczeń

 • Odcięcie obiegu powietrza przy zbyt niskiej temperaturze obwodu klimatyzacji - opcja włączająca odcinanie dopływu i obiegu powietrza gdy temperatura w tunelu klimatyzacyjnym (za chłodnicą lub nagrzewnicą) jest zbyt niska
  • T otwarcia dopływu powietrza zewnętrznego – powyżej tej temperatury regulator pozwala na nieograniczone otwarcie dopływu świeżego powietrza, zgodnie z wynikiem uzyskanym z procedur regulacyjnych, poniżej tej temperatury regulator stopniowo (proporcjonalnie) przymyka dopływ świeżego powietrza, aż do temperatury zamknięcia dopływu świeżego powietrza
  • T zamknięcia dopływu powietrza zewnętrznego – poniżej tej temperatury regulator całkowicie zamyka dopływ świeżego powietrza, powyżej tej temperatury stopniowo (proporcjonalnie) otwiera ten dopływ, aż do temperatury otwarcia dopływu świeżego powietrza
  • T wyłączenia wentylacji – poniżej tej temperatury regulator wyłącza obieg powietrza, zatrzymując wentylator
 • Wymuszenie obiegu ogrzewania głównego przy temperaturze nagrzewnicy poniżej zadanego progu – opcja ta pozwala włączyć wymuszony obieg wody w układzie nagrzewnicy, gdy temperatura nagrzewnicy obniży się poniżej zadanej temperatury, co zapobiega zamarznięciu nagrzewnicy w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mogłaby zamrozić nagrzewnicę
 • Wymuszenie obiegu chłodzenia głównego przy temperaturze chłodnicy poniżej zadanego progu – opcja ta pozwala włączyć wymuszony obieg chłodziwa w układzie chłodzenia, gdy temperatura chłodnicy obniży się poniżej zadanej temperatury, co zapobiega zamarznięciu chłodnicy w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mogłaby zamrozić chłodnicę (dotyczy wyłączenie sterowania chłodnicą wodną)
 • Wymuszenie obiegu dodatkowego wymiennika przy temperaturze wymiennika poniżej zadanego progu – opcja ta pozwala włączyć wymuszony obieg wody w układzie dodatkowego wymiennika, gdy temperatura wymiennika obniży się poniżej zadanej temperatury, co zapobiega zamarznięciu wymiennika w okresie zimowym, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mogłaby zamrozić wymiennik
 • Wyłączenie chłodnicy freonowej przy zbyt niskiej temperaturze - opcja włączająca zabezpieczenie chłodnicy freonowej polegające na stopniowym zmniejszaniu mocy chłodzenia gdy temperatura chłodnicy osiąga zbyt niską temperaturę. Działanie jest stopniowe, chłodnica jest wyłączana proporcjonalnie pomiędzy ustawionymi temperaturami rozpoczęcia wyłączania i pełnego wyłączenia.
 • Wyłączenie funkcji osuszania przez klimatyzację w przypadku niedostatecznej wydajności nagrzewicy po czasie - zabezpieczenie hali przed przechłodzeniem w wyniku działania osuszania przez chłodzenie (wykraplanie wody na chłodnicy, osuszanie przez klimatyzację). Wychodzimy tu bowiem z założenia, że ważniejsze jest utrzymanie w hali właściwej temperatury, niż zmniejszanie wilgotności. Zjawisko takie może wystąpić np. gdy temperatura wody gorącej jest zbyt niska. Funkcja ta działa w sposób następujący: mierzony jest czas zaistnienia jednocześnie trzech warunków:
  • osuszanie przez chłodzenie jest włączone
  • wyjście sygnału grzania ma wartość 100%
  • temperatura za nagrzewnicą jest mniejsza niż temperatura zadana powietrza
  Jeżeli czas łącznego trwania tych warunków przekroczy wartość zaprogramowanego czasu, to blokowane jest osuszanie przez chłodzenie. Zanik dowolnego z powyższych warunków łącza osuszanie przez klimatyzację i rozpoczyna proces pomiaru czasu od nowa. Bezpieczną wartością parametru jest 600 sekund (10 minut).

Regulacja temperatury

Regulator LB-762 - ustawienia regulacji temperatury

Regulacja temperatury - metoda

Regulacja temperatury możliwa jest na 2 sposoby:

 • 1-stopniowo: ta metoda nazywana jest "standardową", gdyż była jedyną dostępną we wcześniejszych regulatorach LB-760A jak i w starszych wersjach firmware LB-762.
  W tej metodzie regulator obserwuje temperaturę na hali i wylicza sterowanie chłodnicą i nagrzewnicą w taki sposób, aby chłodzenie/podgrzewanie powietrza w tunelu klimatyzacyjnym dporowadziło temperaturę na hali do zadanej w danej fazie wartości.
 • 2-stopniowo: ta metoda pozwala na stabilniejsze sterowanie temperaturą, kosztem nieco większej komplikacji procesu i większej ilości ustawień.
  W tej metodzie sterowanie odbywa się następująco: regulator za pomocą pierwszego stopnia regulatora (parametry hali) wyznacza pożądaną temperaturę na wyjściu klimatyzatora (czyli faktycznie za nagrzewnicą), która spowoduje doprowadzenie temperatury na hali do wartości zadanej w danej fazie sterowania. Zakładamy że wpuszczając na halę powietrze o określonej temperaturze, doprowadzimy temperaturę na hali do wartości zadanej. Pierwszy człon regulacji odpowiada za ustalenie związku pomiędzy temperaturą zadaną na hali a wymaganą temperaturą powietrza doprowadzanego na halę.
  Drugi człon regulacji ma za zadanie wysterować chłodnicę i nagrzewnicę w taki sposób, aby uzyskać zadaną wartość temperatury powietrza na wylocie klimatyzatora.
  Rozdzielenie tych członów pozwala na szybkie i sprawne sterowanie temperaturą na wylocie klimatyzatora - bezwładność układu jest mała, chłodzenie i nagrzewanie jest szybkie w obrębie samego klimatyzatora, gdy nie musimy panować nad powietrzem w całej hali. Tym samym wahania temperatury są mniejsze.
 • ręczne sterowanie T zadaną klimatyzacji: pozwala określić zadaną stałą temperaturę na wyjściu tunelu klimatyzacyjnego.

Dodatkowo możliwe jest przełączenie regulacji temperatury w tryb ręcznego sterowania temperaturą klimatyzacji - służy to do testów układu i weryfikacji prawidłowości działania.

Regulacja temperatury - 1-stopniowa i parametry klimatyzacji regulacji 2-stopniowej

Dla regulacji 1-stopniowej oraz dla parametrów klimatyzacji w regulacji 2-stopniowej dostępne są następujące ustawienia:

 • OZK - odchyłka zmiany kierunku – jeżeli różnica między wartością zmierzoną i zadaną przekroczy tą wartość, a aktualny kierunek działania regulacji jest przeciwny do kierunku przekroczenia, regulator zmienia natychmiast kierunek działania na przeciwny
 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID
 • Zmiana kierunku przy długotrwałym błędzie – jeżeli regulator nie daje rady doregulować dokładnie odpowiedniej wartości, zaś utrzymujący się błąd jest stosunkowo niewielki (mniejszy niż ustawione odchyłki natychmiastowej zmiany kierunku), to regulator może zmienić kierunek działania jeżeli dany błąd utrzymuje się dostatecznie długo. Wartość błędu i czas jego utrzymania się określają parametry błąd i czas.

Regulacja 2-stopniowa - parametry hali

Dla regulacji 2-stopniowej są to parametry 1 stopnia regulacji - wyliczenia temperatury zadanej klimatyzatora na podstawie temperatury zadanej i bieżącej w hali.

 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID (regulacja ciągła bez zmiany kierunku)
 • Maksymalna dopuszczalna róznica temperatury na wyjściu klimatyzatora w stosunku do temperatury zadanej na hali – ten parametr pozwala zabezpieczyć przed wyliczeniem przez regulator zbyt drastycznej różnicy temperatury pomiędzy zadaną temperaturą klimatyzatora i hali - w ten sposób można zapobiec przed wpuszczeniem zbyt gorącego lub zbyt zimnego powietrza na halę (regulacja nadal będzie działać, tylko w momencie przekroczenia tej różnicy zostanie spowolniona, tak aby nie zagrozić uprawie).

Nagrzewnica/chłodnica wstępna na wlocie

Jeżeli w ustawieniach nagrzewnicy/chłodnicy wstępnej (w ustawieniach zaawansowanych, na zakładce "powietrze") wybrana jest metoda sterowania na podstawie temperatury a nagrzewnicą wstępną, to poniższe parametry sterują działaniem nagrzewnicy wstępnej:

 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID (regulacja jednokierunkowa, wyłącznie grzanie)

Przywróć ustawienia domyślne

Przycisk ten służy do przywrócenia wszystkich nastaw regulacji na wartości domyślne, które w typowych warunkach dają dobre działanie procedur regulacji. Nastawy zostaną przywrócone dopiero po zamknięciu całego okna ustawień zaawansowanych przyciskiem "Ok", tak więc można się wycofać z tej akcji, jeżeli zostanie ona wybrana a nie jest pożądana.

Regulacja wilgotności

Regulator LB-762 - ustawienia regulacji wilgotności

Sterowanie wilgotnością możliwe jest za pomocą dwóch wyjść: nawilżania zwykłego (standardowego) oraz nawilżania parowego. Wybór pomiędzy wyjściami jest możliwy w zależności od potrzeb - dla wygody dostępny jest osobny zestaw parametrów dla obydwu wyjść, żeby nie trzeba było przestawiać parametrów przy zmianie wyjścia.

Dostępne parametry:

 • Nawilżanie zwykłe/parowe – wybór wyjścia nawilżania
 • OZK - odchyłka zmiany kierunku – jeżeli różnica między wartością zmierzoną i zadaną przekroczy tą wartość, a aktualny kierunek działania regulacji jest przeciwny do kierunku przekroczenia, regulator zmienia natychmiast kierunek działania na przeciwny
 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID
 • Zmiana kierunku przy długotrwałym błędzie – jeżeli regulator nie daje rady doregulować dokładnie odpowiedniej wartości, zaś utrzymujący się błąd jest stosunkowo niewielki (mniejszy niż ustawione odchyłki natychmiastowej zmiany kierunku), to regulator może zmienić kierunek działania jeżeli dany błąd utrzymuje się dostatecznie długo. Wartość błędu i czas jego utrzymania się określają parametry błąd i czas.

Przywróć ustawienia domyślne

Przycisk ten służy do przywrócenia wszystkich nastaw regulacji PID na wartości domyślne, które w typowych warunkach dają dobre działanie procedur regulacji. Nastawy zostaną przywrócone dopiero po zamknięciu całego okna ustawień zaawansowanych przyciskiem "Ok", tak więc można się wycofać z tej akcji, jeżeli zostanie ona wybrana a nie jest pożądana.

Regulacja CO2/O2

Regulator LB-762 - ustawienia regulacji CO2/O2

Regulacja CO2

 • Regulacja proporcjonalna - w tym przypadku sterowanie jest liniowe w funkcji błędu, określone przez wzmocnienie Kp.
 • Kp - wzmocnienie - parametr określający stopień reakcji wyjścia sterującego (klapa dopływu świeżego powietrza) na odchyłkę pomiędzy wartością zmierzoną a zadaną stężenia CO2 na hali.
 • Skalowanie reakcji zależnie od stanu wyjścia - reakcja liniowa zastępowana jest przez reakcję proporcjonalną do aktualnego stanu wyjścia dopływu powietrza. Przy małych uchyleniach dopływu powietrza reakcje są małe, przy większych uchyleniach - większe.
 • Regulacja PID - pełna regulacja typu PID
 • Kp, Ti, Td – parametry regulatora PID

Regulacja O2

 • Kp - wzmocnienie - parametr określający stopień reakcji wyjścia sterującego (klapa dopływu świeżego powietrza) na odchyłkę pomiędzy wartością zmierzoną a zadaną stężenia O2 na hali.