Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Urządzenia » LB-762 » LB-762

Strona pochodzi z pomocy programu LBX do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

LAB-EL LB-762: opis ogólny

Regulator LB-762 Regulator LB-762 służy do sterowania pojedynczą halą uprawy pieczarek. Zapewnia on wszystkie niezbędne pomiary oraz sterowanie odpowiednimi urządzeniami wykonawczymi w celu zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych do uprawy grzybów.

W przypadku dużego obiektu, składającego się z większej ilości hal uprawowych, każda hala uprawy pieczarek musi być wyposażona w osobny regulator. W takim przypadku możliwe jest połączenie wszystkich regulatorów we wspólny system pomiarowo-regulacyjny. W takim systemie każdy sterownik do pieczarkarni działa autonomicznie, ale możliwe jest wspólne sterowanie wszystkimi regulatorami z jednego komputera typu PC i oprogramowania LBX. Dodatkowo możliwa jest realizacja pewnych funkcji wspólnych dla całego systemu w pieczarkarniach, jak pomiar parametrów powietrza zewnętrznego czy tez pomiar stężenia CO2.

Regulator klimatu LB-762 jest następcą regulatora LB-760A, który przez ponad 10 lat sprawdził się w działaniu w kilkuset pieczarkarniach w kraju i za granicą. Regulator LB-762, oprócz wszystkich funkcji swojego poprzednika, ma wiele dodatkowych możliwości, jak np: większa ilość wejść do sond pomiarowych, większa ilość wyjść do siłowników analogowych (tradycyjnych) i siłowników cyfrowych Belimo MP-Bus, większa ilość wyjść przekaźnikowych, interfejs Ethernet do transmisji danych.

Konstrukcja

Schemat połączeń LB-762

Rysunek przedstawia schemat typowych połączeń zewnętrznych pojedynczego regulatora pieczarkarni LB-762. Do regulatora należy dołączyć zestaw odpowiednich sond pomiarowych i urządzeń wykonawczych, aby mógł on realizować swoje funkcje.

Sondy pomiarowe

 • Psychrometry - służą do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza. Regulator może współpracować z jednym lub dwoma psychrometrami (przynajmniej jeden jest wymagany do właściwej pracy regulatora). Dołączenie jednego psychrometru zapewnia jednopunktowy pomiar temperatury i wilgotności powietrza w hali uprawowej. Drugi psychrometr może być opcjonalnie użyty do pomiaru temperatury i wilgotności w innym miejscu hali uprawowej, dla lepszego uśrednienia warunków panujących w pomieszczeniu. Inna funkcja drugiego psychrometru może być pomiar parametrów powietrza w kanale nawiewowym, w celu regulacji wilgotności i temperatury powietrza wpadającego do hali.
 • Temperatura chłodnicy - pojedynczy termometr informujący regulator o pracy chłodnicy.
 • Temperatura nagrzewnicy - pojedynczy termometr informujący regulator o pracy nagrzewnicy.
 • Temperatura dopływu powietrza - opcjonalne dwa termometry informujące regulator o temperaturze powietrza dopływającego do tunelu klimatyzacyjnego (przed chłodnica). Zastosowanie tych termometrów jest opcjonalne.
 • Temperatura podłoża - 6 termometrów służących do pomiaru temperatury podłoża w różnych miejscach hali. Nie jest wymagane dołączenie wszystkich 6 termometrów - regulator prawidłowo współpracuje z dowolna ilością dołączonych termometrów - od 1 do 6, zależnie od wymagań danej instalacji.
 • Stężenie CO 2 - do pomiaru CO 2 wymagane jest dołączenie osobnego dedykowanego miernika stężenia CO 2. Możliwe jest dołączenie do każdego regulatora dedykowanego miernika CO 2 (osobny miernik dla każdej hali), lub zastosowanie jednego miernika CO 2 dla większej ilości hal (co pozwala na zmniejszenie kosztu instalacji).
 • Zewnętrzny termohigrometr - w celu zapewnienia lepszego działania mechanizmów sterujących klimatem w hali uprawowej, regulator może korzystać z informacji o parametrach zewnętrznego powietrza trafiającego do tunelu klimatyzacyjnego. Pozwala to bezpośrednio wykorzystać właściwości tego powietrza (entalpia i masa wilgoci) do sterowania klimatem w hali, bez użycia urządzeń wykonawczych tunelu klimatyzacyjnego, co pozwala zmniejszyć zużycie energii. Możliwe jest dołączenie do każdego regulatora osobnego termohigrometru, lub zastosowanie jednego termohigrometru dla całego systemu (co pozwala na zmniejszenie kosztu instalacji, gdyż parametry zewnętrznego powietrza są z reguły wspólne dla wszystkich hal i indywidualny pomiar dla każdej hali nie jest uzasadniony).
 • Dodatkowa uniwersalna sonda temperatury.

Urządzenia wykonawcze

 • Zawory grzania, chłodzenia, nawilżania, nagrzewnicy wstępnej, chłodnicy wstępnej, pary - sterowane są siłownikami (niektóre wyjścia są opcjonalne i w danej instalacji mogą nie występować).
 • Wentylacja - do zapewnienia obiegu powietrza służy wentylator, którego silnik sterowany jest odpowiednim przemiennikiem częstotliwości (falownikiem). Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem zewnętrznym, którym regulator odpowiednio steruje.
 • Oświetlenie hali - regulator ma możliwość sterowania oświetleniem hali, co jest używane np. przy operacji gazowania.
 • Sygnalizator alarmowy - regulator ma możliwość sygnalizowania sytuacji alarmowych (np. niewłaściwe parametry klimatu w hali, różne awarie, itp). Do sygnalizacji alarmu każdy regulator ma odpowiednie wyjście przekaźnikowe, które może sterować np. sygnalizatorem akustycznym. Możliwe jest podłączenie sygnalizacji alarmowej do każdego regulatora osobno, lub wspólne połączenie wyjść alarmowych wszystkich regulatorów w danej instalacji i wspólne sterowanie jednym sygnalizatorem. Zastosowanie sygnalizatora alarmowego jest opcjonalne. Możliwa jest również sygnalizacja alarmowa za pośrednictwem oprogramowania kontrolnego LBX na komputerze PC.

Rozmieszczenie elementów systemu

Schemat przedstawia przykładowe rozmieszczenie sond pomiarowych i urządzeń wykonawczych w hali uprawowej pieczarek i w klimatyzatorze dla systemu pełnej klimatyzacji z wykorzystaniem sterownika LB-762.

LB-762: sondy pomiarowe i urządzenia wykonawcze

T1...T6 - sondy pomiarowe temperatury podłoża
TD – sonda pomiarowa temperatury przed chłodnicą
TH – sonda pomiarowa temperatury za chłodnicą
TN – sonda pomiarowa temperatury za nagrzewnicą
P1, P2 – psychrometry
1...10 – wyjścia sterujące z regulatora LB-762 (funkcje wyjść: 1 – powietrze, 2 – grzanie, 3 – chłodzenie, 4 – nawilżanie, 5 – wentylacja, 6 – chłodzenie „2” wstępne, 7 – nagrzewnica wstępna, 8 – pomiar CO2, 10 - para), PU - uprawy
CO - przewody poboru powietrza do układu systemowego pomiaru stężenia CO2,
ZP - zawór poboru powietrza
PP - przepustnica powietrza
PC - powietrze cyrkulujące
PS - świeże powietrze
CP - wlot świeżego powietrza
KM - komora mieszania
CW - chłodnica wstępna
CH - chłodnica główna albo freonowa
WW - woda lodowa chłodzenia wstępnego (np. ze studni)
WL - woda lodowa główna (chiller) albo freon
ZW - zawór wody
SP - siłownik o działaniu proporcjonalnym
WW - wykraplacze wody
SO - syfon odpływu wykroplonej wody OW
WG - woda gorąca
PA – para
NA – nagrzewnica główna
NW – nagrzewnica wstępna
WN - wentylator
FA - falownik do regulacji obrotów silnika SW wentylatora
DW - dopływ wody nawilżającej
RW - rozpylacze wody
RN - rękaw nawiewowy
DN - dysze nawiewowe
ZZ - zawór zwrotny powietrza WP wyrzucanego z hali

Sieć transmisji danych

W instalacji, w której występuje większa ilość sterowników, możliwe jest połączenie ich w sieć transmisji danych. Taka siec zapewnia współpracę z komputerem PC i odpowiednim oprogramowaniem sterującym. Za pomocą sieci transmisji danych system może również realizować dodatkowe funkcje:

 • pomiar parametrów zewnętrznego powietrza (przy wykorzystaniu pojedynczego termohigrometru),
 • wspólny pomiar stężenia CO 2 (gdy jeden miernik CO 2 obsługuje większą liczbę hal uprawowych).

Regulator LB-762 wyposażony jest w dwa interfejsy sieci transmisji danych: Ethernet i RS-485. Zastosowanie odpowiedniej sieci jest zależne od warunków i wymogów w danej instalacji:

 • Ethernet - siec ta zapewnia bardzo dużą prędkość transmisji danych (10 lub 100 Mbit/s). Ze względu na bardzo dużą popularność tego typu sieci we wszelkich innych zastosowaniach, łatwa jest integracja z istniejącymi już innymi systemami teleinformatycznymi. Ograniczeniem sieci Ethernet jest odległość - jeden odcinek kabla (pomiędzy dwoma urządzeniami sieciowymi, np. pomiędzy regulatorem a switch’em) nie może być większa niż 100 metrów. Nie oznacza to ze cała siec nie może mieć większego zasięgu - rek854.htmlprzy zastosowaniu odpowiednich urządzeń sieciowych (switch’e, repeater’y czy nawet router’y) można sieć rozciągnąć na dowolny obszar. Ilość urządzeń w sieci Ethernet jest względnie nieograniczona.
 • RS-485 - siec ta zapewnia stosunkowo powolną transmisję danych w porównaniu do sieci Ethernet (19.2 kbit/s), jednak jej zaleta jest prostota okablowania i większy zasięg bez stosowania dodatkowych urządzeń sieciowych (do 1200 metrów). W efekcie okablowanie sieci jest prostsze i trochę tańsze. Pojedyncza sieć RS-485 ma limit ilości dołączonych urządzeń - do 32.

Współpraca z regulatorami LB-760

Regulatory do pieczarkarni LB-762 mogą być użyte w systemach, gdzie dotychczas używane były regulatory LB-760. Możliwe jest zbudowanie jednego wspólnego systemu, w którym działają obydwa typy regulatorów, pozwalając na realizacje odpowiednich funkcji systemowych niezależnie od typu regulatora (jak wspólny pomiar parametrów powietrza zewnętrznego i zbiorczy system pomiaru stężenia CO 2). Rysunek 3 przedstawia schemat przykładowej wspólnej instalacji z regulatorami typu LB-762 i LB-760, przy wykorzystaniu dwu niezależnych sieci RS-485 dla obu typów regulatorów. Schemat z siecią Ethernet jest podobny, przy czym regulatory LB-760 pozostają połączone siecią RS-485, natomiast dla LB-762 sieć RS-485 jest zastąpiona siecią Ethernet.

Schemat systemu z regulatorami LB-762 i LB-760

Zbiorczy pomiar stężenia CO2

W systemie pomiarowym złożonym z większej ilości regulatorów (zarówno sterowniki do pieczarkarni LB-762 jak i LB-760), możliwe jest zapewnienie pomiaru stężenia CO2 na dwa sposoby:

 • pomiar lokalny - każdy regulator dysponuje indywidualny miernikiem CO2,
 • pomiar zbiorczy - jeden miernik CO2 obsługuje większa ilość hal uprawowych.

Podłączanie indywidualnych mierników CO2 jest stosunkowo kosztowne, zastosowanie zbiorczego pomiaru pozwala na zmniejszenie kosztów instalacji. Rysunek 4 przedstawia schemat typowej instalacji zbiorczego pomiaru CO2. System składa się z następujących elementów:

 • miernik stężenia CO2 - służący do pomiaru stężenia CO 2 w powietrzu doprowadzanym z poszczególnych hal,
 • pompa - zapewnia zasysanie powietrza z poszczególnych hal,
 • zawory - zapewniają otwarcie dopływu powietrza z poszczególnych hal.

Pomiar zbiorczy system cyklicznie otwiera zawory dla poszczególnych hal, dopuszczając w danej chwili powietrze tylko z jednej hali. Dodatkowo możliwe jest włączenie do systemu pomiaru stężenia CO 2 powietrza zewnętrznego. Ma to na celu kontrolę poprawności pracy miernika CO 2 za pomocą świeżego powietrza. Do działania zbiorczego pomiaru stężenia CO 2 niezbędne jest ciągłe działanie oprogramowania kontrolnego LBX na komputerze PC.

Schemat układu zbiorczego pomiaru stężenia CO2

Schemat układu zbiorczego pomiaru stężenia CO2

CO - przewody poboru powietrza
8...9 – wyjścia sterujące z regulatora LB-762 (funkcje wyjść: 8 – pomiar CO2, 9 – pomiar CO2 zewnętrznego)
ZP - zawory powietrza,
PS - świeże powietrze (pomiar CO2 powietrza zewnętrznego)
KO - moduł LB-487,
LB-710 - termohigrometr do pomiaru parametrów zewnętrznego powietrza
SP - skrzynka pomiarowa do CO2 (zawierająca: FO - filtr odwadniający, PO - pompę powietrza i DC - miernik stężenia CO2)
PC-S - komputer sterujący pracą systemu (serwer)
ETH - lokalna sieć Eternetowa
MD - modem/router
INT - sieć Internet
PC-K1 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer w sieci wewnętrznej)
PC-K2 - dodatkowe stanowisko obsługi (komputer z dostępem z zewnątrz przez Internet).

Więcej szczegółów w opisie na stronie www.