Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Pomoc LBX » Konfiguracja » Serwer » Konfiguracja

Strona pochodzi z pomocy programu LBX 4.11 do nadzoru klimatu - temperatury, wilgotności, co2, wiatru, ...
Producent urządzeń (termometry, higrometry, barometry, mierniki, rejestratory) oraz oprogramowania do monitoringu parametrów klimatu.

Do pobrania: Program LBX

Konfiguracja serwera

Serwer obsługiwany przez program musi być skonfigurowany. Konfiguracja serwera jest niezależna od tego czy program lbx działa wyłącznie lokalnie, czy też serwer obsługuje usługa systemowa.

Podstawowa konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera zebrana została w programie w postaci jednego okna dialogowego z zakładkami. Ustawienia te są indywidualne dla każdego osobnego serwera (jeśli program kliencki LBX łączy się zdalnie z większą ilością serwerów). Dostęp do konfiguracji odbywa się z menu serwera, pozycja Konfiguracja podstawowa. Zmiany w konfiguracji serwera dostępne są wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi.

Konfiguracja serwera - ustawienia zaawansowane

Ustawienia używane opcjonalnie zostały zebrane w osobnym oknie. Dostęp do tych ustawień odbywa się przez wybór z meny Serwer->Konfiguracja zaawansowana.

Dostępne ustawienia

Na konfigurację serwera składają się:

  • nazwa - każdy serwer identyfikowany jest przez nazwę. Nazwa powinna zostać nadana w sposób indywidualny i unikalny, tak aby każdy serwer miał inną nazwę. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gry jeden program kliencki łączy się z różnymi serwerami, tutaj MUSZĄ być one różne, aby nie powstały problemy z identyfikacją danych. Możliwe jest oczywiście istnienie róznych serwerów o tej samej nazwie, ale jest to sytuacja której należy zdecydowanie unikać. W związku z tym nazwa serwera powinna być tak nadana, aby była niepowtarzalna. Mimo to powinna być dosyć prosta, bez żadnych specjanych znaków (dopuszczalne są litery, cyfry, spacja, myślnik), gdyż nazwa ta jest używana w wielu różnych miejscach w programie i jej nadmierna długość mogłaby być kłopotliwa (np. nie mieścić się w miejscach na opisy). Nazwę należy też nadać na tyle uważnie aby nie było potrzeby późniejszej jej zmiany - jest to oczywiście możliwe, ale nazwą serwera oznaczane są np. dane w pamięci rejestracji, zmiana nazwy powoduje obecność danych pod różnymi nazwami. Dobra nazwa serwera powinna np. obejmować nazwę firmy, oddziału firmy i szczególnej lokalizacji, przykładowo jeśli firma ma dwa magazyny które są odległe i mają systemy pomiarowe jako dwa serwery, firma nazywa się ACME, to dobre przykładowe nazwy serwerów to ACME-MAG1 i ACME-MAG2. Nazwy typu Magazyn1 i Magazyn2 nie są optymalne, gdyż mało unikalne - w przypadku zdalnego dostępu i włączenia do większego systemu są dość ogólne i łatwe do przypadkowego powtórzenia, mimo że lokalnie mają wystarczający sens.
  • urządzenia - każdy serwer składa się z zestawu urządzeń które go tworzą. Muszą one wszystkie być zadeklarowane w konfiguracji, aby program je widział i potrafił nimi sterować.
  • wyjścia alarmowe - w każdym serwerze możliwe jest zdefiniowanie różnych alarmów, które muszą być jakoś sygnalizowane. Do tego celu służą wyjścia alarmowe różnego typu (np. wysyłanie e-maili, SMS-ów, włączenie syreny, itp). Zestaw mechanizmów alarmowych w serwerze wymaga konfiguracji.
  • archiwum - dane mierzone i rejestrowane w serwerze podlegają okresowej archiwizacji, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji.
  • log - zapis historii działań programu, szczególnie informacji o błędach które wystąpiły w czasie działania.
  • opcje - różne dodatkowe opcje, które wpływają na działanie serwera a nie kwalifikują się do innych kategorii.
  • serwer - każdy serwer może umożliwiać zdalny dostęp, który wymaga odpowiedniej wcześniejszej konfiguracji.
  • użytkownicy - w przypadku serwera umożliwiającego zdalny dostęp, należy zdefiniować konta dla użytkowników, hasła dla nich oraz indywidualne poziomy uprawnień, aby zabezpieczyć system przed nieuprawnionym i nieautoryzowanym dostępem.
  • MODBUS/TCP - konfiguracja wewnętrznego serwera MODBUS/TCP widzianego jako urządzenie typu slave.

Klucze autoryzacyjne

Klucze autoryzacyjne są formą licencji udzielonej na użytkowanie programu. Wydawane są dla konkretnego użytkownika i serwera, związane są z urządzeniami w tym serwerze. Patrz osobny opis kluczy autoryzacyjnych.

Alarmy

W każdym serwerze można zdefiniować alarmy, które w reakcji na pewne zdarzenia będą powodować akcje alarmowe. Konfiguracja alarmów jest indywidualna dla każdego serwera, jest oddzielona od samej podstawowej konfiguracji serwera ponieważ może podlegać częstszym zmianom niż konfiguracja podstawowa - ta w założeniu w czasie pracy nie powinna podlegać zmianom, alarmy mogą zaś podlegać częstym zmianom, stosownie do potrzeb. Patrz osobny opis alarmów.