Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Wg klucza » Pomiary » Temperatura » Termohigrometr LB-706

Termohigrometr LB-701 z rejestratorem LB-706, barometr

Termometr higrometr z sondą LB-701 + LB706
 • Termometr, higrometr
 • Barometr (opcja)
 • Rejestrator
 • Przyrząd przenośny
 • Wymienna sonda temperatury i wilgotności
 • Zasilanie bateryjne
 • Świadectwo wzorcowania
 • Innterfejs USB
 • Zastosowania: badania mikroklimatu w pomieszczeniach, pomiary w terenie

Opis rejestratora

Panel LB-706 jest specjalizowanym mikrokomputerem pomiarowym współpracującym z zewnętrznymi sondami, przeznaczonym do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności i ciśnienia. Urządzenie wpółpracuje z sondami temperatury i wilgotności LB-701, sondami temperatury LB-701T, serią sond temperatury LB-754 do różnych mediów oraz psychrometrem LB-754P. Możliwe jest wyposażenie rejestratora temperatury i wilgotności w moduł pomiaru ciśnienia atmosferycznego w opcji LB-706B.

Ten termometr higrometr z sondą wyświetla wyniki pomiarów na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Wyniki mogą być odczytywane poprzez port szeregowy do komputera PC albo wysyłane na drukarkę. Urządzenie jest również rejestratorem, posiada wewnętrzną pamięć danych gdzie zapisywane są wyniki pomiarów w odstępach zdefiniowanych przez użytkownika. Dane rejestratora temperatury i wilgotnościmogą być przesłane do komputera bądź wydrukowane.

Panel LB-706 posiada klawiaturę (5 przycisków) pozwalająca na dokonywanie nastaw pracy i podglądów danych w przyrządzie. Do zastosowań w których bezpośredni użytkownik nie powinien wykonywać zmian w konfiguracji przewidziana jest wersja LB-706G posiadająca tylko 2 klawisze (włącz i wyłącz), a całość nastaw i odczytów można wykonać przy pomocy programu narzędziowego.

Rejestratory temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza

Korzystając z panelu LB-706 można zbudować nastepujące zestawy pomiarowe:

 1. Panel LB-706 z termometem higrometrem LB-701 - pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza
 2. Panel LB-706 z termometem LB-701T - pomiar temperatury powietrza bądź innego medium
 3. Panel LB-706B z wbudowanym barometrem, z sondą LB-701 albo LB-701T (pkt 1, 2) - dodatkowo pomiar ciśnienia atmosferycznego
 4. Panel LB-706G z uproszczoną klawiaturą, w konfiguracjach pomiarowych jak w pkt 1, 2, 3.
 5. Panel LB-706T z sondą LB-754T/J - konfiguracja do pomiaru temperatury bądź dwóch temperatur w szerokim zakresie - opis w osobnej ulotce: Termometr (podwójny) LB-754J/T z panelem LB-706T/GT.
 6. Panel LB-706T z psychrometram LB-754P - opis w osobnej ulotce: Psychrometr elektroniczny LB-754P z panelem LB-706T.

Urządzeniem o funkcjach podobnych do LB-706, wyposażonym w modem GSM/GPRS jest LB-707 - termometr higrometr z powiadamianiem SMS i rejestracją przez Internet.

Panel LB-706 (w wersjach G, B i GB)

Rejestrator temperatury i wilgotności powietrza z drukarkąDrukarka Kafka-1R może być
zewnętrznym rejestratorem

Wyniki pomiarów temperatury, wilgotności i opcjonalnie ciśnienia są prezentowane na wbudowanym wyświetlaczu ciekłokrystaliczym oraz mogą być zapisywane do wewnętrznej pamięci pomiarów. Możliwa jest konfiguracja pracy wyświetlacza tak by prezentowane były parametry pożądane przez użytkownika.

Poprzez interfejs komunikacyjny USB (opcjonalnie RS-232), wyniki mogą też być przekazywane do zewnętrznego urządzenia. Do interfejsu RS-232 może być dołączona drukarka termiczna typu Kafka albo komputer PC. Obsługę panelu LB-706 zapewnia program lb706 oraz platforma lbx. Za pośrednictwem programu można dokonać nastaw operacyjnych, odczytać pamięć rejestracji oraz zdiagonozować ewentualne problemy.

Panel LB-706 wyposażony jest w zegar, który jest wykorzystywane do rejestracji pomiarów oraz do automatycznego włączania i wyłączania przyrządu w trybach oszczędzania energii. Dzięki temu przyrząd może być wykorzystany jako jednostanowiskowy, przenośny rejestrator temperatury (termograf), wilgotności (higrograf) i (opcjonalnie) ciśnienia atmosferycznego (barograf).

Interfejs USB 2.0 panelu LB-706 umożliwia ponadto wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania z adjustacją. Panel oraz współpracujące z nim sondy pomiarowe nie posiadają mechanicznych elementów regulacyjnych (np. potencjometrów, trymerów). Adjustacja (kalibracja, regulacja) termometru - higrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę adjustacji oraz wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Przenośny rejestrator temperatury i wilgtoności powietrza

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci przenośnego rejestratora temperatury i wilgotności (opcjonalnie ciśnienia) LB-706 jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu narzędziowego albo menu panelu. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • wybraniu interwału zapisów rejestratora z zakresu od 1 minuty do 45 dni z rozdzielczością 1 minuty, bądź wybranie jako interwału 0, co jest równoznaczne z wyłączeniem rejestratora,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestrator jest blokowany po wypełnieniu pamięci),
 • wybraniu zestawu danych do rejestracji (struktury rekordu); możliwy jest dowolny zestaw wybrany z następujących parametrów: temperatura, wilgotność i ciśnienie barometryczne (dodatkowej konfiguracji podlega jeszcze rozdzielczość zapisów temperatury).

Rejestrator temperatury, wilgotności i opcjonalnie ciśnienia, w zależności od rodzaju zapisywanych danych, umożliwia zapis różnej liczby rekordów, zgodnie z poniższą tabelą.

Konfiguracja Liczba rekordów Rejestrowane
parametry
z sondą LB-701 10496 temperatura i
wilgotność
z sondą LB-701
i barometrem
6272 temperatura,
wilgotność i
ciśnienie
tylko barometr 15744 ciśnienie

Panel LB-706 jest przyrządem przeznaczonym do przetwarzania i wizualizacji wyników pomiarowych. Niewielkie gabaryty i możliwość zasilania bateryjnego pozwalają na używanie go w warunkach terenowych. W warunkach stacjonarnych przyrząd może być zasilany zasilaczem małej mocy.

Panele w wersji LB-706G i LB-706GB posiadają uproszczoną klawiaturę, która umożliwia tylko włączanie i wyłączanie paneli. Panele LB-706G i LB-706GB są nowszymi wersjami paneli LB-702 i LB-702B (w pełni je zastępują). Zamiana panelu LB-702 na LB-706G lub LB-706 i panelu LB-702B na LB-706GB lub LB-706B nie wymaga wymiany termohigrometru LB-701.

Termometr higrometr elektroniczny LB-701 z panelem LB-706

Termometr higrometr LB-701 współpracujący z panelem LB-706 jest wykonany w postaci walcowej sondy pomiarowej i jest połączony z nim przewodem o długości 1...20 m. Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: czujnik cienkowarstwowy temperatury Pt-1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci elektronicznej, w której zapisywane są charakterystyki sondy oraz jej dane identyfikacyjne i techniczne. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Do panelu odczytowego LB-706 docierają przetworzone sygnały, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Na podstawie danych z sondy w postaci przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych, mikrokomputer pomiarowy wyznacza następujące parametry: wilgotność względną, temperaturę, temperaturę punktu rosy oraz objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu. W wersji LB-706B wewnątrz panelu znajduje się dodatkowo czujnik ciśnienia i precyzyjny przetwornik analogowo-cyfrowy. Wszystkie wyniki (temperatura, wilgotność i opcjonalnie ciśnienie) są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (2 linijki po 16 znaków) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez port szeregowy.

Termometr higrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie oraz uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Każdy termometr, higrometr, barometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL. 

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Termometr elektroniczny LB-701T z panelem LB-706

Termometr - sonda LB-701T

Przyrząd produkowany jest też wersji tylko do pomiaru temperatury (termometr LB-701T z panelem LB-706 albo z jego wersjami: LB-706G, LB-706B, LB-706GB). Termometr LB-701T zawiera przetwornik pomiarowy (w obudowie cylindrycznej) i zewnętrzny czujnik temperatury Pt1000 (albo Pt100) w obudowie standardowej albo specjalnej, dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań zamawiającego (np. w formie pręta ze stali kwasoodpornej, ze specjalnym kablem). Wersja specjalna obudowy czujnika umożliwia pomiar różnych mediów w rozszerzonym zakresie temperatur (-200...+550°C). Termometr LB-701T można zakupić także osobno jako dodatkowe wyposażenie do posiadanego już zestawu LB-701/LB-706. Długości kabli termometru LB-701T wynoszą: pomiędzy zewnętrznym czujnikiem temperatury a przetwornikiem - 1..40 m, pomiędzy przetwornikiem a panelem odczytowym - 1..15 m (długości przewodów określa zamawiający).

Dedykowane oprogramowanie

Do termometru higrometru z sondą LB-701 z LB-706 oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z termometrów, higrometrów oraz barometrów,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do termometru higrometru z sondą LB-701 z LB-706 dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-706, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • sterowanie urządzeniem - dostęp do nastaw i danych rejestracji,
 • zapis wyników pomiarów do pliku.

Dane techniczne

Pomiar temperatury
Wersja przyrządu Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
sonda LB-701 -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
sonda LB-701T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-150..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
Pomiar wilgotności
Niepewność pomiaru +/- 2.0%,
+/- 1 ostatnia cyfra
w zakresie 10...90%
+/- 4.0%,
+/- 1 ostatnia cyfra
poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru sondy LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru sondy LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
Pomiar ciśnienia (panel LB-706B)
niepewność pomiaru +/- 1,0 hPa w zakresie temperatur 0..+50 °C
zakres pomiaru 700...1100 hPa
Odczyt pomiarów
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40,0..+85,0°C 0,1°C albo 0,01°C
wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
temperatura punktu rosy -40,0..+100,0°C 0,1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ciśnienie (LB-706B) 700...1100 hPa 0,1 hPa
Zasilanie
bateryjne 4 baterie R6 (AA) 
sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC
Pobór prądu (panel + LB-701)
interfejs nieaktywny ok 5,5 mA
interfejs aktywny ok 13 mA
Zakres temperatur pracy
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701 -40..+85°C  
Panel LB-706 / LB-706B 0..+50°C  
Zalecane ciągłe warunki pracy *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru i opcjonalnej drukarki)

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy termometru higrometru z sondą (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

Zastrzeżenie

Higrometry produkowane przez LAB-EL działają w oparciu o opisane w osobnym artykule cienkowarstwowe czujnik wilgotności, które są przeznaczone do pomiarów wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Jeżeli higrometry są używane w pomieszczeniach, w których są zawarte substancje chemiczne i zanieczyszczenia nienależące do powietrza atmosferycznego, to może to powodować wystąpienie dodatkowego błędu pomiaru, który nie jest uwzględniany w deklarowanych parametrach metrologicznych oferowanych urządzeń.

Interfejs

 • USB 2.0
 • Opcjonalnie, na zamówienie, zamiast USB 2.0, może być zamontowany interfejs szeregowy RS232C: 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Funkcje interfejsu

Możliwość odczytania wyników pomiarów, zapisania parametrów rejestracji, zapisania parametrów adjustacji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

Wymiary zewnętrzne

LB-706: 185 x 100 x 45 mm, LB-701: walcowa, średnica 22 mm, długość 180 mm.

Wyposażenie

 • instrukcja,
 • zasilacz sieciowy,
 • podstawka dla sondy LB-701,
 • podstawowy program "LB-706" do komputera PC (program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu ze strony Oprogramowanie LB-706),
 • 4 baterie R6.

Opcjonalne wyposażenie

 • kabel do interfejsu USB,
 • kabel do interfejsu RS232C (w przypadku zainstalowania tego typu interfejsu),
 • pokrowiec - torba na ramię,
 • drukarka termiczna KAFKA-1R.

Rozszerzenia i wersje

Na zamówienie możliwe są następujące wykonania sondy LB-701:

 • Sonda LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • Sonda LB-701T - w wersji tylko do pomiaru temperatury (możliwa sonda zewnętrzna dostosowana ),
 • LB-701Fn - wersja osłony czujników (w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1,

Wykonania panelu LB-706:

 • LB-706G - o uproszczonej wersji klawiatury,
 • LB-706B - panel odczytowy wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego,
 • LB-706GB - połączenie wersji G i B.
Zobacz również
Zobacz również
starstarstarstarstar
Ocena produktu
Termohigrometr LB-701 z rejestratorem LB-706, barometr
Przenośny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza. Termometr, higrometr, opcja barometru. Inne termometry higrometry z sondą, rejestratory.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę